10.1.11

Propostes de l'estudi sobre RSE i comerç detallista


L'estudi mostra com, al costat de les grans cadenes de distribució, també els petits comerços poden adquirir compromisos d'RSE 
Fa unes setmanes, us presentàvem un estudi sobre responsabilitat social en establiments detallistes que Responsabilitat Global va elaborar per a l'Observatori del Comerç de la Generalitat de Catalunya. Hi vam dedicar el butlletí d'octubre i també us vam oferir el reportatge Compartir valors socials amb els consumidors, de la revista "el Comerç".

Si en aquella ocasió vam publicitar uns primers detalls de l'estudi i les setze fitxes de bones pràctiques, ara us oferim les conclusions i propostes que es recullen a l'estudi.


Llegiu tot seguit les propostes (i les conclusions en aquesta altra entrada).

PROPOSTES


Aquestes són les propostes:

Ser un partprenent dins la cadena de proveïment elevant interessos i inquietuds riu amunt i transmetent valors i actituds de compra riu avall
·         L’RSE pressuposa que les empreses incorporen sensibilitats i expectatives i les traccionen al llarg de la cadena de valor, amunt cap als fabricants o proveïdors, i avall cap als consumidors o usuaris. En el cas del comerç, pel fet de ser el punt de trobada de la cadena amb la seva baula final, pot recollir informació, sensibilitats i expectatives i projectar-les riu amunt i alhora pot ser el lloc des d’on irradiar nous valors i bones pràctiques envers el consum.

La gestió formal de l’RSE en el sector detallista requereix un lideratge en RSE de l’empresa que controli la cadena de proveïment
·         En un model en què la marca no era important i el punt de venda sols distribuïa producte sense major valor afegit que la proximitat, la transparència en informacions d’RSE era impracticable, a diferència de la realitat dels nostres dies en què les marques són conegudes i tenen un major interès a gestionar els elements reputacionals.
·         L’empresa que controla la cadena de valor, ja sigui el fabricant o el distribuïdor, experimenta una necessitat creixent de gestionar la seva RSE i aportar-la o exigir-la a la resta de la cadena. Així, cadenes de distribució amb RSE demanen garanties de traçabilitat a productors, mentre que fabricants amb RSE demanen un tracte preferent o adequat als distribuïdors.

Oportunitat de col·laborar en reptes de país
·         La petita dimensió de molts comerços no limita l’enorme impacte social que poden generar de manera agregada si integren de manera generalitzada reptes de país, com ara el desenvolupament de l’emprenedorisme, els valors d’una societat d’acollida, l’enfortiment de valors cívics, l’ecoeficiència, el repte del multilingüisme, la normalització del català, l’opció per la qualitat comercial i empresarial, la formació permanent i la qualitat laboral, l’empoderament de la ciutadania en matèries vinculades al consum, el desenvolupament socioeconòmic fomentant la compra local, ser part activa en la millora de l’optimització del temps, etc.
·         A l’escala que li correspongui, i amb un esperit de responsabilitat social, el comerç ha d’implicar-se en el cicle de vida dels productes, aportant informació, sensibilització, canals de recollida, etc., fomentant la logística inversa sempre que sigui possible.

L’RSE de petits establiments comercials pot trobar una manera de gestionar-se en la dimensió agregada dels centres comercials urbans
·         La dimensió petita d’un comerç pot dificultar que l’RSE tingui prou capacitat per esdevenir una part fonamental de la seva estratègia, especialment si tenim en compte que no és freqüent que un comerç disposi d’una formulació estratègica clarament definida. En canvi, en la dimensió agregada de la gestió d’una zona comercial, o per descomptat quan ens referim a cadenes comercials, l’RSE ja pot disposar d’un major potencial per a integrar-se com un element central en la seva estratègia. És per això que, sense deixar de parlar de l’RSE aplicada als establiments en general, també ens hem de referir a la dimensió agregada que suposa la zona comercial, i per descomptat les cadenes comercials.
·         Cal plantejar les possibilitats d'incorporar certs plantejaments d'RSE amb una visió agregada, des de les associacions de comerciants i la gestió de zones comercials, tot avançant en un sentit de la responsabilitat compartit i cogestionat entre diferents organitzacions, en un model del que anomenem territoris socialment responsables.

Complir l’esperit de la Lismi de manera agregada
·         Malgrat que les empreses amb menys de 50 treballadors no tenen l’obligació de complir la Lismi pel que fa a la quota de reserva del 2 % de treballadors amb discapacitats, sí que és possible acceptar el repte social que representa l’existència de persones pertanyents a col·lectius amb dificultats d’inserció per raó de la seva discapacitat. A banda del que pugui fer una empresa particularment en aquest sentit, a partir de la contractació sense discriminacions prèvies i segons les capacitats que corresponen a un perfil determinat, on pot haver-hi moltes oportunitats és en serveis agregats per mitjà dels centres comercials.
·         Un exemple seria el repartiment a domicili fet en concertació amb entitats especialitzades (centres especials de treball). En aquest sentit ja hi ha alguna experiència i, d’altra banda, la Diputació de Barcelona, a través de la Xarxa de Mercats Municipals, va fer un estudi orientatiu sobre la inversió, les despeses de funcionament i els ingressos necessaris per implantar un servei de repartiment a domicili en els mercats municipals de la província de Barcelona. No suposaria cap requeriment legal, sinó que seria pura responsabilitat social i una millora comercial en serveis, el centre urbà comercial podria donar feina a un 2 % o fins i tot més del total de persones que treballen en empreses diferents dins la zona comercial.

Incorporar productes i serveis per a tots els públics
  • Una política de no-discriminació activa implica pensar com un comerç pot atendre i satisfer tota mena de públics, amb especial atenció als elements de diversitat per raó de gènere, edat, procedència, malalties o disfuncions... Aquesta especial cura pot, d’altra banda, ser un actiu per a captar nous públics i afavorir noves línies de negoci.

Oportunitat per un model d’RSE de país

  • Desenvolupar un model que doni oportunitats al sector detallista, que enforteixi l’RSE integralment, que millori la capacitat de la ciutadania de gestionar els seus valors, i alhora que ajudi a desenvolupar Catalunya com un territori socialment responsable i un país referent en la promoció innovadora de l’RSE.