2.7.10

El català serà obligatori en l’etiquetatge dels productes igual que ho és ara el castellà

El nou Codi de Consum aprovat ahir pel Parlament de Catalunya preveu entre sis mesos i un any per tal que les empreses adaptin l’etiquetatge dels productes distribuïts a Catalunya. Per primer cop s’equiparen català i castellà en la informació bàsica de l’etiqueta dels productes

Feia més de 17 anys que l’Estatut del Consumidor de Catalunya del 1993 preveia el desenvolupament legal corresponent per tal que el català fos obligatori en l’etiquetatge de productes tal com ho és ara el castellà a Catalunya. Amb la nova llei, finalment s’equipararà la situació i les empreses tindran un termini entre 6 mesos i un any per tal que les informacions bàsiques obligatòries dels productes estiguin també en català. Així es desprèn del nou Codi de Consum de Catalunya, aprovat pel Parlament, pel qual a l’article 128.1 sobre drets lingüístics de les persones consumidores, s’especifica: “2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català: b) Les informacions necessàries per al consum, d’acord amb llurs característiques, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.”

Consum Català celebra que per primer cop aquest dret passa a ésser una obligació per part de les empreses. Així en l’article 211.5 es diu clarament que: “La documentació i les informacions necessàries per a l’adequat consum i ús dels béns i serveis dirigides a les persones consumidores han d’estar a disposició immediata d’aquestes en els termes que disposa l’article 128.1.” Això vol dir que a mitjans de febrer del 2011 les grans empreses de refrescos, iogurts, medicaments, joguines, electrodomèstics... que encara ara no etiqueten en català hauran hagut de canviar les etiquetes i instruccions dels productes per adaptar-los a la nova normativa. En el cas que les empreses no acompleixin la legislació les sancions que s’hi apliquin, però, seran de caire lleu. Fins ara només els productes catalans amb denominacions d’origen o de qualitat estaven obligats a ser en català.

En aquest moments hi ha 192 lleis de l’Estat que obliguen l’etiquetatge, instruccions i garanties dels productes en castellà de pràcticament tots els productes que es distribueixen a Catalunya, amb, naturalment, un règim sancionador. Aquestes lleis, juntament amb els centenars que imposen el castellà en altres molts àmbits, comporten que aproximadament per cada llei que el Govern fa per afavorir el català a Catalunya, el Govern espanyol en fa 50 que afavoreixen el castellà en aquest mateix territori. Així mateix encara el 99% de les multes lingüístiques previstes a Catalunya són per no emprar la llengua castellana.

La nova reglamentació significarà un canvi substancial en el paisatge del mercat català, on la majoria de productes no s’etiqueten en llengua catalana. El català, era l’única llengua de la Unió Europea de característiques similars que encara no havia estat regulada i, així i tot, el redactat actual encara no és tan clar com en la resta de casos, moltes més explícits en les lleis corresponents d’etiquetatge.

D’altra banda l’article 128 també inclou el dret de rebre en català les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que se’n desprenguin, així com els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules-tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que es desprengui de la realització d’algun dels contractes esmentats. També les persones consumidores tenen el dret de ser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

Així mateix, més enllà de la llengua, el nou Codi també incorpora millores com la garantia de sis mesos en tots els serveis, la incorporació de més mecanismes per resoldre conflictes de consum, la regulació del consum electrònic, que fins ara no existia, o la obligació que les grans multinacionals de serveis que operen a Catalunya disposin d’una oficina oberta al nostre territori. En definitiva, avenços significatius en el que ha de ser el codi que regeixi les relacions de consum a Catalunya els propers anys.

Font: Plataforma per la Llengua

Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

0 comentaris: