12.10.06

Dades de l'Informe Entorno 2006 sobre sostenibilitat

Es va presentar Entorno 2006, informe sobre la gestió de la sostenibilitat en l'empresa espanyola que aborda en profunditat les tendències en matèria de sostenibilitat i Responsabilitat Social Empresarial. Ha estat elaborat per la Fundació Entorno-BCSD Espanya, patrocinat per Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Iberia i Repsol YPF, i amb la col·laboració del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i el Ministeri de Medi ambient.

Entorno 2006 és el quart lliurament bienal d'un informe que pretén ser un reflex de la situació actual i de les últimes tendències en la gestió de la sostenibilitat de l'empresa a Espanya. Analitza l'estat de la gestió de la sostenibilitat en l'empresa espanyola, valora el seu compromís amb el desenvolupament sostenible i identifica els factors que influeixen en l'adopció de polítiques de sostenibilitat. Inclou completes dades i comparatives establertes per sectors d'activitat, grandària de l'empresa i demarcacions geogràfiques, que aportaran al lector una visió clara de l'avanç gradual de l'empresa espanyola cap a la sostenibilitat.

L'Informe Entorno 2006, realitzat després de l'anàlisi de 890 empreses, mostra que l'empresa espanyola ha arribat a una puntuació de 51?2 punts sobre 100 en l'Índex Entorno Sostenibilitat (IES) i revela una actitud reactiva enfront del desenvolupament sostenible. Segons l'informe, un 23% de les empreses espanyoles manifesta un compromís real amb la gestió de la sostenibilitat i d'elles el 3% posseeixen un enfocament proactiu.

Per altra banda l'informe mostra que el 90% de les empreses que han adoptat un enfocament de sostenibilitat han percebut beneficis, tant tangibles com intangibles, destacant la millora de la reputació (73%), la major eficiència en l'ús de recursos (64%) i la disminució del risc i la millora de les relacions amb les administracions públiques (57%).

Les empreses perceben una creixent influència de les seves parts interessades sobre la seva reputació i resultats financers, no obstant això només el 19% reconeix gestionar sistemàticament la relació amb els seus grups d'interès. Els clients, consumidors, accionistes i empleats van ser identificats com les parts interessades amb major influència, mentre que les ONGs van ser per contra les identificades com les menys prioritàries.

En relació amb els aspectes ambientals, l'empresa espanyola està abandonant l'ús prioritari de mesures correctores per unes altres de caràcter preventiu com l'anàlisi de riscs (45% de les empreses) els sistemes de gestió ambiental (43%), els plans de minimització i formació ambiental (39%).

Quant a les eines utilitzades per a la implantació de polítiques socials destaca sobre totes elles la implantació de sistemes de prevenció de riscos laborals -utilitzades per un 69% de les empreses- seguides dels sistemes d'avaluació de la satisfacció del client (53%). Les actuacions que menys es fan servir són els indicadors socials (9%) la formació i l'acció social (13%).

Font: Fundación Entorno