4.4.11

Declaració Any Europeu del Voluntariat 2011

[ca] 9.4.2008 0030/2008DECLARACIÓ PER ESCRIT presentada de conformitat amb l'article 116 del Reglament per Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Janowski i Joel Hasse Ferreira sobre 2011: Any Europeu del Voluntariat
Declaració per escrit sobre 2011: Any Europeu del Voluntariat
El Parlament Europeu,

 • Vist l'informe del Parlament Europeu sobre la contribució del voluntariat a la cohesió econòmica i social,
 • Vista la Resolució del Consell sobre les activitats de voluntariat dels joves, de 16 de novembre de 2007,
 • Vist l'article 116 del seu Reglament,
A. Atès que més de cent milions d'europeus de totes les edats, creences i nacionalitats exerceixen activitats de voluntariat,B. Atès que, segons una enquesta de l'Eurobaròmetre realitzada el 2006, tres de cada deu europeus declaren exercir una activitat voluntària i que prop del 80% dels enquestats opina que les activitats de voluntariat són una part important de la vida democràtica a Europa,C. Atès que es calcula que el sector del voluntariat contribueix amb un 5% al ​​PIB de les nostres economies nacionals, i que desenvolupa accions innovadores per detectar, expressar i respondre a les necessitats que apareixen en la societat,D. Atès que el Centre Europeu del Voluntariat, el Fòrum Europeu de la Joventut, l'Associació d'Organitzacions de Serveis Voluntaris, l'Organització Mundial del Moviment Scout, el Departament per a la Unió Europea de la Creu Roja, Volonteurope, AGE, Solidar, Càritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, l'Organització No Governamental Esportiva Europea, i algunes altres, que representen milers d'organitzacions en les quals participen milions de voluntaris, han demanat a les institucions europees que es declari 2011 Any Europeu del Voluntariat,

 1. Demana a la Comissió Europea que, amb el suport de totes les institucions europees, declari 2011 Any Europeu del Voluntariat;
 2. Encarrega al seu President que transmeti la present Declaració, acompanyada del nom dels signants, a la Comissió i al Consell.


[es] 9.4.2008 0030/2008
DECLARACIÓN POR ESCRITO presentada de conformidad con el artículo 116 del Reglamento por Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczysław Janowski y Joel Hasse Ferreira sobre 2011: Año Europeo del Voluntariado

Declaración por escrito sobre 2011: Año Europeo del Voluntariado

El Parlamento Europeo,

 • Visto el informe del Parlamento Europeo sobre la contribución del voluntariado a la cohesión económica y social,
 • Vista la Resolución del Consejo sobre las actividades de voluntariado de los jóvenes, de 16 de noviembre de 2007,
 • Visto el artículo 116 de su Reglamento,

A. Considerando que más de cien millones de europeos de todas las edades, creencias y nacionalidades ejercen actividades de voluntariado,
B. Considerando que, según una encuesta del Eurobarómetro realizada en 2006, tres de cada diez europeos declaran ejercer una actividad voluntaria y que cerca del 80 % de los encuestados opina que las actividades de voluntariado son una parte importante de la vida democrática en Europa,
C. Considerando que se calcula que el sector del voluntariado contribuye con un 5 % al PIB de nuestras economías nacionales, y que desarrolla acciones innovadoras para detectar, expresar y responder a las necesidades que aparecen en la sociedad,
D. Considerando que el Centro Europeo del Voluntariado, el Foro Europeo de la Juventud, la Asociación de Organizaciones de Servicios Voluntarios, la Organización Mundial del Movimiento Scout, el Departamento para la Unión Europea de la Cruz Roja, Volonteurope, AGE, Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, la Organización No Gubernamental Deportiva Europea, y algunas otras, que representan miles de organizaciones en las que participan millones de voluntarios, han pedido a las instituciones europeas que se declare 2011 Año Europeo del Voluntariado,

 1. Pide a la Comisión Europea que, con el apoyo de todas las instituciones europeas, declare 2011 Año Europeo del Voluntariado;
 2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, a la Comisión y al Consejo.


[en] 9.4.2008  0030/2008

WRITTEN DECLARATION pursuant to Rule 116 of the Rules of Procedure by Marian Harkin, Gisela Kallenbach, Emmanouil Angelakas, Mieczyslaw Janowski and Joel Hasse Ferreira on announcing 2011 as the European Year on VolunteeringWritten declaration on announcing 2011 as the European Year on Volunteering 

The European Parliament,

 • having regard to the report of the European Parliament on the contribution of volunteering to economic and social cohesion, 
 • having regard to the Council resolution on voluntary activities of young people of 16 November, 2007, 
 • having regard to Rule 116 of its Rules of Procedure, 

A. whereas there are more than 100 million Europeans of all ages, beliefs and nationalities who volunteer,
B. whereas in 2006 a Eurobarometer survey revealed that 3 out of 10 Europeans claim to be active in a voluntary capacity and that close to 80% of respondents feel that voluntary activities are an important part of democratic life in Europe,
C. whereas the voluntary sector contributes an estimated 5% to GDP of our national economies, and develops innovative actions to detect, voice and respond to needs arising in society,
D. whereas the European Volunteer Centre, the European Youth Forum, the Association of Voluntary Service Organisations, the World Scouts Movement, the Red Cross/European Union Office, volonteurope, AGE, Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, the European Non-Governmental Sports Organisation and others – all representing thousands of organisations involving millions of volunteers – have all called upon the European Institutions to announce 2011 as the European Year of Volunteering,

 1. Calls upon the European Commission supported by all European Institutions to announce 2011 as the European Year of Volunteering; 
 2. Instructs its President to forward this declaration, together with the names of the signatories, to the Commission and the Council. 
Font