2.4.11

Un municipi que va bé

Si en altres moments hem estat crítics envers aquells ajuntaments i administracions que no paguen en un temps raonable als seus proveïdors, ara volem destacar el fet que un ajuntament ha estat capaç d'actuar en previsió en aquest darrer exercici i ha pogut fins i tot tenir excedents. Es tracta de l'ajuntament de Calonge (www.calonge.cat).

Tenir un excedent tan gran tampoc té perquè ser positiu però en tot cas demostra una gran capacitat de gestió acurada. Ateses les circumstàncies, els ajuntaments han de saber combinar la reducció de despesa, el pagament als proveïdors i l'atenció a les necessitats socials.
Un municipi que va bé
Calonge tanca el 2010 amb més de 500.000 euros de benefici

L’Ajuntament de Calonge va donar compte ahir al ple de la liquidació del pressupost 2010 amb un romanent de tresoreria disponible de 567.572,23 euros. El consistori informa que "el superàvit generat durant el 2010 és conseqüència d’establir un criteri de prudència en l’elaboració del pressupost 2010 i especialment en la previsió d’ingressos".

"A aquest factor s’hi afegeix un major rigor en la gestió i en l’execució del pressupost, que ha comportat un ajustament de les bases de dades tributàries. En el capítol de despeses, l’Ajuntament de Calonge ha mantingut sense cap increment les despeses de personal, ha pogut mantenir uns tipus d’interès del crèdit baixos durant tot l’exercici 2010", afegeixen.

"A tot això s’hi afegeix la congelació de les despeses fixes obligatòries i una reducció del 10% de les despeses voluntàries per part de les àrees. Una de les conseqüències de la millora en la gestió econòmica i del superàvit del pressupost municipal ha estat la reducció en el termini de pagament als proveïdors. Actualment l’Ajuntament de Calonge paga als seus proveïdors en un marge d’entre 30 i 40 dies", informen.