12.10.16

Un instrument jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans


Disposar d'un marc com els ODS, amb un caràcter voluntari per a les empreses, no implica conformitat amb les mancances normatives de la governança mundial. En aquest sentit, Nacions Unides també treball per desenvolupar un instrument jurídicament vinculant sobre empreses i drets humans. Els casos de violacions de drets humans comesos per algunes empreses transnacionals evidencien la necessitat d'avançar cap a marcs jurídics vinculants que regulin i exerceixin control d'aquelles activitats empresarials que puguin resultar en una vulneració greu dels drets humans.

Malgrat el reconeixement de la universalitat dels Drets Humans a nivell internacional, així com de la participació de la majoria dels països al Sistema Internacional dels Drets Humans, els Estats tendeixen a limitar la seva responsabilitat a l’interior de les seves fronteres, la qual cosa implica un buit en la protecció real dels Drets a nivell internacional. Aquest buit també pertoca a les empreses transnacionals (ETN). El seguiment, investigació i documentació sobre les conseqüències socials i ambientals de les operacions d’aquestes empreses en les dues últimes dècades, realitzat per organismes internacionals, centres d’estudi, organitzacions no governamentals i moviments socials, demostra la necessitat urgent de comptar amb un marc regulador vinculant per a les ETN.

El Consell de Drets Humans va aprovar en la seva 26a sessió, el 26 de juny de 2014, la resolució 26/9 amb el mandat d'establir un grup de treball intergovernamental de composició oberta sobre les empreses transnacionals i altres empreses comercials en matèria de drets humans, el mandat del qual serà elaborar un instrument internacional jurídicament vinculant per regular, en el dret internacional dels drets humans, les activitats de les empreses transnacionals i altres empreses comercials.

Després del primer període de sessions al juliol del 2015, el segon període del grup de treball se celebrarà a Ginebra del 24 al 28 d'octubre del 2016. En aquestes sessions, es preveu abordar, entre altres, les obligacions i responsabilitats de les empreses transnacionals i altres empreses respecte als drets humans; els impactes socials, econòmics i ambientals vinculats a les empreses transnacionals i els drets humans; exemples de legislacions nacionals i instruments internacionals pertinents per a empreses transnacionals i altres empreses amb respecte als drets humans.