12.1.10

Suma't a la llengua de signes

Responsabilitat Global s'afegeix a la iniciativa


M'adhereixo al text del «Projecte de llei de regulació i difusió de la llengua de signes catalana», per tal que les persones que en són usuàries puguin exercir individual i col·lectivament tots els drets de la seva ciutadania.
Donem suport al «Projecte de llei de regulació i difusió de la llengua de signes catalana» que el Govern de la Generalitat ha presentat al Parlament de Catalunya per a la seva tramitació. El text d’aquesta llei desplega l’article 50.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, el qual estableix que:

els poders públics han de garantir l’ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin d’assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha d’ésser objecte d’ensenyament, protecció i respecte.”

El projecte de llei que el desenvolupa recull les aspiracions fonamentals de les persones usuàries de llengua de signes catalana i dels pares de nens sords que trien aquesta opció per als seus fills. D’aquesta manera tots ells poden veure reconeguts els seus drets lingüístics. Aquest text legal dignifica i dóna protecció a una llengua minoritària i es fa ressò de les recomanacions expressades pel Parlament Europeu, el Consell d’Europa i Nacions Unides en aquest sentit.

Les persones sordes signants, que constitueixen una part de les persones amb sordesa, són en la pràctica bilingües en les llengües orals de l’entorn on viuen i en llengua de signes. L’ús i l’aprenentatge de la llengua de signes catalana, s’afegeix a l’aprenentatge del català i del castellà per part de les persones sordes de Catalunya, tal com està ja establert en la legislació catalana i espanyola. L’accessibilitat a la informació i als serveis públics per a totes les persones sordes, ha de quedar igualment garantida en el Codi d’Accessibilitat que també s’està tramitant i que reclamem amb la mateixa fermesa.

Web www.sumatalallenguadesignes.org

0 comentaris: