28.1.11

Impacte dels 80km/h a la qualitat de l'aire // Impacto de los 80km/h en la calidad del aire

[ca] Anàlisi de la qualitat de l'aire per limitació de velocitat a 80km/h en els corredors d'accés a la ciutat de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)

Aquest projecte pretén comprovar per mitjà d'una metodologia de simulació l'afectació sobre la qualitat de l'aire de la Zona Metropolitana de Barcelona la mesura implementada en el Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire de la Generalitat de Catalunya (Decret 152/2007, de 10 de juliol). Entre 73 mesures, aquesta consisteix a reduir el límit de velocitat d'uns determinats trams de les autopistes i autovies (un total de 80,7 km per sentit) a les entrades de la corona de circulació de la ciutat de Barcelona fins als 80 km / h amb la finalitat de millorar la contaminació atmosfèrica, la salut dels ciutadans, la mobilitat del trànsit a les zones afectades, i la reducció de la sinistralitat viària. Per això s'ha comptat amb la tecnologia del supercomputador MareNostrum, sense el qual les simulacions descrites no haurien pogut realitzar-se en el temps previst. El dia de referència ha estat el 18 de juny de 2004, tercer dia més contaminant de l'últim any amb tota la informació necessària per realitzar les simulacions. La conclusió a què s'arriba és que amb la informació de la qual s'ha disposat, les reduccions en les emissions que s'obtenen dels principals contaminants no són prou significatives amb la seva consegüent repercussió en la millora de la qualitat de l'aire. Aquestes reduccions són del 1,03% en el cas de NOx, del 0,95% de PM10 o del 1,05% de CO i 0,92% de SO2, que en dades de qualitat de l'aire representen una reducció de fins a 3 mg/m3 de NO2. Aquestes reduccions es troben localitzades en les zones on s'ha realitzat el canvi de velocitat, al voltant de les vies afectades per la mesura com poden veure's reflectits en les figures. Per això es recomana la realització d'un nou estudi sobre les velocitats de circulació a la situació actual i amb elles tornar a realitzar les simulacions i així poder veure l'abast real sobre la qualitat d'aire de la mesura en què es redueix la velocitat a 80 km / h.

[es] Análisis de la calidad del aire por limitación de velocidad a 80km/h en los corredores de acceso a la ciudad de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya)

Este proyecto pretende comprobar mediante una metodología de simulación la afectación sobre la calidad del aire de la Zona Metropolitana de Barcelona la medida implementada en el Plan de Actuación para la mejora de la Calidad del Aire de la Generalitat de Catalunya (Decret 152/2007, de 10 de julio). Entre 73 medidas, ésta consiste en reducir el límite de velocidad de unos determinados tramos de las autopistas y autovías (un total de 80,7 km por sentido) en las entradas de la corona de circulación de la ciudad de Barcelona hasta los 80 km/h con el fin de mejorar la contaminación atmosférica, la salud de los ciudadanos, la movilidad del tráfico en las zonas afectadas, y la reducción de la siniestralidad viaria. Para ello se ha contado con la tecnología del supercomputador MareNostrum, sin el cual las simulaciones descritas no habrían podido realizarse en el tiempo previsto. El día de referencia ha sido el 18 de junio de 2004, tercer día más contaminante del último año con toda la información necesaria para realizar las simulaciones. La conclusión a la que se llega es que con la información de la cual se ha dispuesto, las reducciones en las emisiones que se obtienen de los principales contaminantes no son lo suficientemente significativas con su consiguiente repercusión en la mejora de la calidad del aire. Estas reducciones son del 1,03% en el caso de NOx, del 0,95% de PM10 o del 1,05% de CO y 0,92% de SO2; que en datos de calidad del aire representan una reducción de hasta 3 mg/m3 de NO2. Estas reducciones se encuentran localizadas en las zonas donde se ha realizado el cambio de velocidad, en los alrededores de las vías afectadas por la medida como pueden verse reflejados en las figuras. Por ello se recomienda la realización de un nuevo estudio sobre las velocidades de circulación en la situación actual y con ellas volver a realizar las simulaciones y así poder ver el alcance real sobre la calidad de aire de la medida en la que se reduce la velocidad a 80 km/h.

0 comentaris: