10.9.10

El diumenge, el pare i la mare són nostres! Iniciativa ciutadana europea per un diumenge festiu


Em plau presentar-vos aquesta iniciativa ciutadana europea per un diumenge festiu a la qual acabo de donar suport. Crec fermament que és positiu per a la persona, per a la família, i per a la comunitat que existeixi un dia festiu a la setmana. L'esperit comercial que inunda la nostra vida i la pèrdua del sentit religiós de la festa setmanal està comportant que el diumenge sigui per a molta gent un dia més de treball. No cal que disposem de tots els serveis en diumenge, el que cal és que la conciliació de la vida laboral i familiar ens permeti portar a terme les nostres necessitats i gestions els dies feiners.

Us convido a donar-hi suport! 


[ca] Una càlida benvinguda a tots els ciutadans europeus
Si us plau, descobriu la nostra campanya en línia per a la primera Iniciativa Ciutadana Europea

[en] A warm welcome to all European citizens
Please discover our online campaign for the first European Citizens' Initiative

[ca] Gosem tenir més democràcia
Des de la ratificació del Tractat de Lisboa, tots els ciutadans europeus han rebut una nova eina per a prendre part directament en la presa de decisions europea. Nosaltres, com a ciutadans europeus, tenim alguna cosa a dir a Europa - també en altres formes que no només a través de les eleccions de la UE. Per mitjà de la Iniciativa Ciutadana Europea podem fer arribar a Comissió Europea noves propostes legislatives. Aprofitem aquesta oportunitat única i fem un pas endavant cap a una major democràcia més enllà de tota política partidista. Donem suport a la primera iniciativa ciutadana europea per un diumenge festiu a Europa! La Iniciativa Ciutadana Europea"


[en] Daring more democracy

Since the ratification of the Lisbon Treaty, all European citizens have received a new tool to directly take part in European decision-making. We as European citizens have a say in Europe - also in other ways than only through the EU elections. Due to the European Citizens' Initiative, we can call the EU-Commission for new policy proposals. Let us take this unique chance and make a step forward towards more democracy beyond all partisan politics. Support the first European Citizens' Initiative for a work-free Sunday in Europe! The European Citizens´ Initiative

[ca] El diumenge és per als nens
"La mare i el pare ens pertanyen a nosaltres el diumenge": Avui en dia, aquesta adaptació de l'antic lema del sindicat alemany és més actual que mai. Moltes vegades, especialment els nens pateixen de l'anomenada "flexibilització" del mercat de treball. Els nens tenen dret als seus pares i viceversa. Només podem protegir els nens, si els pares tenen temps per a ells. Amb un diumenge lliure, hi ha almenys un dia fix a la setmana de lleure. Per això exigim un diumenge festiu a Europa. Diumenge - Un dia com cap altre

[en] Sunday is for children
"Mum and dad belong to us on Sunday": Nowadays, this slightly changed former German labour union slogan is more up to date than ever before. Many times, especially children suffer from the so-called "flexibilization" of the labour market. Children have a right to their parents and vice versa. We can only protect children, if their parents have time for them. With a free Sunday, there is at least one fixed spare day a week. This is, why we demand a work-free Sunday in Europe. Sunday - A day like no other

[ca] Primera iniciativa ciutadana europea per un diumenge festiu a Europa
Necessitem un diumenge festiu a tot Europa,
 • perquè els nens necessiten un dia en família, que estigui protegit com a no feiner
 • perquè això porta Europa a avançar cap a esdevenir la regió mundial més respectuosa amb la infància
 • perquè d'acord amb la legislació de la UE, el diumenge és el dia de descans setmanal per als nens i adolescents
 • perquè les escoles i institucions públiques mai no han funcionat en diumenge i no tinguin intenció de fer-ho en el futur - tot i les diverses tradicions religioses, culturals i ètniques
 • perquè els estudis demostren els efectes positius per a la salut d'un diumenge festiu
 • perquè cada persona necessita temps lliure, per a descansar, per a estar actiu a la comunitat, per a les aficions i per a la religió
 • perquè el diumenge festiu és un pilar fonamental del Model social europeu i una part del patrimoni cultural europeu.
[en] First European Citizens' initiative for a work-free Sunday in Europe
We need a work-free Sunday in all of Europe,
 • because children need a family day, which is protected as a day off-work
 • because this brings Europe forward on it's way to become the most child-friendly region in the world
 • because according to EU legislation, Sunday is the weekly rest day for children and adolescents
 • because schools and public institutions never used to work on Sundays and do not intend to do so in the future - despite of various religious, cultural and ethnical backgrounds
 • because studies prove the positive health effects of the work-free free Sunday
 • because every person needs spare time - to relax, to be active in civil society, for hobbies and for religion
 • because the work-free Sunday is an essential pillar of the European Social Model and a part of the European cultural heritage.
Nota: a Tu també ets andorrà? hem lamentat les dificultats per identificar-se nacionalment.

PD: El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha donat el seu suport a la iniciativa “Diumenge lliure”, campanya a la qual la CEC i la Confederació de Comerç (CCC) s’ha adherit amb l’objectiu de mantenir la festivitat laboral en diumenge. L’acció té com a objectiu revisar la Directiva europea de treball i promoure una nova iniciativa legislativa perquè es reconegui la festivitat del diumenge per motius de conciliació entre la vida familiar i laboral, així com per raons de salut i de seguretat. La CCC i la CEC estan fent difusió d’aquesta iniciativa, que també té el suport del Parlament Europeu, de la federacó sindical UNI Europa, de l’Església catòlica i de diverses ONG.

0 comentaris: