21.12.14

Articles publicats al 2014 / Artículos publicados en 2014

[ca] Recull dels 32 articles publicats al 2014
[es] Recopilación de los 32 artículos publicados en 2014


17.12.14 Presentació dels casos de bones pràctiques. Text de la presentació de Josep Maria Canyelles, coordinador de Respon.cat, a la publicació Bones Pràctiques de Responsabilitat Social.

17.12.14 Presentación de los casos de buenas prácticas. Texto de la presentación de Josep Maria Canyelles, coordinador Respon.cat, a la publicación Buenas Prácticas de Responsabilidad Social.

7.12.14 Les limitacions del Pacte Mundial. Amb motiu dels 15 anys del Pacte Mundial de Nacions Unides, publico un article per commemorar l'efemèride, una iniciativa de referència a nivell mundial. Més enllà de les valoracions positives que mereix, aprofito per fer-ne una valoració particular, analitzant algun aspecte desajustat.

7.12.14 Las limitaciones del Pacto Mundial. Con motivo de los 15 años del Pacto Mundial de Naciones Unidas, publico un artículo para conmemorar la efeméride, una iniciativa de referencia a nivel mundial. Más allá de las valoraciones positivas que merece, aprovecho para hacer una valoración particular, analizando algún aspecto desajustado.

23.11.14 RSC i missió. Podem exposar les nostres preferències sobre si preferim unes empreses capitalistes o d'economia social. Podem decidir de premiar les empreses que mostrin més responsabilitat envers la societat... Però, sens dubte, el que la gran majoria dels consumidors valoren és la qualitat. La qualitat es percep en la prestació del servei... però finalment la qualitat també es veu afectada per factors més amplis, vinculats a l'excel·lència empresarial. I un element en el qual m'agradaria posar el focus en aquesta reflexió: la missió corporativa.

23.11.14 RSC y misión. Podemos exponer nuestras preferencias sobre si preferimos unas empresas capitalistas o de economía social. Podemos decidir de premiar a las empresas que muestren más responsabilidad hacia la sociedad... Pero, sin duda, lo que la gran mayoría de los consumidores valoran es la calidad. La calidad se percibe en la prestación del servicio... pero finalmente la calidad también se ve afectada por factores más amplios, vinculados a la excelencia empresarial. Y un elemento en el que me gustaría poner el foco en esta reflexión: la misión corporativa.

2.11.14 Incompliments legals i Responsabilitat Social Corporativa. En la gestió de les organitzacions, a banda de les activitats que tenen per objecte satisfer els objectius proposats, també cal portar a terme altres activitats que serveixen per a donar compliment a les obligacions contretes o normatives. Complir amb les obligacions forma part de la responsabilitat social, és a dir, del compromís que l'organització té envers la societat i, d'acord amb cada mena de compromís, envers cada grup d'interès...

2.11.14 Incumplimientos legales y Responsabilidad Social Corporativa. En la gestión de las organizaciones, además de las actividades que tienen por objeto satisfacer los objetivos propuestos, también hay que llevar a cabo otras actividades que sirven para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas o normativas. Cumplir con las obligaciones forma parte de la responsabilidad social, es decir, del compromiso que la organización tiene con la sociedad y, de acuerdo con cada tipo de compromiso, para con cada grupo de interés...

2.11.14 L'economia social, referent en RSC, potencia la recuperació. L'economia social ha recuperat nivells d'ocupació anteriors a la crisi. La Generalitat de Catalunya ha impulsat, en col·laboració amb la Confederació de Cooperatives, el programa aracoop per posar en valor l'economia social i cooperativa com un model empresarial estratègic i transformador de realitats socials...

2.11.14 La economía social, referente en RSC, potencia la recuperación. La economía social ha recuperado niveles de ocupación anteriores a la crisis. La Generalitat de Catalunya ha impulsado, en colaboración con la Confederación de Cooperativas, el programa aracoop para poner en valor la economía social y cooperativa como un modelo empresarial estratégico y transformador de realidades sociales...

2.11.14 Voluntariat per al desenvolupament socioeconòmic... i democràtic. Sovint hi ha el risc de contemplar el voluntariat sols a partir de l'àmbit d'intervenció social, que ajuda persones i col·lectius amb dificultats. És un àmbit molt important, i més en els nostres dies. Hi ha altres àmbits com l'ambiental o el cultural i altres. Enmig d'una realitat tan social, podem caure en la visió assistencialista i no atorgar prou rellevància a aspectes com:

2.11.14 Voluntariado para el desarrollo socioeconómico... y democrático. A menudo existe el riesgo de contemplar el voluntariado sólo a partir del ámbito de intervención social, que ayuda a personas y colectivos con dificultades. Es un ámbito muy importante, y más en nuestros días. Hay otros ámbitos como el ambiental o el cultural y otros. En medio de una realidad tan social, podemos caer en la visión asistencialista y no otorgar suficiente relevancia a aspectos como...

12.10.14 Trencar la legalitat? El pas cap a la creació d'un nou estat per a Catalunya, si els seus ciutadans així ho decideixen, hauria de fer-se sense cap trencament legal, sinó com a fruit d'una decisió democràtica que la classe política canalitzi per mitjà de les institucions. Els polítics i els parlaments democràtics estan per a això, per a saber adaptar els marcs legals a les noves realitats que la societat va fent néixer.

12.10.14 ¿Romper la legalidad? El paso hacia la creación de un nuevo estado para Cataluña, si sus ciudadanos así lo deciden, debería hacerse sin ninguna rotura legal, sino como fruto de una decisión democrática que la clase política canalice mediante las instituciones. Los políticos y los parlamentos democráticos están para ello, para saber adaptar los marcos legales a las nuevas realidades que la sociedad va haciendo nacer. 

12.10.14 Segons Kramer, l'RSE se centra en els riscos. Discrepo. Recentment el professor Mark Kramer, de la universitat de Harvard, ha pronunciat una frase que ha esdevingut titular: "El concepte de valor compartit se centra en la gestió d'oportunitats i la RSE amb la gestió de riscos".

5.10.14 El vector del bon govern en la responsabilitat social de les empreses familiars. Un dels vectors més importants de la Responsabilitat Social de l'Empresa (RSE) és el que fa referència al bon govern. Malgrat el seu caràcter central, amb capacitat per marcar l'alineació dels altres vectors amb l'estratègia corporativa i la perdurabilitat de l'empresa, sovint és el més desatès.

5.10.14 El vector del buen gobierno en la responsabilidad social de las empresas familiares. Uno de los vectores más importantes de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE) es el que hace referencia al buen gobierno. A pesar de su carácter central, con capacidad para marcar la alineación de los otros vectores con la estrategia corporativa y la perdurabilidad de la empresa, a menudo es el más desatendido.

30.8.14 Per què el nom de Vector 5. Quan ara fa tres anys vam iniciar els passos per a crear una empresa especialitzada en ajudar les empreses a gestionar la Responsabilitat Social, vam haver de fer el pas de triar un nom. I vam escollir Vector 5. Hi ha diverses reflexions que ens hi van portar... Les més rellevants se situarien en els cinc vectors de la Responsabilitat Social. Però era inevitable tenir en compte també algunes reflexions etimològiques. Aquestes són les que ara m'agradaria compartir...

30.8.14 Por qué el nombre de Vector 5. Cuando hace tres años iniciamos los pasos para crear una empresa especializada en ayudar a las empresas a gestionar la Responsabilidad Social, tuvimos que hacer el paso de elegir un nombre. Y escogimos Vector 5. Hay varias reflexiones que nos llevaron... Las más relevantes se situarían en los cinco vectores de la Responsabilidad Social. Pero era inevitable tener en cuenta también algunas reflexiones etimológicas. Estas son las que ahora me gustaría compartir...

16.8.14 Consideracions a la política europea de foment de l'RSE. La Comissió Europea ha demanat l'opinió per mitjà d'una consulta pública sobre els èxits, deficiències i reptes de futur de les activitats de la Comissió en matèria de Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Aquesta enquesta ha d'aportar informació per a avaluar la Comunicació del 2011 de la Comissió sobre "Una estratègia renovada de la UE per 2011-14 Responsabilitat Social Corporativa".

4.8.14 Hem aprofitat el projecte europeu COGITA. Catalunya ha participat al llarg del període 2012-2014 en el Programa europeu COGITA, per mitjà del Consell de Cambres de Comerç, junt amb dotze territoris més, finançat per INTERREG IVC. El programa està servint per a impulsar la responsabilitat social de les empreses per mitjà de les polítiques públiques i els agents empresarials.

4.8.14 Hemos aprovechado el proyecto europeo COGITA. Cataluña ha participado a lo largo del periodo 2012-2014 en el Programa europeo COGITA, por medio del Consejo de Cámaras de Comercio, junto con doce territorios más, financiado por INTERREG IVC. El programa está sirviendo para impulsar la responsabilidad social de las empresas para medio de las políticas públicas y los agentes empresariales.

15.7.14 De l'excel·lència social dels operadors a la destinació turística responsable. Aquest número de FullTurisme compta amb la col·laboració de Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social de les empreses i soci consultor de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat. El següent article aposta per integrar l’RSE al turisme, sector estratègic per a Catalunya: “una oportunitat per liderar en termes de responsabilitat, en transparència i diàleg, en valors humanístics, socials, culturals i democràtics, en bon tracte, honestedat i autenticitat, en excel·lència i innovació.”

15.7.14 De la excelencia social de los operadores al destino turístico responsable. Este número de FullTurisme cuenta con la colaboración de Josep Maria Canyelles, experto en responsabilidad social de las empresas y socio consultor de Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat. El siguiente artículo apuesta por integrar la RSE al turismo, sector estratégico para Cataluña: "una oportunidad para liderar en términos de responsabilidad, en transparencia y diálogo, en valores humanísticos, sociales, culturales y democráticos, en buen trato, honestidad y autenticidad, en excelencia e innovación."

15.7.14 From social excellence in operators to the responsible tourist destination. Josep Maria Canyelles, expert in corporate social responsibility and partner in consulting firm Vector 5 · Excel·lència i Sostenibilitat, has contributed to this issue of FullTurisme. According to the article, CSR principles are fundamental to tourism, a strategic sector for Catalonia and 'an opportunity to show leadership in terms of responsibility, transparency and dialogue and in human, social, cultural and democratic values, in good, honest and genuine dealings, and in excellence and innovation'.

8.7.14 [ENTREVISTA] L'RSE, un repte per al Collsacabra. La revista Els Cincles de Collsacabra va publicar l'entrevista "La RSE un repte per al Collsacabra. Entrevista a Josep Maria Canyelles, a càrrec de Belinda Parris. Accés al PDF

30.6.14 Quines són les oportunitats i desafiaments que la Responsabilitat Social Empresària presenta a les PiMES. "Pensar en termes de pimes". Article de Josep Maria Canyelles sobre la gestió de les PIMES publicat a la revista EVOLUCIÓN de IARSE (Argentina). La revista original es pot consultar a ISSU o en PDF.

30.6.14 Cuáles son las oportunidades y desafíos que la Responsabilidad Social Empresaria presenta a las PyMES. "Pensar en términos de pymes". Artículo de Josep Maria Canyelles sobre la gestión de las PYMES publicado en la revista EVOLUCIÓN de IARSE (Argentina). La revista original se puede consultar en ISSU o en PDF.

20.5.14 Té forma geomètrica la Responsabilitat Social? Avui fa 10 anys que va néixer el domini www.responsabilitatglobal.com. Substituir el terme "social" per "global" per a donar lloc a una identitat va ser una bona tria per les següents raons...

20.5.14 ¿Tiene forma geométrica la Responsabilidad Social? Hoy hace 10 años que nació el dominio www.responsabilitatglobal.com. Sustituir el término "social" por "global" para dar lugar a una identidad fue una buena elección por lo siguiente...

18.5.14 'Responsabilitat' s'escriu en majúscules, en cursiva, en plural... Recupero un fragment de la comunicació que vaig fer per 1r Congrés de Comptabilitat i Direcció de l'ACCID (2005) per a convertir-lo en article: L'RSC és la necessària coherència de la responsabilitat. És la responsabilitat aplicada al conjunt de l'organització, i d'una manera estratègica. Fins i tot anant més enllà de la pròpia organització, incorporant-la en tota la cadena de provisió, en les relacions amb proveïdors, subcontractistes...

