1.1.10

MEMÒRIA RSE 2010: Responsabilitat sobre productes / Product Responsibility / Responsabilidad sobre productos

Nota: aquest escrit és part de la memòria 2010 d'RSE de Responsabilitat Global. Està obert a rebre aportacions i comentaris (podeu clicar a sota on diu 'comentaris'). Les aportacions fetes serviran per a millorar o esmenar el document final.Comunicació [GRI PR6]

Durant el 2010 hem seguit publicant articles i reflexions per mitjà del bloc i també en altres mitjans. El bloc Responsabilitat Global ha tingut un ritme mitjà lleugerament superior a les 2 entrades diàries, incloent informacions i esdeveniments sobre RSE. Les informacions que publiquem al bloc es distribueixen també per Facebook.

Hem publicat la nostra newsletter mensual:

[ca] Des'10: Mem. Formació RSE 
[ca] Nov'10: Eleccions catalanes 
[ca] Oct'10: Bones pràctiques comerços 
[ca] Set'10: Jornades d'RSE de tardor 
[ca] Jul'10: Accions per promoure l'RSE 
[ca] Jun'10: RSE desenvol. empreses 
[ca] Mai'10: Primavera jornades RSE 
[ca] Mai'10: Curs online a la UOC 
[ca] Abr'10: Jornades i reflexions 
[ca] Mar'10: Esdeveniments i reflexions 
[ca] Gen'10: Reflexions d'actualitat 


[es] Dic'10: Mem. Formación RSE 
[es] Nov'10: Elecciones catalanas 
[es] Oct'10: Buenas práct. comercios 
[es] Sep'10: Jornadas de RSE de otoño 
[es] Jul'10: Acciones promover la RSE 
[es] Jun'10: RSE desarr. empreses 
[ca] Mai'10: Primavera jornades RSE (sólo versión catalán) 
[es] May'10: Curso online en la UOC 
[es] Abr'10: Jornadas y reflexiones 
[es] Mar'10: Eventos y reflexiones 
[es] Ene'10: Reflexiones de actualidad 

A final del 2010, el nostre butlletí mensual ha arribat a les 6.500 subscripcions
[ca] La nostra newsletter mensual assoleix els 6.500 destinataris!
[es] ¡Nuestra newsletter mensual logra los 6.500 destinatarios!
[en] Our monthly newsletter achieves 6.500 subscriptors!

Responsabilitat Global no fa ús de canals publicitaris, de manera que durant el 2010 (i tampoc en exercicis anteriors) no ha destinat cap recurs a publicitat corporativa. Els canals comunicatius propis (bloc i newsletter) tenen un caràcter igualment no publicitari. Això és especialment rellevant en el cas del newsletter.

Tot i que la publicació i enviament d’un newsletter mensual és lògicament un instrument de posicionament professional, la seva orientació no té un perfil en absolut comercial sinó netament orientat a la pròpia missió. Aquest canal planteja com a objectiu propi la promoció de la cultura de la responsabilitat social i únicament ha incorporat informació de venda de productes/serveis de manera molt complementària, amb l’excepció dels cursos de formació.

No s’ha detectat cap incompliment ni s’ha produït cap reclamació. Les millores introduïdes en anys anteriors han fet possible que es minimitzin els errors. [GRI PR7].

Llenguatge inclusiu [GRI PR6]

Responsabilitat Global ha procurat introduir algunes millores en els usos lingüístics pel que fa a la inclusivitat, és a dir, facilitar que cap persona o col·lectiu se sentin exclosos del discurs per un ús discriminatori, invisibilitzador o ofensiu de les expressions, ja sigui per raons sexistes o de col·lectius especials, culturals o nacionals, etc.

En qualsevol cas, no s’ha subscrit cap codi sobre llenguatge no sexista o similar ja que creiem que cal trobar una línia adequada a allò que la societat pot acceptar, a allò que la llengua pot suportar, i allò que la lògica de l’RSE ens pot marcar metodològicament. En aquest sentit, tenim pendent d'establir un compromís escrit sobre la política pròpia respecte al llenguatge inclusiu.

Compliment normatiu i privadesa de les dades

No ens consta cap incompliment normatiu pel que fa al subministrament de productes i serveis i no s’ha rebut cap multa per aquest concepte [GRI PR9]. Tampoc s’ha detectat cap mala gestió en relació a les dades personals ni s’ha produït cap reclamació [GRI PR8].

Com a política corporativa de màxim respecte a les dades personals, les trameses per correu electrònic que tenen diversos destinataris emeses per Responsabilitat Global sempre es fan amb ocultació de les adreces electròniques, excepte lògicament en el cas de grups de treball o de destinataris coneguts entre si.

0 comentaris: