9.7.14

El Govern aprova el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, elaborat per l’ Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública

L’1 de juliol de 2014 el Govern va aprovar el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, que deriva de les 51 mesures per a la Regeneració Democràtica i la Transparència proposades pel president Mas després de la celebració de les dues cimeres sobre regeneració democràtica celebrades al Palau de la Generalitat els dies 6 i 22 de febrer de 2013.

Amb la finalitat de contribuir a l’excel·lència en l’actuació administrativa en l’àmbit de la contractació pública, l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació Pública ha recollit en aquest codi els fonaments i les bones pràctiques que ja tenen integrats en la seva tasca diària els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les entitats que formen part del seu sector públic, incorporant-hi nous continguts per a la determinació de les conductes i les recomanacions que conté, les quals també provenen d’aportacions procedents del Grup de Treball per a l’impuls i la millora dels processos de contractació púbica, constituït en el si de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, de l’Autoritat Catalana de la Competència, del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració local de Catalunya, així com d’organitzacions empresarials o sindicals. Amb el Codi, es vol consolidar l’ètica en la contractació com a part de la cultura i dels valors dels òrgans de contractació.
Les bones pràctiques contractuals incloses al Codi s’estructuren en els apartats següents:
  1. La determinació dels principis i dels valors ètics centrals que han de presidir la contractació pública.
  2. La identificació de determinades conductes d’utilitat per conformar una guia d’actuació davant múltiples possibles circumstàncies reals concretes.
  3. La concreció de pràctiques contractuals especialment convenients.
  4. La conscienciació, la formació i el seguiment del compromís ètic.
Amb la creació de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, integrada per representants dels departaments i entitats de la Generalitat de Catalunya i adscrita al Departament de la Presidència, es realitzarà un seguiment i una contínua actualització del Codi a l’Administració de la Generalitat i a les entitats del seu sector públic.

Font: gencat.cat

0 comentaris: