3.6.14

El Govern impulsa el pla de reforma de l'Administració de la Generalitat per guanyar eficiència i adaptar-la als nous models de governança

  • El durà a terme el Departament de Governació i Relacions Institucionals mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració
  • El pla té com a objectiu assegurar en l’Administració catalana el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació
El Govern ha aprovat avui encarregar al Departament de Governació i Relacions Institucionals el disseny, el desenvolupament i la governança del pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, fer el seguiment de la implementació de les mesures que se’n derivin, avaluar-les i retre comptes dels resultats assolits.
El pla, que es durà a terme mitjançant la Secretaria d’Administració i Funció Pública i el Consell per a l’Impuls i l’Ordenació de la Reforma de l’Administració, té com a objectiu construir i consolidar models organitzatius i procediments que assegurin en l’Administració catalana el conjunt de valors d’eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació, juntament amb els de subjecció a l’ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat.
El pla de reforma de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic tindrà el eixos següents:
Eix 1. Transparència. Es fomentarà i promourà la transparència en totes les actuacions de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic, i s’impulsarà l’avaluació de les polítiques públiques de manera que esdevingui un element clau que ha d’inspirar i orientar la seva reforma. La llei de transparència, actualment en tramitació parlamentària a partir d’una ponència conjunta, complementarà altres iniciatives ja consolidades com ara el Portal de la transparència, el Banc de dades d’ocupació pública o el web del sector públic.
Eix 2. Ètica. Té l’objectiu de desenvolupar la infraestructura ètica, mitjançant la promoció de codis d’integritat i bones pràctiques per als empleats públics i un marc de gestió que permeti avaluar i retre comptes en aquest àmbit, en la línia del codi de bones pràctiques per als alts càrrecs de la Generalitat i altres codis sectorials ja existents.
Eix 3. Recursos humans. Es duran a terme els corresponents canvis normatius, el disseny i la progressiva implementació d’un nou model de polítiques en aquest àmbit, que introdueixi majors graus d’adequació i flexibilitat i impulsi i faciliti els processos de professionalització i mobilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. S’impulsaran modificacions del marc normatiu orientades a la tecnificació del capital humà, amb actuacions com la revisió i adaptació a les noves necessitats del sistema selectiu d’accés a l’ocupació pública. També es duran a terme modificacions en la gestió dels recursos humans amb la finalitat de flexibilitzar-ne els elements principals, racionalitzar l’ordenació i simplificar els procediments de gestió.
Eix 4. Direcció pública professional, amb l’objectiu de professionalitzar els càrrecs directius de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, introduint criteris d’idoneïtat i competència professional per al seu accés i avaluació de resultats. La futura llei de la direcció pública professional assegurarà la idoneïtat professional i l’adequada avaluació de les persones que, prèvia convocatòria pública, accedeixin als càrrecs directius. L’aprovació d’aquesta norma està prevista amb caràcter immediat a l’aprovació del pla de reforma de l’Administració.
Eix 5. Govern digital i simplificació de la tramitació administrativa. Mitjançant l’impuls de solucions tecnològiques i la simplificació de processos en l’organització de l’Administració de la Generalitat, facilitar la relació entre l’Administració i la ciutadania i, en especial, l’establiment i desenvolupament d’iniciatives empresarials. El Govern ja ha avançat en aquest àmbit amb l’aprovació de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i una important tasca en l’àmbit de l’Administració electrònica (durant el 2014 es realitzaran prop de 12 milions de transaccions de documents i dades electròniques, i més de 500 tràmits adreçats a la ciutadania i a les empreses ja estaran informatitzats). L’impuls a la Finestreta Única Empresarial i la implantació de la factura electrònica són altres projectes que ha destacats dirigits específicament a les empreses.
Eix 6. Innovació i talent. Es posarà en marxa un pla per identificar, gestionar, desenvolupar, reconèixer, retenir o atraure talent i potenciar iniciatives que prestigiïn l’intercanvi d’idees, el pensament crític i les bones pràctiques per millorar el funcionament dels serveis públics, la implicació del personal al seu servei i la satisfacció de la ciutadania envers els serveis públics. Es preveuen actuacions en l’articulació d’un pla corporatiu de foment de la innovació i la creació d’una comunitat de pràctica en l’àmbit dels recursos humans.
Eix 7. Organització de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Té amb l’objectiu de racionalitzar i simplificar l’organització dels departaments i del seu sector públic. Es revisaran les funcions dels alts càrrecs de l’organització departamental, s’introduiran noves figures organitzatives i es revisaran algunes de les existents, així com d’altres aspectes relacionats amb la prestació dels serveis públics i la qualitat.
Eix 8. Sector públic de la Generalitat de Catalunya. Es durà a terme un nou pla de racionalització i simplificació del sector públic que l’identifiqui amb els valors del servei públic, i l’orienti a la creació de valor i a la rendició de comptes.
Eix 9. Col·laboració publicoprivada. Per potenciar processos de col·laboració publicoprivada, assegurant els estàndards mínims de qualitat i enfortint les capacitats internes de l’Administració per gestionar-los o supervisar-los, i avaluar-los de forma adequada.