8.1.14

Nova guia de càlcul d'emissions de contaminants a l'atmosfera 2013 i calculadora d'emissions

 • Una guia homogeneïtza a Catalunya el càlcul de les emissions de contaminants a l'atmosfera
 • La Guia de càlcul d'emissions de contaminants a l'atmosfera pretén ser una eina de càlcul per estimar les emissions de contaminants a l'atmosfera de diferents fonts d'emissió antropogèniques i fonts d'emissió naturals accelerades per la activitat humana. 
 • Tots els factors d'aquesta Guia són d'elaboració pròpia a partir dels factors descrits en el EMEP/EEA air Pollutant emission inventory guidebook 2013 de l'Agència Europea de Medi Ambient.
 • Editada pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
 • Està dissenyada per facilitar el càlcul a les organitzacions i la població en general.
 • La Guia s'actualitzarà anualment.

06-01-2014

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha editat una guia de càlcul d'emissions de contaminants a l'atmosfera que permet estimar les emissions de diferents fonts antropogèniques i naturals accelerades per l'activitat humana. La guia s'ha elaborat a partir dels criteris de l'Agència Europea del Medi Ambient i s'actualitzarà anualment. Aquest document homogeneïtza per primera vegada a  Catalunya les diferents fórmules de càlcul d'emissions i és d'especial utilitat per a la planificació de models de mobilitat, models energètics, avaluació de l'eficiència energètica en la construcció i per a l'avaluació del comportament d'infraestructures, tant en la fase de disseny com en la d'explotació.

Així, s'han desenvolupat els factors d'emissió de les següents fonts:
 • Consum de combustibles en petites combustions: dins d'aquest tipus de font emissora es distingeixen dos grans grups amb factors d'emissió diferenciats: Les emissions del sector domèstic (per exemple una vivenda familiar) i les emissions del sector institucional o comercial (per exemple un hospital).
 • Transport terrestre: Les emissions del transport terrestre depenen de factors com la tipologia de vehicle (turismes, furgonetes, camions, autobusos, motos i motocicletes), la velocitat a la que circulen, els km recorreguts, el tipus de combustible, la cilindrada o tonatge, l'antiguitat del vehicle i el tipus de tecnologia de reducció de NOx que utilitza. 
 • Transport aeri: les emissions d'aquest sector es poden dividir en dos grups: trànsit nacional i internacional d'avions i els equips associats a les activitats de suport en terra.
 • Transport marítim: les emissions degudes al transport marítim considerades en aquest apartat provenen de la combustió dels motors principals i auxiliars dels vaixells. Aquestes emissions depenen del tipus de combustible utilitzat, de la potència dels motors, del tipus de vaixell, del temps que està atracat i del temps de maniobra dins del port.
 • Cultius i sòls agrícoles: les emissions degudes als cultius i sòls agrícoles depenen de la quantitat de fertilitzant aplicat i de la superfície on s'aplica.
Els contaminants considerats són: NOx (Òxids de nitrogen); PM10 (Partícules de diàmetre inferior a 10μm); PM2.5 (Partícules de diàmetre inferior a 2.5μm); PM (Partícules totals); CO (Monòxid de carboni); NH3 (Amoníac); VOC (Compostos orgànics volàtils); NMVOC (Compostos orgànics volàtils no metànics); CH4 (Metà); NO (Monòxid de nitrogen); NO2 (Diòxid de nitrogen); N2O (Òxid nitrós); SOx (Òxids de sofre).

Com a eina didàctica, s'ha creat una Calculadora d'emissions de contaminants atmosfèrics que és una aplicació que calcula les emissions del consum domèstic de combustibles i les emissions del trànsit per a dos contaminants, òxids de nitrogen (NOx) i partícules de diàmetre inferior a 10 micròmetres (PM10). En aquest cas, quan es parla d'emissions de trànsit, s'han considerat les emissions dels vehicles que hi ha actualment al mercat.
Tant la guia com la calculadora es poden consultar aquí