22.1.11

El tripartit 'passava' de la Sindicatura

L'ens fiscalitzador afirma que no s'han aplicat les seves recomanacions


La Sindicatura de Comptes assegura, en el seu informe sobre el compte general de la Generalitat corresponent al'exercici de 2008, que el Govern no havia complert les recomanacions fetes per l'organisme fiscalitzador en informes anteriors.

Segons la Sindicatura, "continuen pendent de resoldre tot un seguit de recomanacions fetes en informes anteriors". S'afegeix que "destaquen l’existència d’imports previsibles que no es reflecteixen en el pressupost inicial, modificacions en l’estat d’ingressos que no es registren, i que la valoració de l’immobilitzat no es fa d’acord amb les normes del pla general de comptabilitat pública".

Així mateix, la Sindicatura constata que, tot i les recomanacions que havia fet, es mantenen "la reiterada manca en la memòria del compte general dels costos i rendiments dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius programats, i l’ocupació de diversos centres educatius construïts per ICF Equipaments sense estar totalment acabats i sense que estigués formalitzat el contracte d’arrendament amb la Generalitat, entre altres" qüestions.

També s'indica que "la Sindicatura ha fet una anàlisi del seguiment de les conclusions emeses en els informes del compte general del període 2000-2007. L’estudi inclou la verificació del compliment de les 69 conclusions més significatives de les 99 emeses en aquell període, i conclou que se n’han resolt un total de 27 i queden vigents 42".Font: e-noticies.cat

0 comentaris: