2.1.11

Fa 10 anys vam celebrar l'Any Internacional del Voluntariat

  • A Catalunya, el 2001 no es va esgotar en celebracions formals sinó que es va posar al servei d'un procés per a abordar els grans reptes
  • Aportem documents que encara conserven el seu valor

Enguany se celebra l'Any Europeu del Voluntariat, quan fa tot just 10 anys que el voluntariat fou objecte de la mateixa celebració però a nivell internacional.

A Catalunya es féu un programa intens, l'interès del qual radicava sobretot en el fet que es va plantejar com l'inici d'un procés amb tres anys de durada que havia de portar al 2n Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat i a un seguit d'iniciatives totes elles focalitzades a abordar els nous reptes que la societat plantejava.

Ara que fa 10 anys, ens plau recordar aquelles accions. I ho farem recordant el que es deia a l'Ordre de creació de la Comissió per a commemorar l'AIV-2001:

L’Assemblea General de les Nacions Unides va prendre, en la seva cinquantena sessió plenària, de vint de novembre de 1997, la resolució de proclamar l’any 2001 com a Any Internacional del Voluntariat. Així mateix, invita a tots els governs i organitzacions socials i culturals a commemorar-lo.

El voluntariat és una realitat a tot el món, en els cinc continents, i arreu procura donar resposta a les necessitats socials i a desenvolupar el civisme i els valors solidaris, perquè en les seves múltiples facetes, el voluntariat tant presta serveis a les persones i col·lectius que més ho necessiten com fa possible la capacitat d’organització autònoma dels ciutadans per donar resposta efectiva a les seves pròpies necessitats i inquietuds.

Al nostre país, l’acció voluntària té arrels profundes, com queda palès al preàmbul de la Llei 25/1991, de creació de l’Institut Català del Voluntariat: “L’acció voluntària, lliure i compromesa, de molts ciutadans per a la millora constant de les condicions de vida i per la defensa de l’acreixement de la societat i la cultura catalanes, ha constituït un element essencial en la configuració de Catalunya com a país amb una identitat pròpia. Aquesta actuació voluntària, realitzada des de la societat civil durant un llarg període de la nostra història marcat per la supervivència i la consolidació de Catalunya com a país, ha generat la creació i el desenvolupament de moltes entitats que han donat, en cada moment, una resposta cívica i solidària a les necessitats de la societat catalana.”

El voluntariat és un fenomen en ple desenvolupament i ben acollit per la societat, com ho prova el fet que existeixen milers d’organitzacions i de persones que amb la seva acció voluntària ofereixen respostes i articulen inquietuds en els àmbits social, ambiental, cultural, de cooperació internacional, de participació ciutadana i civisme, de promoció i defensa de col·lectius, d’emergència i socors, de desenvolupament econòmic, del lleure, dels drets humans i d’altres.

En aquest precís instant, el voluntariat i el món associatiu es troba davant un seguit de reptes que són fonamentals amb vistes a encarar positivament el seu futur. Són reptes que afecten no solament al sector sinó que en gran mesura pertanyen a tota la societat, però que el voluntariat ha de saber afrontar si no vol veure mermada la seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i consolidació experimentat amb força en els darrers anys.

Avui, cinquanta-tres anys després de la Declaració Universal dels Drets humans, cal que els governs i tota la societat prenguem un compromís renovat en pro de la defensa dels drets humans i pel reconeixement de l’acció voluntària i la importància cabdal que pren en la resolució de necessitats, en l’aportació de valors, i en el desenvolupament de les societats.

Des d’aquest esperit i des de la convicció del compromís del poble de Catalunya, de les seves institucions i de totes les organitzacions en el foment de la solidaritat i la promoció i suport del voluntariat, el Govern de Catalunya, conscient que ha de donar un relleu màxim a aquest esdeveniment i que ha de vetllar perquè les institucions que en depenguin programin actuacions sota aquest precepte, crea la Comissió per a la Commemoració de l’Any Internacional del Voluntariat i, a proposta del Departament de Benestar Social, el Govern acorda: [...]

Les accions foren portades a terme per l'Institut Català del Voluntariat de la Generalitat de Catalunya. A la memòria feta al final del 2001, hi llegim precisament que:

S’ha volgut que la celebració de l’AIV no s’esgotés en un episodi de caràcter merament festiu i que, a més del merescut reconeixement que es pugui efectuar al voluntariat, l’Any prengués sentit i deixés constància com l’inici d’un procés de creixement i desenvolupament.

El món associatiu i de voluntariat es troba, en tant que sector, davant d’un seguit de reptes com ara: la Societat de la Informació i les noves tecnologies de la comunicació, l’enfortiment de la democràcia i la cohesió social, les noves necessitats socials emergents, els nous paradigmes de relació entre el sector social, públic i privat, que són fonamentals de cara encarar positivament el seu futur. Són reptes que afecten al sector i que en gran mesura pertanyen a tota la societat, i que el teixit associatiu ha de saber afrontar si no vol veure minvada la seva capacitat d’incidència social i el procés de creixement i consolidació experimentat amb força els darrers anys.

Més enllà de la urgència que provoca l’abordatge d’aquests reptes, la nostra intenció ha estat que aquesta reflexió es sustenti en un procés extensiu en el temps durant el període 2001-2003, de forma que faci possible dinàmicament la maduració de les idees i que permeti que totes les entitats, de qualsevol mida, estil o àmbit, puguin afegir-se al procés, garantint la màxima pluralitat i participació.

Per això, hi ha accions que queden emmarcades en aquest procés i que es desenvoluparan durant el 2002 i 2003:
  • Voluntariat d’empresa
  • II Congrés Català d’Associacionisme i Voluntariat 
  • Pla Nacional d’Associacionisme i Voluntariat

I aquest procés 2001-2003 prengué forma sota el lema de "El voluntariat i el moviment associatiu, en marxa! Un procés de creixement i participació amb la màxima implicació i pluralitat":


[ca] Veure presentació ppt en català (9MB)
[es] Ver presentación ppt en castellano (3MB)
[es] Proceso 2001-2003 (díptico)

Memòria voluntariat Josep Maria Canyelles (document no actualitzat però amb informació rellevant)
Nota: Josep Maria Canyelles va ser coordinador de l'Incavol des de la seva posada en funcionament al 2003 fins al 2006, i gerent des del 1999 fins al 2004.

0 comentaris: