7.12.08

Millores rebudes per a la Memòria de Responsabilitat Global

Responsabilitat Global va establir un període de 15 dies per a rebre possibles comentaris, suggeriments o queixes sobre els aspectes recollits a la seva primera memòria de responsabilitat social. Aquest període s'ha ajornat finalment una setmana més en atenció a la sessió de presentació de la memòria davant la Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció).

Finalment, els comentaris rebuts en aquest període obert, i que serviran per a millorar la memòria, han estat:

- Una persona empresària ha indicat la seva sorpresa per una fitxa de bona pràctica feta durant aquest període, ja que considera que l'empresa en qüestió -que és competència de la seva- té algunes males pràctiques. Davant aquesta opinió li hem explicat que fer una fitxa de bona pràctica no implica una revisió del conjunt de l'empresa sinó que solament es pretén descriure la pràctica concreta que pugui ser transferible a altres empreses. En qualsevol cas, no es faria un fitxa de bona pràctica si es tingués constància de males pràctiques rellevants en una determinada empresa, cosa que no era el cas. Finalment, Responsabilitat Global, ha assumit que hauria de millorar la informació respecte a aquesta qüestió per tal de no donar lloc a males interpretacions que generalitzin la 'bondat' de l'empresa més enllà de la pràctica en qüestió.

-Fer un redactat més lliure, responent més al propi model i no tant vinculat al GRI. S'assumeix plenament aquesta millora.

-No incloure dimensió laboral tractant-se d'un autònom sense personal a càrrec, i parlar per contra de gestió de la xarxa de col·laboradors. S'assumeix plenament aquesta millora, la qual es mirarà de desenvolupar des del punt de vista de gestió de la xarxa de col·laboradors i també de gestió del coneixement.

- Tres persones han mostrat la sorpresa per l'ús de la primera persona del plural ('hem fet...'). Canyelles defensa l'ús d'aquesta forma, com faríem habitualment en un article, per una qüestió estilística, per a no semblar pretenciós, per a no abusar del 'jo'. Però també aporta una altra reflexió que va més enllà: la voluntat de sentir-se empresa -encara que unipersonal- queda més reforçada amb una fórmula no tant personal.