11.10.16

La Generalitat incorpora clàusules socials en més d’una quarta part dels contractes que adjudica

L’Informe específic sobre els indicadors de clàusules socials i d’adjudicataris pertanyents al Tercer Sector Social de l’any 2015, elaborat per la Direcció General de Contractació Pública, mostra, entre altres dades, que la Generalitat incorpora clàusules socials en més d’una quarta part dels contractes adjudicats.

La Direcció General de Contractació Pública ha elaborat l’Informe d'adjudicacions de contractació pública de l'administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector públic realitzades durant l'any 2015. El document analitza l’evolució dels indicadors d’incorporació de clàusules socials en els expedients de contractació i de la contractació amb entitats del Tercer Sector Social. Es realitza en base a dades recollides de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, i reflecteix el volum de contractes que s’han adjudicat a empreses i entitats que tenen com a finalitat la inserció social de persones en risc d’exclusió. Les clàusules socials es defineixen com la inclusió de determinats criteris en els procediments de contractació pública, en virtut dels quals certs aspectes de polítiques socials són incorporats al contracte.

D’acord amb aquest Informe, el percentatge de volum econòmic adjudicat que inclou clàusules socials és d’un 25%, i l’import de les contractacions amb el Tercer Sector Social ha arribat als 53 milions d’euros (M€), amb un gran increment respecte d'anys anteriors. Entre les dades que recull l'Informe, també val a destacar que pel que fa als tipus de contractes que van incorporar clàusules socials, el creixement interanual més significatiu es va observar en els contractes d’obres, que es van incrementar en 80 M€. Els següents són els contractes de serveis, amb un increment de 53 M€. En nombre, els contractes de serveis van créixer d’un any a l’altre en 259 adjudicacions.

Es preveu que la divulgació d’aquestes dades contribueixi indirectament a potenciar aquestes pràctiques a l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a les entitats del seu sector públic. És, per tant, un punt de referència per al coneixement del nivell d’incorporació de clàusules socials en la contractació pública i permetrà determinar la seva evolució gràcies a les mesures i les indicacions articulades per la mateixa Direcció General de Contractació Pública i altres entitats.

Font i més informació