3.2.13

El sector TIC pot ajudar en la dinamització de l’ocupació

Aquest dijous he assistit a la jornada sobre la dinamització de l’ocupació mitjançant les TIC, organitzat pel Centre Tecnològic de Catalunya (CTecno). De vegades pensem en el secror de les tecnologies com apte solament per a titulats universitaris però aquest sector està incorporant nous perfils professionals que esdevenen emergents en un context de crisi com l’actual.

És possible identificar itineraris formatius ocupacionals que ajudin a requalificar col·lectius d’aturats a trobar una sortida professional de qualitat. Aquesta jornada ha volgut difondre els cinc perfils professionals del sector TIC que no requereixen titulació superior i per tant, poden ser dinamitzadors de l’ocupació del país.

Enmig de la crisi que ens afecta i que té enormes conseqüències en l'ocupació, l'atur al sector TIC català és tan sols del 5,3% i hi ha 159.800 persones treballant-hi, de les quals 100.000 ho fan en empreses del mateix sector, i els aturats del sector no arriben a 9.000. D'altra banda, cal tenir en compte que el sector és fonamental per a la millora de la productivitat de tots els altres sectors i, per tant, activa l'economia en el seu conjunt.

Això representa una gran oportunitat per als aturats provinents d’altres sectors en dificultats, per redirigir la seva carrera professional cap al sector de les TIC. Per aconseguir-ho, cal dotar a aquest professionals dels coneixements i competències necessàries. Cal, doncs, segons l’estudi, que les institucions catalanes inverteixin en el disseny, desenvolupament i execució dels programes experts de formació en els àmbits següents:
  • Programador informàtic
  • Consultor en informàtica de gestió
  • Administrador de sistemes i xarxes informàtiques
  • Tècnic en assistència a l’usuari
  • Instal·lador i reparador d’equips informàtics
Per tal de maximitzar l’èxit d’aquest programes (grau d’inserció), és necessari que els continguts s’adeqüi a les necessitats reals del mercat. L’estudi adverteix que cal revisar els temaris dels actuals certificats de professionalitat, substituint i/o afegint mòduls formatius, i incloent dintre dels seus objectius la obtenció de certificacions professionals.

El sector TIC representa el 6,5% del PIB però sols el 2,5% de l'ocupació. Segurament per aquest fet, malauradament, cal dir que sovint no se li ha prestat prou atenció des de les polítiques públiques.

Sovint hem expressat que la responsabilitat social de les empreses té un caràcter dinàmic, que ha de saber comprendre quines són les necessitats, inquietuds, prioritats, de la societat, i tractar de posar-hi el focus. L'RSE té una primera dimensió en allò que és inherent a l'activitat de cada empresa o organització, mentre que la col·laboració amb les necessitats de la societat queda com un plus, sovint vinculat a la filantropia, que també és necessària.

El model de l'RSE funciona i esdevé sostenible quan és capaç de crear valor econòmic i social, valor per a tots els grups d'interès, i de manera integrada a la mateixa activitat empresarial, no com un extra.

Per això, quan una empresa, un conjunt d'empreses, o un sector, es plantegen com poden desenvolupar millor la seva activitat, com poden créixer, com poden crear valor econòmic, alhora que poden activar el conjunt de l'economia, fer guanyar competitivitat, i alhora incorporar persones a la vida laboral activa, podem afirmar que s'està actuant de manera socialment responsable, si més no amb la brotxa gruixuda. Després caldrà veure la qualitat laboral, els processos de subcontractació, els models de bon govern, la disminució d'impactes ambientals, i moltes altres coses. Però, tenir la voluntat de poder abordar el gran repte que avui té la nostra societat ja és el primer pas.

Vegeu l'estudi: CTECNO – Dinamitzaci— de l’Ocupaci ó Mitjançant les TIC_definitiu
Piulades que vaig fer al Twitter (per ordre invers):

  1. El sector TIC és 6,5 PIB però sols 2,5 ocupació. Per això les Pol.Públ. no li presten prou interès! Però afecta competiv de tots els sectors
  2. La població activa del 2011 a Catalunya era de 168.792 persones, amb 8.992 aturats i 159.800 empleats
  3. L'atur al sector TIC català és sols del 5,3% I hi ha 159.000 persones treballant-hi (100.000 en empreses TIC)
  4. .cat és el 2n domini que més ha crescut al món en 2012: via
  5. A la jornada sobre TIC i ocupació, del . Les noves Tecnologies com a font d'Ocupació! S'hi presentarà un estudi
Notícia posterior: La CE se alía con empresas para cubrir hasta 900.000 empleos en el sector TIC 
Bruselas, 4 mar (EFECOM).- La Comisión Europea (CE) presentó hoy una iniciativa de colaboración con empresas del sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con la que busca cubrir hasta 900.000 puestos de trabajo que estarán disponibles en ese ámbito de aquí a 2015.