15.10.13

Es presenta la Innovació Social de l'Ajuntament de Barcelona en una trobada del programa europeu COGITA

  • El Programa COGITA de foment de l'RSE va progressant, amb la participació de Catalunya i dotze altres territoris europeus.
  • El 9 d'octubre passat es va fer una trobada a Brussel·les on, Josep M. Miró, de l'Ajuntament de Barcelona, va explicar les polítiques d'Innovació Social.
Aportem algunes de les idees que hi va aportar Josep M. Miró, director de Projectes d’Innovació Social de l'Àrea de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest escrit elaborat per ell mateix i que se centren en aquest cas en el Decret de contractació responsable:

8 lliçons apreses per l’elaboració d’un decret de contractació responsable

Abans d’acabar l’any l’Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, donarà el suport públic i signarà un decret d’alcaldia en contractació responsable, que instal.la a l’Ajuntament de Barcelona el clausulat social i/o ambiental en TOTS els contractes de la casa. Això està aviat dit, però arribar aquí ha estat un tema força complex, ja que implica múltiples parts interessades. Dit això, creiem que encara es més complexa l’execució d’aquesta mesura tan innovadora. I no es novedosa per que el clausulat social o ambiental sigui nou en sí mateix, sinó per l’escala o l’àmbit del decret de contractació responsable: aplica a totes les gerències, tots els districtes, totes les empreses municipals, i tots els contractes per defecte, per disseny; i en el cas de que no sigui possible, justifiqui per que no pot ser. Li hem donat el tomb al mitjó: clàusules socials i/o ambientals a tot arreu, i sinó, expliqui els motius per que no apliquen.

Tot seguit, volem compartir amb vosaltres algunes lliçons apreses d’aquest procés d’elaboració d’aquesta mesura de contractació responsable, que pensen té un alt contingut polític, i que té el potencial d’esdevenir una font d’inspiració de tants i tants ajuntaments del nostre país, però també d’arreu.

1. GRUP MIXT DE CONTRACTACIÓ RESPONSABLE
El contingut d’aquesta mesura o decret no ha estat elaborat en un despatx de l’Ajuntament per un tècnic ni per un consultor treballant en solitari. Més aviat, el contingut ha estat consensuat en el context d’un grup de treball on hi havia representats totes els “stakeholders” implicats: tercer sector, patronals, sindicats, entitats, empreses, consultors, funcionaris, centres especials de treball, i empreses d’inserció sociolaboral.

2. INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES EN RISC
La contractació responsable hagués pogut incloure múltiples aspectes relacionats amb la compra responsable, com podien haver estat, el comerç just, l’equitat de gènere, el treball infantil, o la petjada de carboni. De totes maneres, es va decidir que, en un moment com l’actual dominat per la crisi econòmica, el que havíem de fer era donar suport a la inserció laboral de persones en situació de risc, o bé ja en situació de vulnerabilitat.

3. DECRET D’ALCALDIA
Es va pensar en elaborar un decret d’alcaldia, es a dir, una llei municipal, per deixar instaurada aquesta voluntat en les estructures de l’Ajuntament, i que fos quelcom que el funcionariat municipal hagués de donar compliment com qualsevol altra mesura semblant.

4. LIDERATGE
No cal mencionar que una mesura d’aquesta dimensió és difícil de tirar endavant si no es tenen els suports adequats, en llocs clau, des del lideratge i el compromís personal del mateix Alcalde, fins a la participació decisiva de gerents i tinents, i el suport de varies persones (internal champions) que creuen en la contractació responsable com una manera especial de mostrar la responsabilitat social de l’administració.

5. SEGURETAT JURÍDICA
En tot moment, hem comptat amb assessorament jurídic d’alt nivell per un consultor extern (advocat, ex-secretari d’ajuntament, sensibilitat social) que ens ha ajudat a navegar varis reptes de tipus legal. Igualment, hem contrastat amb experts de la Generalitat de Catalunya, així com també amb l’Interventor i el Secretari General de l’Ajuntament.

6. A TOTS ELS CONTRACTES
Hem intentat dissenyar un nou paradigma, una nova normalitat, que es basa en la inclusió de clàusules socials i/o ambientals en TOTS els contractes de la casa. I en cas de no ser possible, es demana de justificar d’una manera adequada. L’Ajuntament de Barcelona ja té una reserva social o contractes reservats per empreses socials (centres especials de treball i empreses d’inserció socio-laboral). Ara, es tractava d’anar un pas més enllà. S’entén que el clausulat social es més propi de contractes d’obres i serveis, mentre que el clausulat ambiental es més propi en la compra de productes.

7. BARCELONA ACTIVA
Es clau centralitzar el circuït de demanda i derivació de perfils de persones vulnerables o en risc d’exclusió. En aquest sentit, es preveu que Barcelona Activa faci aquest rol d’assegurar que els perfils son els adequats, i de que les demandes de perfils per part de les empreses son satisfetes en un temps raonable.

8. ALTRES FACTORS CLAU
· Es volen controlar els impactes del decret de contractació responsable, es a dir, nombre de persones inserides i quantitats subcontractades a empreses socials.
· Es preveu fer formació en contractació responsable a entitats del Tercer Sector, empreses mercantils, sindicats, les gerències de l’Ajuntament, els districtes municipals, i les empreses municipals.
· Es dona suport per e-mail i per telèfon, 5 dies a la setmana, a tota persona de l’ajuntament que estigui redactant uns plecs nous i que té dubtes de com incloure clàusules d’aquest tipus, tot millorant així la qualitat del plec.
· Es vol modificar la plantilla d’elaboració de plecs a fi i efecte d’incloure la obligatorietat de clàusules socials i/o ambientals, o bé la justificació de per que no es adient.
· Està prevista la elaboració d’una guia de contractació responsable que reculli en un document tota aquesta proposta, el marc legal, els circuits, els formularis, els perfils, etc.
· Finalment, es vol comunicar i fer visible l’abast d’aquesta política pública mitjançant varis esdeveniments estratègics en mitjans, com poden ser actes de l’Alcalde amb col.lectius beneficiats, i articles en premsa de persones prescriptores d’aquesta iniciativa municipal.

Ara, queda un petit detall, una execució exitosa, de tot plegat!

Josep M. Miró
Director de Projectes d’Innovació Social
Àrea de Qualitat de Vida
Ajuntament de Barcelona

Publicacions prèvies sobre el programa COGITA: