22.8.14

Declaració de Lió sobre l'accés a la informació i el desenvolupament


Text íntegre en català:

La declaració de Lió d'agost de 2014 es va escriure en anglès i prevaldrà la redacció de la versió en anglès. 
 
Les Nacions Unides estan negociant una nova agenda de desenvolupament per a succeir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. L'agenda orientarà els enfocaments de tots els països per a millorar la qualitat de vida de les persones i esbossarà el plantejament de nous objectius a assolir durant el període 2016 - 2030.
Nosaltres, els sotasignats, creiem que el progressiu accés a la informació i al coneixement en tota la societat ajudada per la disponibilitat de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC), dóna suport al desenvolupament sostenible i millora la qualitat de vida de les persones.
Per tant, fem una crida als Estats Membres de les Nacions Unides pera  establir un compromís internacional que faci servir l'agenda de desenvolupament posterior al 2015 per a garantir que tothom tingui accés, comprengui, utilitzi i comparteixi la informació necessària per a promoure el desenvolupament sostenible i les societats democràtiques.

Principis
El desenvolupament sostenible busca garantir a llarg termini la prosperitat socioeconòmica de les persones en qualsevol lloc i, per aconseguir-ho, és essencial la capacitat per prendre decisions informades dels governs, els parlamentaris, les autoritats locals, les comunitats i la societat civil.
En aquest context, el dret a la informació seria transformacional. L'accés a la informació dóna suport al desenvolupament de l'enfortiment de la gent, especialment d'aquells que viuen en situació de pobresa i marginació per:
 • Exercir els seus drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals.
 • Ser econòmicament actius, productius i innovadors.
 • Aprendre i aplicar noves habilitats.
 • Enriquir la seva identitat i expressions culturals.
 • Formar part de la presa de decisions i participar en una societat activa i compromesa.
 • Trobar solucions basades en la comunitat per als desafiaments del desenvolupament.
 • Garantir la rendició de comptes, la transparència, la bona governança, la participació i l'enfortiment.
 • Mesurar el progrés dels compromisos públics i privats del desenvolupament sostenible.
Declaració
De conformitat amb els resultats del Panell d'Alt Nivell sobre l'Agenda de Desenvolupament Post-2015, les consultes posteriors al 2015 del Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides (UNDP) i l'Informe d'Àrees d'Interès del Grup de Treball Obert, totes les quals identificaven el paper crucial de l'accés a la informació per donar suport al desenvolupament. Nosaltres, els sotasignats, reconeixem que:
1.     La pobresa és multidimensional i el progrés per eradicar està relacionat amb el desenvolupament sostenible en diverses àrees.
2.     El desenvolupament sostenible ha de tenir lloc en un marc basat en els drets humans, on:
 • a.   La desigualtat es redueixi mitjançant l'enfortiment, l'educació i la integració de grups marginals, incloses les dones, les comunitats indígenes, els grups minoritaris, els immigrants, els refugiats, les persones amb discapacitats, la gent gran, els infants i els joves.
 • b.    La igualtat de gènere, juntament amb el ple compromís social, econòmic i polític, pugui millorar significativament mitjançant l'enfortiment de les dones i nenes a través de l'accés equitatiu a l'educació.
 • c.     La dignitat i autonomia puguin enfortir-se mitjançant la garantia de l'accés a l'ocupació i a treballs dignes per a tothom.
 • d.    L'accés equitatiu a la informació, la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i associació i la privacitat es promoguin, protegeixin i respectin com a elements fonamentals per a la independència individual.
 • e.    La participació pública de tothom es garanteixi per a permetre que s'apropiï dels canvis necessaris per a millorar la qualitat de la seva vida.
3.     El creixent accés a la informació i al coneixement, recolzat per l'alfabetització universal, és un pilar fonamental del desenvolupament sostenible. Una major disponibilitat d'informació i dades de qualitat, així com la participació de les comunitats en el procés de creació, originaran una assignació de recursos plena i més transparent.
4.     Els intermediaris de la informació, com les biblioteques, arxius, organitzacions de la societat civil, líders comunitaris i mitjans de comunicació tenen la capacitat i recursos per ajudar els governs, institucions i individus a transmetre, organitzar, estructurar i comprendre la informació que és important per al desenvolupament. Això es pot aconseguir:
 • a.    Oferint informació sobre els drets fonamentals, serveis públics, medi ambient, salut, educació, oportunitats laborals i despesa pública que doni suport a les persones i comunitats locals per orientar seu propi desenvolupament.
 • b.    Identificant i centrant l'atenció sobre les necessitats i problemes que siguin rellevants i urgents entre la població.
 • c.     Vinculant a les parts interessades més enllà de les barreres regionals, culturals i d'altres tipus per facilitar la comunicació i l'intercanvi de solucions per al desenvolupament que puguin adaptar-se per aconseguir un major impacte.
 • d.    Preservant i garantint l'accés constant del públic al patrimoni cultural, als registres governamentals i a la informació per mitjà de la gestió de biblioteques i arxius nacionals i d'altres institucions del patrimoni públic.
 • e.    Proporcionant fòrums i espais públics per a una major participació i compromís de la societat civil en la presa de decisions.
 • f.      Oferint formació i desenvolupament d'habilitats que ajuden les persones a accedir i comprendre la informació i els serveis que els siguin més útils.
5.     La infraestructura millorada de les TIC es pot utilitzar per a ampliar les comunicacions, accelerar la prestació de serveis i oferir accés a informació crucial, sobretot en comunitats remotes. Les biblioteques i altres intermediaris poden utilitzar les TIC per a reduir la bretxa entre les polítiques nacionals i la implementació local per garantir que els beneficis del desenvolupament arribin a totes les comunitats.
6.     Per tant, els sotasignats demanem als Estats Membres de les Nacions Unides que reconeguin que l'accés a la informació i les habilitats per a utilitzar-la eficaçment, són obligatoris per al desenvolupament sostenible; i que garanteixin el seu reconeixement en l'agenda de desenvolupament posterior al 2015 mitjançant:
 • a.    L'acceptació del dret de les persones a accedir a la informació i a les dades, respectant el dret a la privacitat individual.
 • b.    El reconeixement de l'important paper de les autoritats locals, els intermediaris de la informació i la infraestructura com, per exemple, les TIC i un Internet obert com a mitjà d'execució.
 • c.     L'adopció de polítiques, normes i lleis per garantir el finançament, integritat, preservació i difusió d'informació continuada dels governs i l'accés de la gent.
 • d.    El desenvolupament d'objectius i indicadors que permetin mesurar l'impacte de l'accés a la informació i a les dades i informin sobre els progressos realitzats cada any en els objectius en un informe sobre el Desenvolupament i l'Accés a la Informació (DA2I).
Instruccions per a la Signatura
Els interessats que comparteixin l'expressat en la Declaració de Lió sobre l'Accés a la Informació i el Desenvolupament estan convidats a unir-se als signataris que ja hagin signat la Declaració.
Contacte 
Dr. Stuart Hamilton
Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques
PO BOX 95312
La Haia, Països Baixos
Correu electrònic: Stuart Hamilton i IFLA HQ