21.9.08

Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l'empresa


MERCAT GLOBAL I MERCAT LOCAL: IMPLICACIONS PER AL MULTILINGÜISME DE L'EMPRESA

Josep Maria Canyelles hi farà una ponència titulada "Les llengües com a part integrant de la Responsabilitat Social de les Empreses"

L'esdeveniment tindrà lloc els dies 13 i 14 octubre 2008 a Barcelona, sota la direcció d'Isidor Marí, director de la càtedra Linguamón-UOC

La publicació de l’informe ELAN de la Comissió Europea [Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise] ha posat sobre la taula la necessitat de desenvolupar les capacitats multilingües de les nostres empreses en el mercat internacional.

L’economia britànica ja va constatar des de l’informe Nuffield (2000) que l’excés de confiança en l’anglès com a llengua franca del comerç mundial tenia com a conseqüència un volum important de pèrdues per a les empreses incapaces d’actuar en altres llengües en els respectius mercats. Des d’aleshores, la consigna de l’estratègia britànica de multilingüisme és ‘English is not enough’ (amb l’anglès no n’hi ha prou).

L’informe ELAN arriba a unes conclusions semblants pel que fa al conjunt d’Europa: les empreses que no han adoptat una estratègia multilingüe resulten menys competitives en el mercat internacional, perquè la simple intercomprensió no és suficient per a guanyar la confiança dels clients, proveïdors o aliats potencials.

Paral·lelament, l’economia catalana ha seguit un procés gradual d’adaptació a la diversitat lingüística del seu entorn immediat: el mercat català es caracteritza per un règim de doble oficialitat en què els clients tenen dret a usar el català o el castellà en les seves relacions amb les empreses, i el nou Estatut d’Autonomia preveu l’extensió del principi de disponibilitat lingüística –capacitat d’atendre el públic en qualsevol de les llengües oficials— des del sector públic a tot el sector privat.

En aquest context, la Càtedra de Multilingüisme Linguamón – UOC vol promoure l’anàlisi i la reflexió sobre les capacitats multilingües de les empreses catalanes, tant en el mercat català com en l’àmbit internacional. Concretament, d’acord amb diversos departaments de la Generalitat, prepara un estudi sobre el multilingüisme de les empreses catalanes, en el qual intervé el professor Stephen Hagen, investigador principal de l’informe ELAN.

Cal confiar que els resultats d’aquest estudi contribuiran a sensibilitzar el nostre sector econòmic sobre la importància de gestionar satisfactòriament el multilingüisme, i que permetran desplegar els mecanismes adequats de suport al multilingüisme de les empreses. Al Regne Unit, per exemple, s’ha establert una xarxa regional de centres de suport al multilingüisme, amb la col·laboració de les cambres de comerç, que facilita serveis de formació i traducció a les empreses que ho necessiten.

Aquest seminari parteix de la presentació d’estudis i experiències europees rellevants sobre la gestió del multilingüisme de les empreses i aborda l’anàlisi de la situació actual de l’economia catalana en aquest sentit.

Les persones amb responsabilitats directives a les empreses i organitzacions –especialment els responsables de comunicacions i de recursos humans— hi trobaran elements interessants per a l’orientació de les seves estratègies. Els professionals de la formació lingüística i la traducció podran conèixer millor les perspectives actuals en l’àmbit econòmic. I des de la sociolingüística i la política també s’hi podran trobar informacions útils sobre l’evolució actual de les llengües en el sector socioeconòmic.

Programa dilluns, dia 13 d'octubre

9h30. Presentació del curs
10h. Stephen Hagen, The ELAN report: reasons for adopting a multilingual corporate strategy.
12h. Ceri James, director de CILT Cymru, Living with the English elephant: is there space in the business zoo for other animals? A Welsh perspective.
16h. François Grin (projecte LEAP, Universitat de Ginebra), "L'analyse économique des besoins des entreprises en matière de compétences linguistiques".
17h30. Jiri Nekvapil (Charles University, Prague), LINEE project. Language Management in Multinational Companies in Central Europe.


Programa dimarts, dia 14 d’octubre

9h30. J. Solé i A. Torrijos, Els estudis sobre empresa i llengua a Catalunya: balanç i perspectives.
11h30. I. Marí i M. Strubell, L’estudi ELAN.cat, més enllà de l’anàlisi de les necessitats multilingües de l’economia catalana: perspectives d’acció.
13h. Josep Maria Canyelles, Les llengües com a part integrant de la Responsabilitat Social de les Empreses.
16h. Debat: La gestió del multilingüisme corporatiu: una competència emergent o negligida? Participants: José M. Álvarez de Lara, ESADE. Miquel Àngel Fraile, secretari general de la Confederació de Comerç de Catalunya. Marta Rovira, sociòloga. Representant del COPCA. Ramon Carranza, empresari.
18h Conclusions i cloenda

Més informació: www.cuimpb.es/frameset.html?lang=cat&accio=webCurso&p1=id&v1=2


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS