12.8.14

Referències del marc d'empresa i drets humans

Des de fa dècades, i més intensament a mesura que la globalització ha progressat, organitzacions defensores dels drets humans han reclamat que s'establís algun tractat que permetés fer-los prevaldre en l'activitat de les corporacions transnacionals. L'oposició per part d'aquestes, que cada vegada han exercit un poder més ampli, havien fet impossible progressar en aquest repte. Un fet esperançador es va produir al juny del 2011, quan el Consell de Drets Humans de Nacions Unides va donar suport als Principis rectors sobre empreses i drets humans, després de sis anys de feina d'un comissionat especial, John Gerard Ruggie, que va fer consultes amb molts grups d'interès d'arreu del món. A més, era el primer cop que es donava suport a un text que no havia estat negociat pels estats entre ells.

La UE va declarar el ple compromís els principis rectors, com se subratlla en l'estratègia actual de la Comissió Europea sobre Responsabilitat Social Corporativa. La UE considera que els governs tenen un paper important que desenvolupar, ja que són, abans que res, responsable de la protecció dels drets humans per part de la llei i en la pràctica. Les empreses, per la seva banda, han de considerar acuradament els seus impactes en la societat i a) planificar i dur a terme les operacions d'acord amb els marcs jurídics i b) integrar les preocupacions ambientals, socials, ètiques, sobre drets humans, i dels consumidors en les seves estratègies de negoci i operacions.

Cada estat europeu està elaborant el seu pla nacional d'acció sobre empresa i drets humans, tot i que a agost 2014 solament n'hi ha quatre que l'hagin aprovat. L'Estat espanyol està elaborant el Pla Nacional sobre empresa i drets humans, que previsiblement s'aprovarà aquest setembre o octubre de 2014. A partir d'aquest Pla, el Govern es compromet a desenvolupar els compromisos contrets per l'Estat en matèria de drets humans. Es tracta d'un pla obert, entès com un punt de partida, orientat a ser avaluat periòdicament cada 3 anys i a ser millorat amb noves propostes i nous compromisos a partir del diàleg amb els actors socials i les noves directrius emanades de les Nacions Unides i de la Unió Europea, els quals tenen processos oberts actualment.

Aquest Pla, a més, estarà directament vinculat a l'Estratègia Espanyola d'RSE 2014-2020, que també està previst que s'aprovi aquest setembre o octubre, després que el Ple del Consell Estatal d'RSE (CERSE), hi donés el vist-i-plau abans de vacances. Aquesta estratègia parteix de sis principis, competitivitat, cohesió social, creació de valor compartit, sostenibilitat, transparència i voluntarietat, i marca 10 línies d'actuació, com promoure l'RSE com a element impulsor d'organitzacions més sostenibles, integrar l'RSE a l'educació, la formació i la investigació, bon govern i transparència, gestió responsable dels recursos humans i foment de l'ocupació, o inversió socialment responsable i R+D+I, entre d'altres.Anteriors referència a Ruggie: