2.7.10

Suport del Parlament de Catalunya al II Congrés Europeu del Voluntariat

Proposta de resolució de suport a l’organització del segon Congrés Europeu del Voluntariat en el marc de la declaració de l’any 2011 com a Any Europeu del Voluntariat

Tram. 250-02895/08
Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
Reg. 73067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.07.201

A la Mesa del Parlament

Els Grups Parlamentaris sotasignants, d’acord amb el que preveu l’article 145 del Reglament del Parlament de Catalunya, presenten la següent proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Voluntariat.

Exposició de motius

La declaració de l’any 2011 com a Any Europeu del Voluntariat per part del Consell de la Unió Europea, el passat 27 de novembre de 2009, i publicat al Diari Oficial de la Unió Europea del passat 20 de gener de 2010, dóna la possibilitat de celebrar una nova edició d’aquest esdeveniment a Catalunya, com ja es va fer a Sitges els dies 10, 11 i 12 de 2008 amb el I Congrés Europeu del Voluntariat.


Catalunya té una llarga tradició d’associacionisme i voluntariat a Catalunya. El Govern de la Generalitat de Catalunya forma part del Centre Europeu del Voluntariat, sent el primer govern que s’hi va adscriure, per la qual cosa hem mostrat sempre un interès especial en formar part de xarxes europees de voluntariat. Així mateix, actualment comptem amb el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) i que l’any 2011 és el darrer any de vigència del mateix (2008 - 2011) i que el contacte amb altres països i entitats pot enriquir el procés d’elaboració del II PNAV.

Amb el ben entès que s’ha consensuat amb el sector la proposta d’organitzar el II Congrés Europeu del Voluntariat, mitjançant els òrgans vigents: Comissió Rectora del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat i el Consell del Voluntariat i que els representants de les entitats que formen part d’aquests òrgans van manifestar el seu suport davant d’aquesta iniciativa, i que es va exposar aquesta proposta d’organització del II Congrés Europeu del Voluntariat davant la Comisión de directoras y directores generales de voluntariado, en la seva primera reunió que es va celebrar a Barcelona el passat 12 d’abril i que en aquesta reunió també hi era present el Director General de Política social, de las Familias y de la Infancia del Ministerio de Sanidad y Política Social i que la proposta feta es va acceptar pels assistents (representants del Ministerio i de 13 Comunitats Autònomes).Per tot el que s’ha exposat, i degut a que no s’ha celebrat cap altre Congrés Europeu del Voluntariat fins a data d’avui i que és important aprofitar la declaració del 2011 com a Any Europeu del Voluntariat per organitzar una activitat que permet l’assistència de qualsevol entitat de qualsevol país europeu, més enllà de les diferents celebracions que els diferents països vagin fent a nivell estatal per commemorar-lo a l’edició d’aquest any, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:

Resolució


El Parlament manifesta el seu suport al II Congrés Europeu del Voluntariat que es desenvoluparà a Catalunya en el marc de l’Any Europeu del Voluntariat.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2010

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Miquel Iceta i Llorens, portaveu del GP de SOC-CpC; Anna Simó i Castelló, portaveu del GP d’ERC; M. Dolors Montserrat i Culleré, portaveu del GP del PPC; Dolors Camats i Luis, portaveu del GP d’ICV-EUiA

Font: http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Accio%20Ciutadana/Documents/Voluntariat/Arxius/100906%20suport%20II%20congres%20europeu.pdf

0 comentaris: