12.3.08

Cap a un model de gestió eficaç a les organitzacions socials

Article de Josep Maria Canyelles sobre la planificació estratègica de les ONL

La Responsabilitat Social de les Organitzacions de la societat civil (RSO) requereix entre altres coses una adequada gestió de la pròpia estratègia organitzativa, ja que una entitat que no disposi d'uns elements adients de planificació estratègica difícilment podrà garantir la seva capacitat de continuar creant valor en el futur alhora que tampoc podrà comunicar a les parts interessades quina és la seva capacitat de crear valor.

Per això, la nostra tasca a prop de les organitzacions no lucratives passa per reforçar el seu sentit estratègic i la incorporació en aquest dels elements de Responsabilitat Social, coherència i transparència.

En aquest sentit, us donem a conèixer que la revista Educació Social ha presentat un número monogràfic adreçat a les ONL titulat "Cap a un model de gestió eficaç a les organitzacions socials".

Els models de gestió han d'anar evolucionant amb el temps per a poder satisfer les expectatives que les organitzacions generen en cada moment i per a garantir efectivament la seva sostenibilitat actual i futura. La gestió de les organitzacions en el s. XXI no podrá limitar-se a la planificació estratégica clássica. Aquí introduim conceptes avançats com el quadre de comandament integral, amb l'objectiu que puguem dirigir des d'una visió integral de l'organització, equilibrant el pes de les diferents àrees i també les perspectives de les diferents parts interessades, d'acord amb una comprensió del valor que cada una aporta, i el pes en l'estratègia global.
Paraules clau: Comunicació, Gestió del canvi, Models de gestió, Participació, Societat de la informació, Societat del coneixement, Societat relacional

Accés webLos modelos de gestión deben ir evolucionando con el tiempo para poder satisfacer las expectativas que las organizaciones generan en cada momento y para garantizar efectivamente su sostenibilidad actual y futura. La gestión de las organizaciones en el s. XXI no podrá limitarse a la planificación estratégica clásica. Aquí introducimos conceptos avanzados como el cuadro de mando integral, con el objetivo de que podamos dirigir desde una visión integral de la organización, equilibrando el peso de las diferentes áreas y también las perspectivas de las diferentes partes interesadas, de acuerdo con una comprensión del valor que cada una aporta, y el peso en la estrategia global.
Palabras clave: Comunicación, Gestión del cambio, Modelos de gestión, Participación, Sociedad de la información, Sociedad del conocimiento, Sociedad relacional

Acceso web


If organisations are to satisfy the expectations they raise and guarantee current and future sustainability, their management models must evolve over time. In the 21st century, organisational management can not simply be limited to classical strategic planning. Here we introduce some advanced concepts like the Balanced Scorecard that encourage an integral vision of organisational management, balancing the weight of each area and the perspectives of all interested parties by their value input and importante to overall strategy.
Key words: Communication, Change management, Management models, Participation, Information society, Knowledge society, Relational society