12.11.15

La manca de respecte de TripAdvisor als catalanoparlants

Fa uns dies vaig fer un comentari al TripAdvisor. Era sobre un bar situat a Catalunya, feta per un ciutadà català i la vaig fer en català, la llengua pròpia d'uns territoris europeus on viuen uns 14 milions de persones. Al cap d'unes hores, el comentari va ser esborrat i vaig rebre la següent notificació:
Hola,
Muchas gracias por escribir una opinión en TripAdvisor. Lamentamos comunicarte que no podemos publicar tu opinión, porque no cumple con alguna de las siguientes normas de publicación:
*Opiniones escritas en un sólo idioma actualmente aceptado por TripAdvisor. Los idiomas que actualmente aceptamos son los siguientes: Alemán, Árabe, Checo, Coreano, Chino, Danés, Español, Eslovaco, Finlandés, Francés, Griego, Hebreo, Húngaro, Holandés, Indonesio, Inglés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Serbio, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita. [...]
Puedes consultar aquí nuestras lineas de publicación.
https://www.tripadvisorsupport.com/hc/es/articles/200614797-Nuestras-directrices-para-las-opiniones-de-los-viajeros
Atentamente,
El equipo de asistencia de TripAdvisor
Tornem-hi de nou, amb la discriminació de la llengua catalana per part d'empreses que actuen seguint criteris no de mercat sinó condicionats per la voluntat de l'Estat espanyol, que mostra permanentment el seu interès a deixar la llengua catalana en un estat residual.

Al web de TripAdvisor es pot veure que s'hi respecta la diversitat lingüística d'altres estats com Suïssa o Bèlgica. No pas la de l'estat espanyol:
 


Aquesta empresa hauria de comprendre que entre les 27 llengües que sí que permet, una tercera part són iguals o més petites en nombre de parlants que el català. Aquí hi ha una mostra de nombre de parlants:
  • Grec (15M)
  • Hongarès (14,5)
  • Serbi (12M)
  • Txec (12M) 
  • Portuguès (11M a Eur)
  • Suec (10M)
  • Danès (6M)
  • Finlandès (6M)
  • Eslovac (6M) 
  • Hebreu (5M)
És per això que vaig decidir traduir la meva opinió al polonès (50M) i al coreà (78M), ja que amb elles és evident que podré arribar a milions de persones!


Brak szacunku!
Dają rachunek w dwóch językach, ale nie w katalońskim (język kraju). Co szacunku!
I nazwa ulicy wydaje przetłumaczone, a nie w odpowiedniej wersji. Co nielegalność!
Przepraszam za błędy w języku koreańskim. Jest to automatyczne tłumaczenie. W tym samym sensie, Tripadvisor nie jest poszanowanie różnorodności języków i kataloński (11 mln obywateli europejskich) nie mogą być używane do wyrażenia opinii. Jestem obywatelem i konsumentów Kataloński próbuje moją opinię na temat restauracji Katalonii. Niesamowite!


존경의 부족!
그들은하지만 카탈루냐어 두 언어법안 (국가의 언어를) 제공합니다. 무엇 무례!
그리고 거리이름이 아닌 올바른 버전의 번역이 나타납니다. 어떤 불법!
한국어 실수 죄송합니다. 이것은 자동 번역입니다. 같은 의미에서, Tripadvisor에 언어다양성을 존중하지 않고, 카탈루냐어(11000000 유럽 시민) 의견을 표명하는 데 사용할 수 없습니다. 나는 카탈루냐어 시민 소비자가 카탈루냐어 레스토랑내 의견을 제공하는 것을 시도하고있다. 인크 레 더블!
Lack of respect!
They give the bill in two languages but not in Catalan (the language of the country). What disrespect!
And the street name appears translated, not in the correct version. What illegality!
Sorry for mistakes in Korean. It's an automatic translation. In the same sense, Tripadvisor is not respecting diversity of languages, and Catalan (11 million European citizens) can not be used to express an opinion. I'm a Catalan citizen & consumer trying to give my opinion on a Catalan restaurant. Incredible!
Manca de respecte!
Donen la factura en dues llengües, però no en llengua catalana, la llengua pròpia del país. Quina manca de respecte!
I el nom del carrer apareix traduït, no en l'única versió correcta. Quina il·legalitat!

Ho sento pels errors en polonès. És una traducció automàtica. En el mateix sentit, Tripadvisor no està respectant la diversitat de les llengües, i el català (11 milions de ciutadans europeus) no s'hi pot utilitzar per expressar una opinió. Sóc un ciutadà i consumidor català tractant de donar la meva opinió sobre un restaurant català. Increïble!
Ara he rebut una nova notificació de TripAdvisor, en polonès, que em diu (ho tradueixo a sota):
Drogi użytkowniku serwisu TripAdvisor!
Dziękujemy za poświęcenie czasu na napisanie recenzji obiektu Farga Diagonal w serwisie TripAdvisor.
W tej chwili nie akceptujemy recenzji w języku, w którym napisano przesłaną recenzję. Prosimy o ponowne przesłanie recenzji napisanej w jednym z następujących języków: [...]
Mamy nadzieję, że już wkrótce zobaczymy przesłane przez ciebie treści.
Z poważaniem,
Zespół pomocy TripAdvisor

Hola usuari de TripAdvisor!Gràcies per trobar el temps per escriure crítiques objecte Farga Diagonal Sobre TripAdvisor.De moment no acceptem comentaris en l'idioma en què està escrit. Si us plau, torneu a enviar comentaris escrits en un dels següents idiomes: [...]Esperem que aviat veurem contingut enviat per vostè.Atentament,L'equip de suport de TripAdvisor
Em sembla lamentable el criteri lingüístic de TripAdvisor, en el qual puc intuir que l'equip espanyol que ho gestiona hi té alguna responsabilitat.

Això mateix ja em va passar en una altra ocasió, respecte al restaurant La Llotgeta, de Dénia. Justament la meva queixa també era per motius de llengua, un dels temes en què la manca de respecte és més evident, constant, sistemàtica, a casa nostra:

1) El servei lentíssim (i això que hi havia poques taules ocupades per esmorzar);
2) Perquè m'entengués que volia un entrepà de truita vaig haver de fer el moviment amb la mà batent un ou... Per descomptat, no seré jo -el client- el que hagi de canviar de llengua si el restaurant no es preocupa de tenir personal amb les competències bàsiques. Increïble un cambrer que no sàpiga què és una truita! 
3) L'establiment es diu la Llotgeta, en valencià, però la contrasenya del wifi és 'llongeta', fent una barreja amb el castellà 'lonja', sense adonar-se dels problemes que l'informàtic simpàtic o analfabet provoca en tots els clients fins que no troben la contrasenya correcta.

1) El servicio lentísimo (y eso que había pocas mesas ocupadas por desayuno);
2) Para que me entendiera que quería un bocadillo de tortilla tuve que hacer el movimiento con la mano batiendo un huevo ... Por supuesto, no seré yo -el cliente- lo que tenga que cambiar de lengua si el restaurante no se preocupa tener personal con las competencias básicas. Increíble un camarero que no sepa qué es una tortilla!
3) El establecimiento se llama la Llotgeta, en valenciano, pero la contraseña de wifi es 'llongeta', haciendo una mezcla con el castellano 'lonja', sin darse cuenta de los problemas que el informático simpático o analfabeto provoca en todos los clientes hasta que no encuentran la contraseña correcta.