17.12.08

Ètica i comendament policial


El cos dels Mossos d'Esquadra està elaborant un Codi Ètic però per altra banda apareixen notícies com les que segueixen. Caldrà veure com es regulen aquests aspectes des del Codi i com s'evita que una codificació ètica pionera caigui en les obvietats i realment tracti els 'temes' delicats.