1.3.18

Innovació tecnològica en l'activitat assistencial: Fundació Ave Maria

Fa uns anys vaig fer una fitxa de bones pràctiques de la Fundació Ave Maria de Sitges. Coneixia l'Antoni Reverter d'abans però va ser tot un descobriment descobrir la intensitat amb què abordaven l'aplicació de la innovació tecnològica a la seva activitat assistencial. Precisament, aquest va ser l'element principal que vaig voler assenyalar i per això us proposo un reportatge que TVE els ha fet.
El context de crisi ha afectat de ple les institucions socials. La Fundació Ave Maria, davant aquesta realitat adversa, ha fet emergir un caràcter innovador cercant solucions tecnològiques que els permetin ser més efi- cients.

L’equip de direcció, liderat per Antoni Reverter, va definir un pla estra- tègic sustentat en la recerca i la innovació per buscar solucions a les difi- cultats que els plantejava l’operativa interna de l’organització, tant per a millorar el resultat de la feina que hi fan els usuaris i la seva estimulació cognitiva com per afavorir les tasques que duu a terme l’equip de treball.

Fruit de la reflexió i l’anàlisi de les necessitats internes de l’organització han sorgit diversos projectes tecnològics que avui situen la Fundació Ave Maria com a referent en innovació tecnològica amb finalitat social en cen- tres de persones amb discapacitat [...]
La Fundació Ave Maria és una institució privada sense afany de lucre, amb seu social a Sitges. A l’any 1987, el donatiu d’una persona va posar la llavor del projecte per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca del Garraf. La iniciativa va fructificar i avui són una entitat consolidada i reconeguda que ofereix serveis socials especialitzats i de qualitat a la comunitat.

L’objectiu de la Fundació Ave Maria és treballar per aconseguir la màxima autonomia personal, social, laboral i econòmica de les persones usuàries, cercant el seu millor desenvolupament. Compromesos en oferir la màxima qualitat i vetllant per a la millor atenció personal i professional, afa- vorint el benestar de les persones usuàries i les seves famílies.

17.12.14 Respon.cat reconeix vint pimes per bones pràctiques de Responsabilitat Social
17.12.14 Respon.cat reconoce veinte pymes por buenas prácticas de Responsabilidad Social

http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-innovacion-discapacidad-robots-sociales/4454022/?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaign=Newsletter%2006_2018-02-27&utm_medium=email