28.5.15

No incinerar materials reciclables, de sentit comú

L'adopció de criteris ambientals és sovint vista per algunes empreses com una dificultat afegida als seus processos productius. Lamentablement no tothom canvia el color de les ulleres per a saber captar-hi les oportunitats que se'n desprenen.

A més, hi ha requeriments que formen part del sentit comú. Un exemple seria la incineració de materials que siguin reciclables. Un model productiu que requereixi la destrucció per incineració de restes de productes o deixalles no és forma part del que hauria de ser el model de les properes dècades, perquè es basa en una gran ineficiència.

En aquest sentit, el Govern de Gal·les ha presentat un projecte de llei per a revisió, que inclou la prohibició de la incineració de materials reciclables. El projecte de llei, que va ser presentat a l'Assemblea Nacional de Gal·les l'11 de maig de 2015, s'ha creat per planificar i gestionar els recursos naturals de Gal·les d'una manera més sostenible i col·laborativa. El seu objectiu és aconseguir-ho a través d'una sèrie d'accions, entre les quals es troben:
  • la creació d'una política nacional sobre els recursos a Gal·les, que marqui les "prioritats i oportunitats clau per a la gestió sostenible d'aquests",
  • publicar amb assiduïtat un informe sota el nom "Estat dels Recursos Naturals",
  • assegurar l'existència d'un "servei complet de recollida separada per als materials reciclables",
  • prohibir recursos i materials reciclables de les instal·lacions de tractament tèrmic per augmentar i promoure el reciclatge,
  • la prohibició d'eliminar els residus d'aliments per impulsar el reciclatge dels mateixos,
  • cobrar per les bosses de plàstic i establir un impost sobre els minoristes, que al seu torn donin els guanys a "bones causes",
  • reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 80% en 2050 i l'establiment d'objectius intermedis cada any per poder complir amb aquest percentatge;
  • establir nous pressupostos per al carboni.
S'espera que la legislació final rebi la sanció real a la primavera de 2016, mentre que els reglaments pertinents per aplicar les normes del projecte de llei, es faran a partir de gener de 2017.

Podríem pensar que tant de bo no fos necessari regular aquesta mena de prohibicions perquè el conjunt del teixit empresarial apliqués tant el sentit comú i cerqués tant l'eficiència que no calgués. Però sabem que no és així, de manera que cal regular i forçar. Les empreses haurien d'entendre aquesta obligació com un nou marc on de cop totes les empreses saben que han de competir amb les mateixes eines, de manera que cap pugui treure l'avantatge competitiu d'un model insostenible.

Algunes empreses es poden avançar per raons de responsabilitat i d'eficiència; però és l'obligació legal el que permet que totes de cop -excepte les que assumeixin córrer el risc de vulnerar la legalitat- hagin de fer el pas a una gestió eficient. Això és un repte empresarial fantàstic, perquè obliga a excel·lir, a innovar, a canviar, a competir, i a fer-ho en un marc d'igualtat davant la llei, i a més, fer una cosa que és de sentit comú.

0 comentaris: