13.2.18

El CERMI demana al Congrés que reforci la diversitat en la reforma legal del govern corporatiu de les societats

  • El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat ha elaborat un document d'esmenes al Projecte de Llei que està actualment tramitant al Parlament
(Madrid, 13 de febrer de 2018) .- El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha instat el Congrés dels Diputats a reforçar les exigències en matèria de diversitat, en especial sobre discapacitat, en la reforma legal dels governs corporatius de les societats que està tramitant actualment.

 
Així ho recull el document de propostes del CERMI al Projecte de Llei de modificació del Codi de Comerç, del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22 / 2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, que es troba en fase d'esmenes.


 
En concret, el CERMI suggereix que s'hagin de reforçar les mencions a les persones amb discapacitat i a la igualtat i no discriminació en els estats d'informació no financera consolidats i en els informes de gestió, regulats en el Codi de Comerç i en la Llei de societats de capital. D'aquesta manera, planteja seguir avançant més enllà del que exigeix la legislació europea, com ja s'ha començat a fer, però de forma insuficient de moment.


 
A més, la plataforma representativa de la discapacitat a Espanya demana que s'incloguin les mesures en favor de l'accessibilitat universal com un àmbit sobre el qual les societats han d'informar, en línia amb l'Ordre ESS / 1554/2016, de 29 de setembre de 2016 , per la qual es regula el procediment per al registre i publicació de les memòries de responsabilitat social i de sostenibilitat.


 
En aquest sentit, el CERMI incideix en la importància que els informes de govern corporatiu recullin, al costat de aspectes com la remuneració dels membres dels consells d'administració, les mesures d'impuls a la política de diversitat. Aquest punt comprèn qüestions com la formació i experiència professional, l'edat, la discapacitat i el gènere.


 
Les societats grans (més de 500 treballadors) han d'informar de les mesures adoptades sobre tots aquests assumptes, o de les raons que han motivat la manca d'accions en aquesta línia. En canvi, les entitats petites i mitjanes, d'acord amb la definició continguda en la legislació d'auditoria de comptes, únicament estaran obligades a proporcionar informació sobre les mesures que, si s'escau, s'hagin adoptat en matèria de gènere, al que el CERMI considera important afegir també la discapacitat.


 
Així mateix, el CERMI reclama assegurar que els accionistes amb discapacitat o de major edat puguin participar en les Juntes i en els Consells d'Administració de les societats cotitzades, eliminant barreres físiques, de comunicació o comprensió que impedeixin l'exercici de tots drets socials. En particular, s'haurà de donar cobertura als requisits d'accessibilitat de les persones amb discapacitat o persones grans que garanteixin el seu dret a disposar d'informació prèvia, i els suports necessaris per a exercir el seu vot.


 
Finalment, el CERMI recorda que la discapacitat és un component essencial de la diversitat que s'ha de tenir en compte en les polítiques i procediments de selecció i formació dels membres dels consells d'administració, començant per les societats cotitzades, garantint el compliment de principis de no discriminació i igualtat d'oportunitats. I és que, la participació de persones amb discapacitat en els consells d'administració suposa una aportació de talent i punts de vista que enriqueixen els processos de presa de decisions, contribuint a una millor governança.


Entrades anteriors relacionades:

0 comentaris: