23.3.09

El GRI fa pública la Declaració d'Amsterdam sobre Transparència i Informació

Responsabilitat Global us ofereix la traducció al català d'aquesta declaració del GRI, que podeu trobar en la seva versió original aquí. Volem fer notar la rellevància d'aquest breu document ja que representa un canvi de política pel que fet que abandona el model de reporting voluntari i s'insta els governs a promoure l'informe obligatori, el que es coneix en anglès com "mandatory reporting" i el mecanisme del "report or explain".

Març 2009

En la seva reunió de març a Amsterdam, els membres del Consell del Global Reporting Initiative (GRI), han declarat el seu convenciment que la manca de transparència del sistema actual d'informes corporatius ha fallat als seus grups d'interès i han fet una crida als governs perquè estableixin polítiques requerint a les empreses que abordin públicament els factors ambientals, socials i de governança (ASG). Vegeu la Declaració d'Amsterdam sobre transparència i la informació tot seguit.

Declaració d'Amsterdam sobre Transparència i Informació

Nosaltres, el Consell del Global Reporting Initiative (GRI*), declarem que la poca transparència que existeix en el sistema actual de fer informes empresarials ha fallat als seus grups d'interès. Encara que reconeixem que determinats governs han demostrat el seu lideratge en divulgació d'informació sobre sostenibilitat corporativa, fem una crida a tots els governs per tal que ampliïn i reforcin el sistema mundial d'elaboració de memòries de sostenibilitat. En concret, s'han de tornar a analitzar les suposicions sobre l'adequació de la informació voluntària.

Nosaltres, el Consell del GRI, concloem que:

• Les arrels de les causes de l'actual crisi econòmica es podrien haver moderat amb un sistema de transparència i rendició de comptes basat en l'exercici de la deguda diligència i la informació pública sobre l'acompliment ambiental, social i de la gestió empresarial (ASG**).

• La millor forma d'abordar la profunda pèrdua de confiança en institucions clau és adoptar un marc d'informació mundial que millori la transparència, fonamentat en els interessos legítims de tots els sectors clau de la societat.

• Un sistema econòmic reactivat i fort només es podrà mantenir si rendeix comptes de tots els costos i del valor de l'activitat ASG.

Per tant, el Consell del GRI apel·la a tots els governs perquè prenguin el lideratge mitjançant:

1. La introducció de polítiques que exigeixin a les empreses informar sobre els factors ASG o que expliquin públicament per què no ho han fet.

2. La necessitat que els organismes públics informin sobre l'activitat ASG, en concret: empreses públiques, fons de pensions públics i organismes d'inversió públics.

3.La integració de l'elaboració de memòries de sostenibilitat en el marc normatiu financer mundial emergent que estan desenvolupant els líders del G20.

A més, advertim que l'enfocament en la crisi financera actual amenaça d’encobrir la crisi de sostenibilitat definitòria del segle, fet que suposa un risc encara més gran per a les nostres economies i societats.

* El Consell d'Administració del Global Reporting Initiative està integrat per: Prof. Mervyn King (President), Sylvie Lemmet, Jacqueline Aliosi De Larderel, Kumi Naidoo, John Elkington, Dr. Simon Longstaff, Kishor A. Chaukar, Sean Harrigan, Ernst R. Ligteringen, John Evans, Ricardo Young Silva, Ignasi Carreras , Peter Wong, Herman Mulder, Denise Esdon
**També conegut com informe “no financer” o “triple bottom line”