30.4.13

Els costos de l’accidentalitat viària

EL RACC presenta un estudi sobre els costos de l'accidentalitat viària

En els últims cinc anys, el pressupost del Ministeri de Foment destinat al manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat (RCE) ha disminuït un 38%, fins a situar-se en poc més de 31.500 euros per quilòmetre. No obstant això, el cost de l’accidentalitat a la mateixa xarxa –derivat de totes les despeses associades a les persones mortes o ferides de gravetat (mèdiques, socials, etc.)– puja a 64.000 euros per quilòmetre.

L’estudi Els costos de l’accidentalitat a la Xarxa de Carreteres de l’Estat, realitzat pel RACC, analitza a fons les diferències entre el cost de l’accidentalitat i la inversió en manteniment en tots els trams de la RCE. L’objectiu és determinar en quins trams cal focalitzar l’esforç inversor per reduir l’accidentalitat i, amb això, minimitzar els costos que comporta.

Costos de l'accidentalitat

La metodologia utilitzada permet identificar els trams de la RCE amb un cost d’accidentalitat més elevat, així com la inversió que rep cada comunitat autònoma en manteniment de carreteres i la seva diferència respecte al cost d’accidentalitat (imatge superior). A partir de les diferències detectades, el RACC proposa que les inversions en el manteniment de les carreteres siguin més eficaces i basades en criteris objectius que permetin salvar el màxim de vides.

L'estudi del RACC Els costos de l'accidentalitat a la Xarxa de Carreteres de l'Estat (RCE) ha analitzat quins trams de la RCE suposen més "cost social" per sinistralitat viària (despeses associades a persones mortes i ferits greus). La inversió en aquests trams permetria, així, reduir la sinistralitat i els seus costos associats.

Costos socials de la sinistralitat viària

En primer lloc, l'estudi assenyala els "costos socials" derivats d'un accident de trànsit amb víctimes mortals o ferits greus. Aquests costos deriven dels següents conceptes:

- Despeses en serveis d'emergències (policia, bombers, ambulàncies, etc.).
- Costos mèdics i hospitalaris.
- Costos de rehabilitació per les seqüeles de les lesions.
- Costos derivats de la productivitat perduda.
- Costos materials.

Segons la Dirección General de Tráfico (DGT), el cost associat a cada víctima en accident de trànsit ascendeix a Espanya a 1,4 milions d'euros per cada persona morta i 219.000 euros per cada ferit greu.

A partir del cost associat a les víctimes de tràfic, l'estudi classifica els trams de la RCE segons el cost per quilòmetre que representen els morts i ferits greus registrats en cada tram. Per fer-ho, pren com a referència les xifres d'accidentalitat recollides per l'informe anual del consorci europeu EuroRAP. D'aquesta manera, pot identificar-se si la inversió en manteniment realitzada en cada tram és suficient per cobrir els costos reals d'accidentalitat.

Entre els 1.350 trams de la xarxa vial espanyola analitzats s'identifiquen 107 amb un cost/quilòmetre superior als 200.000 euros (quilòmetres d'alt cost); el que significa que en aquests trams seria econòmicament justificable realitzar una inversió anual de 200.000 euros per quilòmetre si així es pogués eliminar l'accidentalitat greu i mortal.

Trams d'alt cost social, per comunitat autònoma

Amb un 19% de trams, la Comunitat de Madrid és la que major proporció de quilòmetres d'alt cost (més de 200.000 euros per quilòmetre) té en la seva RCE, per davant de la Comunitat Valenciana (13%) i Catalunya (12%).

En el conjunt de carreteres d'Espanya (2011), la relació entre inversió de manteniment i cost d'accidentalitat va ser d'un 59%. Entre les comunitats més desfavorides es troben la Comunitat Valenciana (28,8%), Catalunya (46,2%) i la Comunitat de Madrid (51%). Per contra, les comunitats amb més cobertura (inversió en manteniment rebut vs cost suportat) són Extremadura (81%), Cantàbria (80,1%) i Astúries (70,6%).

Informació pràctica:
Els 10 trams amb més costos per l’accidentalitat a Espanya i Catalunya
Quines comunitats necessiten una major inversió per reduir el cost de l’accidentalitat viària?
Quins són els costos socials derivats d’un accident de trànsit?