15.5.08

Informe sobre la desafecció

L'informe sobre la desafecció ha estat encarregat pel govern català i parteix dels estudis d'equips investigadors de la Universitat Pompeu Fabra ; la UAB; la Fundació Bofill i la pròpia DG de Participació Ciutadana

L'estudi proposa obrir el debat sobre mesures com: garantir per llei l'accés a la informació institucional i administrativa; establir mecanisme més efectius de rendiment de comptes per part d'institucions i partits o promoure la formació política en l'ensenyament obligatori

El govern obrirà el debat sobre com combatre la desafecció política a partir d'aquest mes de maig amb els partits polítics, les administracions, els ciutadans i els mitjans de comunicació. A principis de 2009, es tancarà un Pla d'Actuacions per combatre la desafecció i una comissió de seguiment vetllarà per la seva aplicació


PROPOSTES PER AL DEBAT

L'informe inclou una cinquantena de possibles mesures per corregir les tendències de fons i respondre als grans dèficits del sistema polític que els ciutadans perceben com a motius per a distanciar-se'n.

Segons l'estudi, la recuperació de la confiança passa per treballar, de manera persistent i simultània, en tres direccions :

Més intel·ligibilitat , perquè la complexitat dels processos polítics i de les qüestions que aquests processos regulen dificulten la seva comprensió per una part de la ciutadania

Més transparència i participació , perquè sovint aquells processos es desenvolupen de forma innecessàriament obscura i distant de la ciutadania afectada i queden reservats als “professionals de la política”

Més responsabilitat i rendiment de comptes , perquè la resistència dels actors polítics principals a donar comptes de les seves actuacions és una de les causes principals de la desconfiança ciutadana i un incentiu per al comportament desviat o il.lícit d'alguns d'aquells actors

Alguns exemples de propostes en l'àmbit del sistema político-administratiu són:

Més transparència i participació:

· Impulsar la desconcentració territorial de les competències de la Generalitat que no siguin de caràcter estratègic o avaluador.
· Aprovació de la Llei d'accés a la informació pública, que asseguraria el dret d'accés del ciutadà a tota la informació acumulada per les administracions
· Facilitar la publicitat de les decisions político-administratives: sobre contractes, subvencions, adjudicacions, selecció de personal, etc.
· Difondre el coneixement del dret d'iniciativa legislativa per a facilitar-ne l'exercici
· Instituir el referèndum abrogatiu, que possibilita abolir lleis
· Instituir el referèndum consultiu amb possibilitat de resposta múltiple
· Fomentar la introducció experimental de pressupostos participatius
· Garantir que l'elaboració dels avantprojectes de llei, plans o programa vingui acompanyada de processos previs de participació ciutadana
· Ordenar i garantir la transparència i el bon funcionament d'espais estables de participació (consells, comissions, taules)

Més responsabilitat i rendiment de comptes:

· Establir l'avaluació obligatòria del rendiment de les lleis aprovades pel Parlament
· Establir el rendiment de comptes i l'avaluació periòdics dels plans i programes implementats pel Govern i per les administracions
· Establir el rendiment de comptes i l'avaluació obligatoris de l'aplicació de concerts i subvencions públiques acordades a entitats externes a l'administració
· Constituir bancs de “bones pràctiques” identificades com a resultat de les avaluacions practicades i difondre-les

Informació en el web del govern català: El govern posa a debat l’Informe sobre la desafecció, que proposa més transparència, participació i responsabilitat per millorar i reforçar la democràcia

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS