14.1.12

Un consorci d'empreses i centres tecnològics catalans posa en marxa una microxarxa elèctrica

El projecte, anomenat DER IREC 22@ MICROGRID, estudia estratègies per aconseguir un nou model energètic basat en les anomenades microxarxes, que tenen com a objectiu l’autosuficiència i les energies renovables. Per a dur a terme aquesta investigació s'ha utilitzat una microxarxa elèctrica ubicada a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

Al 2007, Responsabilitat Social fa fer una fitxa de bones pràctiques de Responsabilitat Social de l'empresa Circutor, una de les integrants del projecte, per al projecte Ressort

Emuladors de la microxarxa que s'utilitzen al projecte Microgrid
Emuladors de la microxarxa que s'utilitzen al projecte Microgrid


El projecte es basa en la idea que la xarxa elèctrica del futur deixarà de ser un sistema central per esdevenir una teranyina de microxarxes que permetran la introducció de fonts d’energia renovables i que impulsaran l’ús massiu del vehicle elèctric. En aquest sentit, un consorci d’empreses i centres tecnològics catalans – les empreses GTD Sistemas de Información S.A (líder del projecte), Endesa, Cinergia i Circutor, i els centres CITCEA-UPC i BDIGITAL, tots dos de la xarxa TECNIO, i l’IREC – duen a terme un projecte que té per objectiu identificar i superar les barreres tecnològiques per l’adopció de les microxarxes elèctriques.  El projecte compta amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat a través d’ACC1Ó.

L’entorn experimental del projecte és una microxarxa ubicada a l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) de Barcelona, que servirà de plataforma tecnològica per obtenir dades experimentals. El projecte té una durada de dos anys i mig.

Per microxarxa s’entén un sistema composat per microgeneradors -com ara una placa fotovoltaica o un molí de vent-; per un o varis sistemes d’emmagatzemament – bateries o volants d’inèrcia - i per càrregues -aparells que consumeixen energia, per exemple un vehicle elèctric-. Una microxarxa opera com un sistema únic que proveeix d’energia elèctrica i/o tèrmica a la vegada, afavorint aquelles fonts d’origen renovable, reduint la dependència energètica de l’exterior i amb la possibilitat de posar a la venda els excedents energètics que pogués generar. Una de les característiques més importants de les microxarxes envers el sistema elèctric actual,  és que la capacitat de generar, emmagatzemar i consumir l’energia elèctrica es realitza de manera local. Això permet augmentar l’eficiència global del sistema ja que afavoreix que l’energia generada es consumeixi a prop de les càrregues.

L’òptima gestió de les microxarxes farà possible en un futur la millora de l’eficiència energètica, la reducció de les emissions contaminants i del cost energètic així com la minimització de les pèrdues elèctriques del sistema actual.

Cadascuna de les empreses i els centres tecnològics del consorci són especialistes en l’estudi i desenvolupament d’alguna de les seccions que formen una microxarxa, i centren la seva activitat en treure’n el màxim rendiment.

GTD Sistemas de Información S.A, especialitzada en integració de sistemes, amb la col·laboració de Barcelona Digital Centre Tecnològic, s’encarrega de dissenyar el sistema de gestió global de la microxarxa, tenint en compte tan les restriccions tècniques (dels dispositius integrants) com econòmiques (relació amb el mercat) integrant els resultats obtinguts pels altres paquets de treball.

Els membres del consorci i les seves línies d’acció en el projecte són els següents:
• L’empresa CIRCUTOR i l’IREC dediquen els seus esforços a estudiar el disseny òptim de la microxarxa i el control intel·ligent dels convertidors.
CINERGIA i el CITCEA-UPC, centre tecnològic de la xarxa TECNIO d’ACC1Ó, estudien l’arquitectura de comunicacions de la microxarxa, així com el disseny, la fabricació dels prototipus.
Endesa i IREC avaluen l’impacte de les microxarxes en la xarxa de distribució elèctrica general, així com el marc regulatori i legal de les microxarxes.

El projecte DER IREC 22@ MICROGRID està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

Font: Jornal.cat