20.2.18

L’Economia Circular a Catalunya


L’Economia Circular a Catalunya
Mapeig i anàlisi d’oportunitats de l’oferta de solucions per a l’economia circular a Catalunya.

Anàlisi d’oportunitats


L’economia circular està en el punt de mira de les polítiques europees. En un context mundial de recursos sobreexplotats i sota pressió, ningú no es qüestiona la importància de prendre en consideració la sostenibilitat en les estratègies empresarials, els models de negoci i el disseny de productes i serveis. Això és clau per avançar cap a una economia més competitiva, responsable i circular per al progrés i el benestar social.

A Europa només s’aprofita el 5% del valor original dels materials i de l’energia utilitzats, fet que posa de manifest la necessitat d’implementar estratègies d’economia circular en un context de recursos limitats. A finals de desembre del 2015 la Comissió Europea impulsa el paquet d’economia circular amb les fites següents per al 2030:
  • Reduir a la meitat el malbaratament d’aliments.
  • 65 % de reciclatge de residus municipals.
  • 75 % de reciclatge de residus d’envasos.
  • Que el màxim de residus a dipòsit/abocador sigui del 10%
L’economia circular té com a objectius:
  • Que el valor dels productes, materials i recursos es mantingui el màxim de temps possible dins l’economia.
  • Que es generin el mínim de residus possible.
  • Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l ́ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i energia, i residus i emissions en els processos productius.
  • L’aplicació de l’economia circular requereix un canvi de visió, tant empresarial com individual repensant les maneres de produir i consumir.
Resum executiu

― La sostenibilitat està en el punt de mira de les polítiques europees. L’economia circular n’és un eix clau.
―S’han detectat a Catalunya 391 empreses que ofereixen solucions d’economia circular, tenen una facturació agregada d’11.038 M€ i donen feina a 70.419 treballadors (2014).
― 4.090 M€ de la facturació d’aquestes empreses està exclusivament vinculada a l’economia circular (2015). Aquest volum de facturació representa el 2% del total del PIB català (2014).
―El 91% de les empreses identificades són pimes (menors de 250 treballadors) i el 83% són empreses constituïdes abans de l’any 2007 (empreses de més de 10 anys de vida).
―En termes de facturació, 6 grans operadors de residus concentren més d’una tercera part del volum de negoci total estimat en economia circular.
Residus i materials són els subsegments amb més massa crítica dins de l’oferta d’economia circular.
― Barcelona és la província on es concentren més empreses (76%). La segueixen Girona (9%) i Lleida (6%). 
― El 52,2% de les empreses del segment són exportadores i el 12,2% tenen filial a l’estranger.
―A Catalunya hi ha diverses iniciatives i entitats relacionades amb l’economia circular: Administracions públiques que impulsen projectes i iniciatives, clústers organitzats, universitats, centres tecnològics i altres agents, fires i xarxes internacionals. 
― Dins de l’Smart City Expo World Congress, es duu a terme el Circular Economy European Summit. 

Podeu accedir a l'estudi que formula un mapeig de les empreses que ofereixen solucions per a l’economia circular a Catalunya, segmentació i quantificació i fa una identificació d’oportunitats d’aquestes empreses en els àmbits de la internacionalització, la inversió estrangera i la innovació.

0 comentaris: