26.1.11

Jornada Desenvolupament Sostenible i Empresa


Organitzada per La Unió i la consultora Gesaworld, associat col·laborador de l’entitat, la jornada, amb la participació de més de 200 professionals, es va celebrar el passat 18 de gener a l’IESE de Barcelona, amb l’objectiu d’abordar sectorialment les tres àrees que defineixen el desenvolupament sostenible: l’econòmica (estalvi de costos), la social (millora de la seguretat) i l’ambiental (reducció d’impactes).

El Pla de Treball de La Unió 2010 , aprovat per Assemblea General de 17 de desembre de 2009, inclou la tasca d’impulsar el concepte “Hospital sostenible” com a projecte d’innovació per a les organitzacions que contribueix a l’eficiència, la qualitat, la seguretat i al compromís social. 


Amb la intenció de fer un diagnòstic de la situació en matèria de sostenibilitat, La Unió i Gesaworld han realitzat un estudi que ha de permetre avaluar les actuacions i els resultats als centres d’aguts i d’atenció a la dependència associats a La Unió,connectant amb experiències similars dels països del nostre entorn i de partenariat amb el món empresarial.

Gesaworld, SA és soci fundador del Panama Green Building Council i col·labora en la definició de projectes sostenibles amb institucions i administracions públiques, com la Secretaria de la Salut del Municipi de São Paulo, integrant accions que van des de la planificació i gestió de projectes i serveis, fins a la certificació en sostenibilitat.

D’aquest context neix la col·laboració per promoure un estudi anual de diagnòstic de la situació en matèria de sostenibilitat. Aquest ha de permetre avaluar les actuacions i els resultats en els centres sanitaris, sociosanitaris i d’atenció a la dependència, connectant amb experiències similars dels països del nostre entorn i de partenariat amb el món empresarial. La sessió té el reconeixement de la International Hospital Federation (IHF).
Sector salut, motor del desenvolupament sostenible


Manel Jovells i Roser Vicente, president de La Unió i directora general de Gesaworld van fer la presentació de la jornada. Jovells va explicar que la crisi estructural que estem vivint fa necessari un canvi de comportament, que ha d’afectar la societat, en general, i el sector sanitari, en particular, on els hospitals tenen ...

0 comentaris: