22.4.13

L'Economia del Bé Comú. Resum en vint punts bàsics

 1. L'economia del bé comú es basa en els mateixos valors fonamentals amb què les nostres relacions tenen èxit: confiança, estima, cooperació, solidaritat i voluntat de compartir. D'acord amb les últimes troballes científiques són les relacions amb èxit les que fan més felices les persones i més les motiven. 
 2. En el marc legal d'incentius de l'economia, la recerca de benefici i la competència es transformen en esforç cap al bé comú i la cooperació. Es recompensa les empreses que s'ajudin mútuament. La competència ferotge és possible, però comporta inconvenients. 
 3. L'èxit econòmic ja no es mesura amb els indicadors de valors de canvi (monetari), sinó amb indicadors d'utilitats (no monetaris). En l'àmbit macroeconòmic (economia nacional), se substitueix el PIB com a indicador d'èxit pel producte del bé comú, en l'àmbit microeconòmic (empresarial) es canvia el balanç financer pel balanç del bé comú. Aquest es converteix en el resum de totes les empreses. Com més social, ecològic, democràtic i solidari és el comportament i l'organització de les empreses, millors els resultats que aconsegueixen en el balanç. Com millors són els resultats del balanç del bé comú, més gran és el producte del bé comú. 
 4. Les empreses amb un bon balanç del bé comú aconsegueixen beneficis legals: impostos més baixos, reducció d'aranzels, crèdit més barat, prioritat en la contractació pública i en els programes de recerca, etc. L'entrada al mercat és més fàcil per a les empreses responsables, i els productes i serveis ètics, ecològics i regionals són més barats que els no ètics, no ecològics i globals. 
 5. El balanç financer esdevé un balanç secundari. El benefici financer passa de finalitat a mitjà i serveix per aconseguir el nou objectiu de les empreses (la contribució al bé comú). Els excedents del balanç es poden utilitzar per: inversions (amb plusvàlua social i ambiental), l'amortització de préstecs, estalvis en una mesura limitada; repartiment limitat entre els empleats, així com préstecs sense interessos a altres empreses. No s'han d'usar els excedents per a: inversions en els mercats financers (que ja no han d'existir), adquisicions hostils d'altres empreses, repartiment a persones que no treballen en l'empresa, així com donacions a partits polítics. A canvi, se suprimeix l'impost sobre el benefici de les societats. 
 6. Com el benefici ja és només un mitjà però no l'objectiu, les empreses poden buscar la seva mida òptima. Ja no han de tenir por de ser absorbides, ni han de créixer per ser més grans, més fortes o més rendibles que les altres. Totes les empreses s'alliberen de l'obligació general de creixement i d'adquirir-se unes a altres
 7. A través de la possibilitat d'obtenir la seva mida òptima de manera relaxada i sense por, hi haurà moltes petites empreses en tots els sectors d'activitat. Com que ja no volen créixer més, la cooperació i solidaritat amb altres empreses es torna més fàcil. Poden ajudar-se amb coneixements, saber fer, ordres, mà d'obra o préstecs sense interessos. Es veuran recompensades per això amb un bon resultat del balanç del bé comú, i no a costa d'altres empreses, sinó per al seu benefici. Les empreses constitueixen cada vegada més una comunitat d'aprenentatge solidària, l'economia té un disseny de guanyar-guanyar
 8. Les desigualtats d'ingressos i riquesa són limitades en un debat i per decisió democràtica: els ingressos màxims, per exemple, a deu vegades el salari mínim legal, els actius privats, per exemple, a deu milions d'euros, les donacions i herències, per exemple, a 500.000 euros per persona, en les empreses familiars, per exemple, a deu milions d'euros per fill. Els béns heretats que excedeixin del que indica es distribuiran a través d'un fons intergeneracional com una «dot democràtica» entre tots els descendents de la generació següent: el mateix «capital inicial» significa més oportunitats d'igualtat. Els límits exactes han de ser determinats per una convenció econòmica democràtica. 
 9. Les grans empreses a partir d'una determinada grandària (per exemple, dos-cents cinquanta empleats), traspassen els drets de vot i la propietat parcial i gradualment als empleats i a la comunitat en general. La comunitat podria estar representada mitjançant un «parlament econòmic regional» directament escollit. El govern no hauria de tenir accés/dret a vot en les empreses públiques. 
 10. Això també és vàlid per als «béns comunals democràtics», la tercera categoria de propietat al costat d'una majoria (petites) empreses privades ia les grans empreses de propietat mixta. Els «béns comunals democràtics» (també «commons») són empreses públiques col·lectives de sectors com l'educació, la salut, els serveis socials, la mobilitat, l'energia i la comunicació. 
 11. Un important «bé comunal democràtic» és la banca democràtica. Serveix com totes les empreses al bé comú i, com tots els «béns comunals democràtics», és controlada pel poble sobirà, no per l'Estat. Els seus serveis bàsics són garantir els actius d'estalvis, els comptes corrents sense cost, els préstecs de baix interès i els préstecs ecosocials de risc. L'Estat es finança en un primer moment a través de préstecs sense interessos del Banc Central. El Banc Central rep el monopoli de la creació de diners i s'ocupa de la circulació transfronterera de capitals per tal de prevenir l'evasió fiscal i impedir el contagi de bombolles especulatives. Els mercats financers en la seva forma actual ja no existiran. 
 12. Seguint la proposta de John Maynard Keynes s'estableix una cooperació monetària mundial amb una moneda global («globus», «terra») per a l'intercanvi econòmic internacional. A nivell local, les monedes regionals poden completar a la moneda nacional. Per protegir-se del comerç deslleial, la Unió Europea ha de posar en marxa una zona de comerç just («zona del bé comú»), en la qual s'apliquen els mateixos estàndards o s'orienten els aranzels segons el balanç del bé comú de l'empresa productora. L'objectiu a llarg termini és una zona global del bé comú com un tractat de l'ONU. 
 13. A la natura se li reconeix un valor propi, pel que no pot ser propietat privada. Aquell que necessiti una parcel·la de terra amb el propòsit d'habitar, produir, o per destinar-la a l'agricultura i a la silvicultura, pot utilitzar una superfície delimitada de forma gratuïta o per una quota d'ús a canvi de taxes d'explotació. El seu traspàs està subjecte a requisits ecològics i l'ús específic. Amb això s'acaba amb l'acaparament de terres, amb les grans possessions i l'especulació immobiliària. A canvi, s'eliminen els impostos sobre béns immobles. 
 14. El creixement econòmic ja no és un objectiu, però, sí que ho és la reducció de la petjada ecològica d'individus, empreses i països a una cota sostenible a nivell mundial. L'imperatiu categòric s'amplia per incloure la dimensió ecològica. La nostra llibertat per triar qualsevol estil de vida acaba allà on es restringeix la llibertat dels altres per triar el mateix estil de vida o, simplement, per portar una vida digna. Els particulars i les empreses seran incitats a mesurar la seva petjada ecològica i reduir-la a un nivell mundial equitatiu i sostenible. 
 15. La jornada laboral es reduirà gradualment fins al nivell desitjat per la majoria de 30 a 33 hores setmanals. Això deixa temps lliure per a tres aspectes principals del treball: la cura d'altres persones (nens, malalts, ancians), el treball propi (desenvolupament personal, art, jardineria, oci), així com el treball polític i comunitari. A causa d'aquest repartiment del temps, l'estil de vida seria menys consumista, més suficient i ambientalment sostenible. 
 16. Cada deu anys treballats hi ha un any sabàtic finançat per una renda bàsica temporal. La gent pot fer durant l'any sabàtic el que vulgui. Aquesta acció alleuja el mercat de treball en un 10 per cent, la taxa d'atur actual a la Unió Europea. 
 17. La democràcia representativa es complementa amb la democràcia directa i participativa. El poble sobirà ha de poder corregir els seus representants, decidir per si mateix les lleis, modificar la Constitució i controlar els sectors estratègics: la xarxa de ferrocarrils, el servei de correus, els bancs. En una veritable democràcia els interessos del poble sobirà i dels seus representants són idèntics, un requisit previ per a això és que el poble sobirà tingui amplis drets de participació i control. 
 18. Els vint punts de l'economia del bé comú han de madurar en un ampli procés bàsic a través d'un intens debat, abans que siguin convertits en llei per una convenció econòmica escollida per vot directe. El resultat serà votat pel poble sobirà democràticament. El que s'aprovi s'inclou en la Constitució i pot ser modificat-en qualsevol moment-només pel poble sobirà. Per aprofundir en la democràcia, es poden convocar noves convencions: convenció per a l'educació, els mitjans de comunicació, els serveis públics, la democràcia... 
 19. Per familiaritzar els nens des de molt jove amb els valors de l'economia del bé comú i posar-los en pràctica, s'ha de construir sobre un sistema educatiu orientat al bé comú. Això requereix una forma diferent de col·legis així com altres continguts, per exemple, educació emocional, ètica, comunicacional, per a la democràcia, per descobrir la natura i per al coneixement del cos. 
 20. En l'economia de bé comú l'èxit empresarial tindrà un significat molt diferent al d'avui en dia, i es demandaran altres qualitats de lideratge. Ja no es busquen els directius més despietats, egoistes, i «racionals amb els números», sinó les persones que actuen de forma competent i amb responsabilitat social, que són compassius i empàtics, que vegin en la participació una oportunitat i un benefici, que pensin en la sostenibilitat a llarg termini. Ells seran els nous models. 
L'economia del bé comú no és el millor de tots els models econòmics ni el final de la història, només un possible pas més cap al futur. Es tracta d'un procés participatiu i de desenvolupament obert, que busca sinergies amb enfocaments similars. A través del compromís conjunt de moltes persones valentes i decidides es pot crear alguna cosa fonamentalment nou. La seva implementació requereix de la motivació intrínseca i de la responsabilitat pròpia, d'incentius legals, d'un marc regulador i de conscienciació. Totes les persones poden participar en la reconstrucció del sistema econòmic en direcció a l'economia del bé comú.

 Font: L'Economia del Bé Comú. Christian Felber

7 comentaris:

Jordi Morrós Ribera ha dit...

Endavant Josep Maria amb la teva feina de promotor de bones i assenyades inciatives.

Unknown ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Unknown ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Unknown ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Unknown ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Unknown ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Unknown ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.