18.5.14 'Responsabilidad' se escribe en mayúsculas, en cursiva, en plural...  Recupero un fragmento de la comunicación que hice para 1º Congreso de Contabilidad y Dirección de ACCID (2005) para convertirlo en artículo: La RSC es la necesaria coherencia de la responsabilidad. Es la responsabilidad aplicada al conjunto de la organización, y de una manera estratégica. Incluso yendo más allá de la propia organización, incorporándola en toda la cadena de provisión, en las relaciones con proveedores, subcontratistas...

17.5.14 Detenir per injuriar a les xarxes socials. Santa Inquisició 2.0. Les xarxes socials són un espai d'opinió informal on la gent expressa tota mena de posicionaments, sentiments, ocurrències. El fet que algú emeti un insult en una conversa de bar o de carrer té una consideració menor, especialment si forma part d'una conversa on no impera la violència sinó que potser no és més que una manera burda i poc elaborada de manifestar les diferències respecte a l'altre.


17.5.14 Detener por injuriar a las redes sociales. Santa Inquisición 2.0. Las redes sociales son un espacio de opinión informal donde la gente expresa todo tipo de posicionamientos, sentimientos, ocurrencias. El hecho de que alguien emita un insulto en una conversación de bar o de la calle tiene una consideración menor, especialmente si forma parte de una conversación donde no impera la violencia sino que quizá no es más que una manera burda y poco elaborada de manifestar las diferencias respecto al otro.

16.5.14 Ja he estat més del 50% de l'activitat professional en el sector privat. Aquest 2014 compleixo 25 anys d'activitat professional continuada. I mostraré un indicador amb què monitoritzo la dedicació per sectors. Fa unes setmanes he traspassat la barrera del 50% de dedicació al sector privat, amb un 41% al sector públic, i un 9% al no lucratiu.

13.4.14 La setmana del debat al Congrés dels Diputats sobre el referèndum sobre el futur de Catalunya. Aquesta setmana hem assistit a un acte més del procés que Catalunya està portant a terme, tant des de la societat civil com des de la política i les institucions, per a poder decidir el seu futur exercint el dret a decidir.

5.4.14 Definició de Responsabilitat Social. Una proposta per als nous temps. Al 2007 vaig elaborar una definició de Responsabilitat Social que és la que he anat fent servir, amb diferents variants formals, en els escrits. Ho he explicat a Definició de Responsabilitat Social. La que he usat durant els darrers set anys. Em disposo ara, aprofitant que han transcorregut set anys des d'aquell redactat i que fa deu anys que va néixer Responsabilitat Global, a formular una nova definició...

5.4.14 Definición de Responsabilidad Social. Una propuesta para los nuevos tiempos. En 2007 elaboré una definición de Responsabilidad Social que es la que he ido utilizando, con diferentes variantes formales, en los escritos. Lo he explicado en Definición de Responsabilidad Social. La que he usado durante los últimos siete años. Me dispongo ahora, aprovechando que han transcurrido siete años desde aquel redactado y que hace diez años que nació Responsabilidad Global, a formular una nueva definición...

11.3.14 Un país entero que no quería escuchar. No hace falta dedicarse a la responsabilidad social para otorgar al diálogo una importancia central en la relación entre un organismo y los grupos de interés con que se relaciona.

8.3.14 El motorista que va ajudar CEO d'HTC a arribar al MWC i els valors socials. Una de les microanècdotes que han quedat d'aquest Mobile World Congress 2014 ha estat la que va protagonitzar un motorista, que va ajudar el conseller delegat de HTC, Peter Chou, a arribar a temps al MWC.

9.3.14 El motorista que ayudó al CEO de HTC a llegar al MWC y los valores sociales. Una de las microanécdotas que han quedado de este Mobile World Congress 2014 ha sido la que protagonizó un motorista, que ayudó al consejero delegado de HTC, Peter Chou, a llegar a tiempo al MWC.

21.2.14 Que la smartcity no se'ns faci petita. Urbanisme i urbanitat són dos mots que, malgrat que comparteixin arrel, tenen una semàntica molt diferent. De fet, pertanyen a dos món diferents.

21.2.14 Que la smartcity no se nos haga pequeña. Urbanismo y urbanidad son dos palabras que, a pesar de que compartan raíz, tienen una semántica muy diferente. De hecho, pertenecen a dos mundos diferentes.

