16.6.14

He participat en el #repteCocacola

[ca] He participat en el #repteCocacola enviant aquesta carta als principals responsables d’aquesta multinacional a l’Estat espanyol i a nivell internacional per demanar-los que respectin més de 10 milions d'europeus i etiquetin en català. Podeu fer-ho fàcilment per mitjà del web.

[es] He participado en el Reto Cocacola #repteCocacola enviando esta carta a los principales responsables de esta multinacional en España y a nivel internacional para pedirles que respecten a más de 10 millones de europeos y etiqueten en catalán. Pueden hacerlo fácilmente por medio del web.

[en] I've supported the Cocacola challenge #repteCocacola by sending this letter to the primary responsibility of this multinational in Spain and internationally to ask them to respect more than 10 million European citizens and to use Catalan in labels. You can easily do so through the website.

Benvolgut senyor Kent
Benvolgut senyor De Quinto
benvolguda senyora Daurella,

En les darrers mesos, hem observat que en la seva empresa han introduït noms en llengua catalana dins de la campanya "Comparte Coca-Cola". No obstant això, les dades bàsiques de l’etiquetatge del producte, així com la informació addicional, continuen sense incorporar la llengua catalana. Arreu d’Europa, Coca-cola, com altres multinacionals, etiqueta sempre en la llengua de les comunitats lingüístiques de dimensions semblants a la catalana i respecta els drets dels consumidors establerts en la legislació legal vigent. En el cas del català fa una excepció única sense precedents que representa un greuge pels consumidors catalans.

Volem recordar-li que el català no és una llengua minoritària: actualment compta amb més de 10 milions de parlants i és la catorzena llengua més parlada de la Unió Europea, amb un nombre superior de parlants que el danès, el finès o l’eslovac i similar al suec, el grec o l’hongarès. A més, gaudeix d’una presència important en l’àmbit literari, periodístic i en les noves tecnologies de la informació. Actualment, la major part dels consumidors dels territoris de parla catalana (Catalunya, Illes Balears i País Valencià) valoren positivament l’ús del català en l’etiquetatge dels productes i serveis de les empreses.

La tendència actual de les grans empreses és incloure’l cada vegada més en els seus productes i serveis. En aquest sentit, l’ús del català al mercat català representa un recurs necessari, una inversió i un benefici per a l’empresa i per a la comunitat. De manera complementària, l’aprovació de la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya incorpora l’obligació de les empreses de satisfer el dret dels consumidors de rebre les informacions necessàries per al consum l’ús i el maneig dels béns i serveis, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.

Per tot l’esmentat anteriorment, els demanen que introdueixin la llengua catalana en l’etiquetatge dels productes refrescants de la marca Coca-Cola Company, i molt especialment el refresc Coca-Cola, distribuïts en els territoris de parla catalana. Estem plenament segurs que l’ús del català és un element de rendibilitat i una oportunitat per obtenir una imatge d’empresa propera, de qualitat i respectuosa amb els drets dels consumidors.

Rebi una salutació ben cordial.

------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Mr Kent
Dear Mr De Quinto
Dear Ms Daurella,

In recent months, we have noticed that your company has introduced names in Catalan in the "Comparte Coca-Cola" campaign. However, basic information on product labelling, as well as additional information, is still not being provided in Catalan language. All over Europe, Coca-Cola, like other multinationals, always labels its products in the language of the linguistic communities of a similar size to the Catalan one, and observes the applicable consumer rights legislation. The case of Catalan is an exception that constitutes an unprecedented affront to Catalan consumers.

We would like to remind you that Catalan is not a minority language: it is spoken by over 10 million people and is the fourteenth most-spoken language in the European Union, with more speakers than languages such as Danish, Finnish and Slovak, and similar to Swedish, Greek and Hungarian. It also enjoys significant presence in the literary world, in journalism and in the new information technologies. Currently, the majority of consumers in the Catalan-speaking territories (Catalonia, the Balearic Islands and the Valencian Community) rate the use of Catalan in product labelling and in company services positively.

Companies are now tending to use it increasingly more in their products and services. In this regard, the use of Catalan in the Catalan market is a necessary resource, an investment and a source of benefit or profit for the company and the community. Moreover, the enactment of Law 22/2010 on the Consumer Code of Catalonia establishes the obligation for companies to observe consumers' right to receive the necessary information to consume and use goods and services, particularly the mandatory data related directly to the preservation of health and safety in the language of the country.

For all the above reasons, we ask you to introduce Catalan language in the labelling of the soft drinks marketed by the Coca-Cola brand, and more particularly the Coca-Cola soft drink, in the Catalan-speaking territories. We are convinced that the use of Catalan will be beneficial, and will also constitute an opportunity to convey the image of a quality-driven company, one that is close to consumers and receptive to their rights.

Yours sincerely,

RECLAMA TU TAMBÉ A COCA-COLA
QUE RESPECTI EL CATALÀ!