2.7.10

Catalunya se situa a la primera divisió europea en drets dels consumidors

 • El Parlament aprova la nova Llei de Consum de Catalunya
El Codi de consum, aprovat pel Parlament de Catalunya, amplia els drets de les persones consumidores i s’adequa a les noves activitats mercantils. A més, recull tota la normativa en matèria de consum que fins ara estava dispersa en diverses normes sectorials. Els principals objectius de la Llei són:
 1. Adequar la normativa bàsica i general en matèria de defensa i protecció de les persones consumidores a l’activitat actual del mercat.
 2. Millorar el nivell de protecció de les persones consumidores de Catalunya enfront les lleis anteriors, a fi d’assimilar-nos als estàndards europeus.
 3. Unificar en un sol text legal tota la normativa existent relativa al consum.
El Codi de consum de Catalunya suposa un gran avenç tant en la defensa dels drets i deures de les persones consumidores com en la regulació de noves pràctiques i formes de contractació de béns i serveis. El text s’articula com un veritable codi i està cridat a esdevenir un referent del marc legislatiu europeu en matèria de consum.

L’articulat s’ha aprovat després de tres anys de treball de l’Agència Catalana del Consum i una tramitació parlamentària que es va iniciar després de l’aprovació del projecte de llei per part del Govern català, el passat mes de desembre. Tant els diferents agents econòmics i socials, con el món empresarial i les associacions de consumidors han fet aportacions i han debatut el Codi en la fase prèvia, mentre que el Consell de Garanties Estatutàries li han donat el seu suport per unanimitat.

Anguera, director de l'Agència de Consum, destaca que “el nou Codi de Consum no només s’ha d’entendre com una norma de protecció dels drets dels consumidors, sinó que és un element fonamental en un moment de forta crisi econòmica, per a posar les bases per a que les empreses catalanes siguin realment competitives i tinguin el consumidor com a element central de la seva activitat econòmica”.

Algunes millores:

 • Més consum responsable i sostenible. El nou Codi de consum defineix, per primer cop en un text legal, què és el “consum responsable” i determina que les relacions de consum s’hauran d’ajustar als criteris de racionalitat i sostenibilitat, en relació amb la preservació del medi ambient, la qualitat de vida, l’especificitat cultural, el comerç just, l’endeutament familiar, els riscos admissibles i altres factors que determinen l’adequat desenvolupament socioeconòmic. L’article 111.2 defineix, entre altres, consum responsable: consum moderat, informat, reflexiu i conscient de béns i serveis, tot tenint en compte els criteris de sostenibilitat cultural, mediambiental, socioeconòmica i lingüística.
 • Telèfons d’atenció gratuïts. Les empreses prestadores de serveis de subministraments, transports, comunicacions i altres serveis bàsics hauran de tenir una adreça a Catalunya on els consumidors o usuaris puguin formular les seves queixes o reclamacions. El nou Codi de Consum remarca que els telèfons d’atenció d’incidències i reclamacions als clients de les empreses de serveis bàsics (subministraments, transports, sanitaris, d’assegurances...) hauran de ser gratuïts. [més a Jornal.cat]
 • Responsabilitat lingüística. Factures, contractes, instruccions, fullets publicitaris o pressupostos hauran d'estar redactats en català si l'usuari així ho escull. En cas que les empreses públiques i privades no compleixin aquesta normativa hi ha previstes sancions de fins a 10.000 euros, i en cas que hi hagi reincidència o impagament d'una multa prèvia la sanció podria pujar fins als 100.000 euros. La llei afecta també els espais web de les empreses i dels productes, que requeriran una versió com a mínim en català [llegir més]
 • Tots els serveis que es prestin tindran una garantia mínima de sis mesos
 • La llei estableix que totes les empreses públiques hauran d’estar adherides a l’arbitratge de consum
 • L'adhesió a l'arbitratge de consum per part de les empreses privades es tindrà en compte en la concessió de subvencions i ajuts públics
 • La informació que es doni ha de fer-se en una lletra que tingui una mida i un contrast que permeti la lectura i comprensió del text.
 • En els serveis de tracte continuat, com ara els subministraments o la telefonia, l’empresa no pot deixar de prestar el servei per manca de pagament d’algun rebut o factura, si aquest ha estat objecte d’una reclamació no resolta.


Nota de premsa en PDF


Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

0 comentaris: