25.4.13

Compromís amb l'RSE. Recull d'activitat realitzada

He anat publicant a mesura que ho he anat elaborant, un recull de l'activitat realitzada per territoris. En el cas de Catalunya, de manera desagregada per comarques.

És una manera de recollir i presentar l'activitat pròpia i l'impacte segons indrets, alhora que una mostra del compromís per divulgar la responsabilitat social i els valors humanístics, ètics, cívics i de sostenibilitat, arreu on ens ha estat possible.

El foment de la Responsabilitat Social, per la complexitat que incorpora, requereix apropar-se a les empreses i als territoris, i poder transmetre el sentit netament empresarial que té. Per això, els grans esdeveniments i les grans polítiques han de tenir en paral·lel una permeabilitat en el territori.

En la nostra activitat professional, l'opció per fer formació i per fer esdeveniments, no és merament un complement a l'activitat de consultoria. I tampoc té sentit entendre-ho com una acció comercial, ja que sovint s'adrecen a empreses de dimensions modestes. Moltes d'aquestes accions en el territori responen a la nostra missió. Responsabilitat Global existeix per a promoure la Responsabilitat Social. Obviament, la consultoria es la manera d'assegurar-ne el desenvolupament alhora que l'activitat econòmica que ens permet disposar d'un model de negoci. Però la promoció de l'RSE pren un caràcter missional i vocacional més enllà de la necessitat de disposar d'una activitat econòmica. Sense aquesta reflexió no s'entendria l'energia esmerçada a divulgar el concepte i el sentit de l'RSE per moltes comarques, especialment a Catalunya però també en molts altres llocs on hem estat convidats.

Aquest és el llistat que anirem ampliant a mesura que puguem:

Activitat duta a terme a la comarca de l'Anoia
Activitat duta a terme a la comarca del Baix Penedès
Activitat duta a terme a la comarca del Berguedà
Activitat duta a terme a la comarca del Garraf

Activitat duta a terme al País Valencià