13.9.10

Aprovada l'Estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya

El Govern de Catalunya va aprovar l'Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya el passat 31 d’agost. Es tracta del full de ruta que fixa els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a escenaris de més sostenibilitat en l'horitzó del 2026.

Al llarg del procés de participació desenvolupat s'han escoltat les opinions i visions de la societat catalana, tant d’entitats del món empresarial, sindical, associatiu, acadèmic, administratiu, etc. com de la ciutadania no organitzada. S’ha recollit un total de 830 propostes i s’ha comptat amb 866 participants presencials, representant a 432 entitats, i més de 3.300 participacions virtuals. Aquestes aportacions han estat clau per enriquir l’Estratègia i per garantir que aquest model de Catalunya sostenible sigui compartit amb la societat.

Document de l’Estratègia i més informació: Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya
L’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya en l’horitzó 2026 és el full de ruta que fixa les línies i els objectius estratègics clau per garantir la transició de Catalunya cap a una economia segura, ecoeficient i de baix contingut en carboni, basada en l’eficiència en el consum de recursos i en la minimització dels impactes sobre la salut i el medi a Catalunya i al món, i en què:

  • S’harmonitzi el desenvolupament econòmic amb la millora del benestar i la qualitat de vida de la ciutadania.
  • S’internalitzin els costos ambientals i el valor dels serveis dels ecosistemes i de la biodiversitat.
  • S’asseguri la restauració dels efectes ocasionats pels impactes ambientals i la recuperació del capital natural i la seva funcionalitat.
  • S’assoleixi una veritable integració horitzontal i vertical entre les diferents polítiques sectorials i entre els diferents nivells de govern, respectivament, tot garantint la coherència entre els diversos objectius sectorials.
  • Es garanteixi una participació de la ciutadania en els processos de presa de decisions.
  • S’assoleixi una societat culta, inclusiva, amb igualtat d’oportunitats i solidària.
El caràcter innovador i integrador que caracteritza l’Estratègia per al desenvolupament sostenible de Catalunya és la concreció i la quantificació dels objectius estratègics i el càlcul de les externalitats dels principals processos productius que es duen a terme a Catalunya. Aquestes dues eines fan que l’Estratègia esdevingui un instrument eficaç de prospectiva i alerta de gran interès per a la presa de decisions i fonamenta la millora de la productivitat de l’economia catalana a través de la reducció de les externalitats.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha elaborat l’Estratègia per al desenvolupament sostenible l’any 2010 amb l’objectiu de donar resposta als compromisos de Catalunya amb els mandats adquirits des de l’escala internacional fins a l’escala local:

Responent als compromisos internacionals:
- Estocolm 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002...
- Cimera Rio+20, prevista per al 2012.

Responent a un mandat europeu:
- Aalborg 1994, Estratègia europea de desenvolupament sostenible 2001 (revisada el 2006 i el 2009)...
- Estratègia de la Unió Europea per al 2020, en preparació.

Responent a un mandat nacional:
- Desplegament de l’Estatut.
- Resolucions del Parlament de Catalunya.
- Pla de Govern 2007-2010.

En coherència amb les iniciatives del món local:
- Declaració de Manresa+10 de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat (1997-2007).

Responent a un acord amb els agents socials i econòmics:
- Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011.

Com a conclusió, emfasitzar que l’Estratègia constitueix avui una veritable oportunitat per aportar solucions viables i innovadores que millorin la qualitat de vida dels ciutadans en temps de crisi i garanteixin la necessària transició cap a una Catalunya sostenible.

0 comentaris: