18.12.08

Treball destina 3 milions d’euros per potenciar la inserció laboral a l’empresa ordinària de més de 900 persones amb discapacitat

· Un total de 73 tècnics distribuïts per tot Catalunya orienten, assessoren i acompanyen a aquestes persones
· Aquesta iniciativa s’emmarca en la Estratègia per a la inserció laboral de persones amb discapacitat a Catalunya que ha impulsat Treball conjuntament amb els agents socials i econòmics en el Consell de Relacions Laborals

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya destina 3 milions d’euros en els anys 2008 i 2009 per potenciar el treball amb suport amb 73 tècnics de 56 entitats de tot Catalunya que ajuden a integrar al voltant de 925 persones amb discapacitat a l’empresa ordinària. Aquesta ordre de subvencions s’emmarca en la “Estratègia per a la inserció laboral de persones amb discapacitat a Catalunya” que s’està desenvolupant en el període 2008-2010.

Aquesta és la primera vegada que a Catalunya existeix una estratègia que té com a objectiu la inserció laboral de persones amb discapacitat i que ha impulsat el Departament de Treball conjuntament amb els agents socials i econòmics en el Consell de Relacions Laborals de Catalunya.

El treball amb suport comporta l’acompanyament directe i continuat a la persona treballadora amb discapacitat per part d’una persona professional especialitzada que té la funció de facilitar l’adaptació de la persona treballadora a la tasca concreta que ha de dur a terme, ajudant l’empresa a establir procediments i mètodes que permetin a la persona amb discapacitat aprofitar al màxim les seves potencialitats.

La directora general d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball del Departament de Treball, Sara Berbel, ha destacat que “el treball amb suport consisteix en un acompanyament perllongat en el temps, especialitzat i a mida per cadascuna de les persones amb discapacitat i que així es puguin inserir laboralment a l’empresa ordinària”.

A més, aquest equip tècnic d’acompanyament a la inserció ha de facilitar l’adaptació de la persona discapacitada al nou entorn de relacions laborals que es trobarà, i de forma complementària, ha de facilitar als companys de la persona a integrar una millor comprensió de les seves necessitats específiques. En funció del grau de discapacitat de les persones treballadores i de les característiques del lloc a ocupar, un sol tècnic pot fer l’acompanyament simultàniament d’entre 8 i 20 persones amb discapacitats alhora, tot i que ens els casos amb un grau de discapacitat més alt pot haver un tècnic per cada tres treballadors amb suport.

Aquesta fórmula facilita a ambdues parts –empresa i persona treballadora- l’acolliment de la persona amb discapacitat al seu nou entorn per a que pugui maximitzar el seu rendiment en un règim laboral no protegit. En principi l’acompanyament, que és més intens en iniciar-se la relació laboral i gradualment passa a ser un seguiment periòdic està previst que duri uns dos anys de mitjana, però si és necessari aquest període es pot perllongar.

Una estratègia amb 60 mesures

L’objectiu de l’Estratègia per a la inserció laboral de persones amb discapacitat a Catalunya, que conté 60 mesures, és garantir l’accés, la presència i la permanència de les persones amb discapacitat en el mercat laboral en condicions dignes i de qualitat, en funció de les seves necessitats i potencialitats específiques.

El fet que aquesta estratègia sigui fruit de la tasca feta i acordada en l’àmbit del Consell de Relacions Laborals, amb presència, a més del Govern, de Foment, Pimec, CCOO i UGT i s’hagi consensuat amb les principals entitats de suport a les persones amb discapacitat que operen a Catalunya, serà la clau per garantir que tots els actors que treballen per la integració laboral de les persones amb discapacitats orientin les seves actuacions envers objectius comuns i complementaris.

L’Estratègia, a banda d’impulsar mesures innovadores, permet unificar i dotar una orientació comuna a tota una sèrie d’actuacions que de manera individual es va duent a terme a Catalunya.

Situació de les persones amb discapacitat a Catalunya

La població catalana amb discapacitat en edat laboral (de 16 a 64 anys), amb dades de l’any 2006 facilitades pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, és de 207.062 persones, de les quals el 54% són homes i el 46% dones.

Respecte a la situació laboral de les persones amb discapacitat, cal assenyalar que aquest col·lectiu té una baixa taxa d’activitat, de menys del 38%, que contrasta amb la de la població en general, que és del 70,2%.

Les persones amb discapacitat també tenen un taxa d’ocupació molt reduïda, del 28,4%, a diferència del que passa amb el conjunt de la població, que és del 62,9%. Finalment, també tenen una taxa d’atur, del 23,3%, molt superior a la mitjana del global de treballadors (9%).

Entre les persones amb discapacitat les diferències per gènere destaquen de manera especial, tant pel que fa a la taxa d’activitat com a la d’atur o a d’altres indicadors, com les dades de contractació. Així, la taxa d’atur entre les dones discapacitades (27,29%) supera en set punts la que hi ha entre els homes (20,93%).

Si es compara aquesta taxa amb la població general, en el cas dels homes amb discapacitat la taxa d’atur és més del doble (9,4%) mentre que en el cas de les dones és més del triple (8,26%).

D’altra banda, durant l’any passat es van realitzar 8.739 contractacions per aquest col·lectiu, de les quals el 61,4% van ser a homes i el 38,6% a dones.
Per edats, el 60,4% de les persones amb discapacitat són més grans de 45 anys, factor que dificulta l’accés al mercat de treball, tal com passa en el conjunt de la població. En les persones amb discapacitats s’hi afegeix la problemàtica d’envelliment prematur o majors dificultats de salut amb l’edat.

Pel que fa a la distribució territorial, una part important de les persones amb discapacitat en edat de treballar es concentra a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. En concret, el Barcelonès -amb un 36,33% del col·lectiu-, el Baix Llobregat -amb un 12,27%- i el Vallès Occidental -amb un 10,79%-, són les comarques que concentren més volum de persones amb discapacitat en edat laboral.

La formació, clau per a una millor integració

Una dada a destacar és que les persones amb discapacitat amb un alt nivell formatiu tenen una taxa d’ocupació que dobla la dels que tenen un baix nivell formatiu (és del 51,1% enfront del 24,1% de mitjana). D’aquesta xifra es desprèn que la formació és determinant per explicar el nivell de participació en el mercat de treball de les persones amb discapacitat.

Documents relacionats
· Tall de veu Sara Berbel
· Tall de veu Sara Berbel 2
· Nota de premsa amb gràfics