5.2.18

Nou marc legal requerirà criteris de responsabilitat social en la contractació pública

El 9 de març proper entrarà en vigor la nova llei de contractes del sector públic, que obligarà les empreses licitadores a complir alguns requisits de responsabilitat social com ara sobre igualtat de gènere, condicions laborals justes, consum de comerç just o eficiència energètica.

Aquests compromisos d'RSE donaran punts per aconseguir els contractes públics i, a més, la vigilància sobre el compliment es mantindrà durant la durada del contracte, de manera que es podran penalitzar males pràctiques com el retard del pagament de salaris o els incompliments del conveni col·lectiu.

Les empreses que vulguin presentar-se a una licitació pública hauran de complir aquests criteris:
 • Reducció del nivell d'emissió de gasos d'efecte hivernacle en la producció.
 • Ocupació de mesures d'estalvi i eficiència energètica.
 • Utilització d'energia procedent de fonts renovables durant l'execució del contracte.
 • Foment de la integració social de persones amb discapacitat, persones desafavorides o membres de grups vulnerables entre les persones assignades a l'execució del contracte.
 • Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació o risc d'exclusió social.
 • Plans d'igualtat de gènere.
 • Foment de la contractació femenina.
 • Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • Millora de les condicions laborals i salarials.
 • Estabilitat en l'ocupació.

A banda, una empresa es pot veure directament exclosa de la licitació en alguns casos
 • Ofertes amb preus que no cobreixin els costos salarials establerts en els convenis col·lectius d'aplicació.
 • Baixes temeràries, ofertes anormalment baixes que es puguin presumir inviables.
 • Incompliment del requisit que almenys el 2% dels empleats de les empreses de 50 o més treballadors tingui reconeguda una discapacitat.

Malauradament això no impedeix que una administració pública pugui oferir una licitació basant-se en salaris de convenis d'empresa, molt per sota de quan un sector tenia convenis col·lectius d'aplicació general, de manera que acabin guanyant la licitació empreses amb males pràctiques, per la impossibilitat de fer una gestió responsable en les condicions esmentades i de forma induïda per la pròpia administració.


Finalment, és bo tenir en compte els criters de desempat en la licitació:
 • Percentatge de treballadors fixos amb discapacitat.
 • Condició d'empresa d'inserció, entitats sense ànim de lucre o organitzacions de comerç just.
 • Major nombre de mesures que afavoreixin la igualtat entre dones i homes.