21.2.14 Qui pensa la smartcity? Qui pensa la ciutat? Quan ningú no pensa la ciutat aquesta es va conformant segons les necessitats de cada agent que va transformant la ciutat fins allà on topa amb els interessos d'altres.

21.2.14 ¿Quien piensa la smartcity?  ¿Quien piensa la ciudad? Cuando nadie piensa la ciudad ésta se va conformando según las necesidades de cada agente que va transformando la ciudad hasta donde topa con los intereses de otros.

20.2.14 Aigua de mar de Palencia. He comprat una ampolla d'aigua de mar per a usos alimentaris, i m'he endut una sorpresa quan he mirat quina empresa la comercialitzava, ja que estava ubicada a Palencia (Castella i Lleó), bastant allunyada del mar.

20.2.14 Agua de mar de Palencia. He comprado una botella de agua de mar para usos alimentarios, y me he llevado una sorpresa cuando he mirado qué empresa la comercializaba, ya que estaba ubicada en Palencia ( Castilla y León), bastante alejada del mar.

20.2.14 Salut i tecnologia. Oportunitat i riscos. La introducció de les noves tecnologies en el camp com el sanitari pot produir un gran salt en l'efectivitat pel fet de poder disposar d'informació real, online, monitoritzada massivament, i amb un estalvi econòmic considerable,

20.2.14 Salud y tecnología. Oportunidad y riesgos. La introducción de las nuevas tecnologías en el campo como el sanitario puede producir un gran salto en la efectividad por el hecho de poder disponer de información real, online, monitorizada masivamente, y con un ahorro económico considerable,

15.2.14 Mentir i enganyar. Elogi de la transpariència. Ahir vaig llegir una entrevista a l'expert en comunicació Xavier Domínguez (@XavierDominguez), titulada “Les empreses no menteixen, enganyen. Em vaig quedar tan sorprès del discurs que vaig haver de retrocedir més d'un cop per revisar si ho havia entès bé.

7.2.14 La posada en funcionament de respon.cat és una gran notícia. La posada en funcionament de respon.cat és una gran notícia. A Catalunya hi ha empreses amb uns compromisos intensos de responsabilitat social. Hi ha experiència i coneixement.

7.2.14 La puesta en funcionamiento de respon.cat es una gran noticia. En Cataluña hay empresas con unos compromisos intensos de responsabilidad social. Hay experiencia y conocimiento.

2.2.14 Compareixença de Josep Maria Canyelles al Parlament de Catalunya sobre Barcelona World. Text base de la Compareixença de Josep Maria Canyelles sobre Responsabilitat Social
Veure resum: Canyelles efectuà una compareixença al Parlament de Catalunya sobre Barcelona World

2.2.14 Comparecencia de Josep Maria Canyelles en el Parlament de Catalunya sobre Barcelona World. Texto base de la Comparecencia de Josep Maria Canyelles sobre Responsabilidad Social
Ver resumen: Canyelles efectuó una comparecencia en el Parlament de Catalunya sobre Barcelona World

2.1.14 Definició de Responsabilitat Social. La que he usat durant els darrers set anys. Al 2007 vaig elaborar una definició de Responsabilitat Social que és la que he anat fent servir, amb diferents variants formals, en els escrits:

2.1.14 Definición de Responsabilidad Social. La que he usado durante los últimos siete años. En 2007 elaboré una definición de Responsabilidad Social que es la que he ido utilizando, con diferentes variantes formales, en los escritos:

2.1.14 10 anys promovent la Responsabilitat Social. Aquest 2014 fa 10 anys que em dedico a promoure la Responsabilitat Social de les Empreses i de les Organitzacions. Em refereixo a promoure l'RS des de l'activitat professional independent, ja que anteriorment ja havia fet accions en aquest sentit des d'altres responsabilitats públiques i privades,

2.1.14 10 años promoviendo la Responsabilidad Social. Este 2014 hace 10 años que me dedico a promover la Responsabilidad Social de las Empresas y de las Organizaciones. Me refiero a promover la RS desde la actividad profesional independiente, ya que anteriormente ya había realizado acciones en este sentido desde otras responsabilidades públicas y privadas,


Articles publicats 2013 / Artículos publicados 2013
Recull dels articles publicats al 2013
Recopilación de los artículos publicados en 2013