10.12.14

RE-PENSAR EL PROGRÉS: "ECONOMIA CIRCULAR"

[ca] Els sistemes vivents han existit des de fa milions d'anys i romandran per molts més.

[es] Los sistemas vivientes han existido desde hace millones de años y permanecerán por muchos más.
[ca] RE-PENSAR EL PROGRÉS: "ECONOMIA CIRCULAR"
Els sistemes vivents han existit des de fa milions d'anys i romandran per molts més.

Al món vivent no hi ha cap abocador. Els materials flueixen en el seu lloc; les deixalles d'una espècie són aliment per a altres, l'energia és proporcionada pel sol, les coses creixen, després moren i els nutrients tornen a terra segurament. I això rutlla.

No obstant això, com a éssers humans hem adoptat un plantejament lineal. Prenem, fem servir i disposem. Surt un nou telèfon, llavors ens desfem del vell; la nostra rentadora s'avaria, així que en comprem una altra. Cada vegada que ho fem, estem esgotant el subministrament limitat dels recursos i sovint produint residus tòxics. Això simplement no funcionarà a llarg termini. Llavors, què podria funcionar?

Si acceptem que el model cíclic del planeta funciona, podem canviar la nostra manera de pensar perquè nosaltres també operem l'economia circular?

Comencem amb el cicle biològic. Com els nostres residus poden construir el capital en lloc de reduir-lo? Al repensar i re-dissenyar els productes i els components. I l'empaquetatge que porten. Podem crear materials segurs i biodegradables que ajuden a produir més coses. Com diuen a les pel·lícules: "No hi ha recursos que s'hagin perdut en l'elaboració d'aquest material".

Què passa amb les rentadores, telèfons mòbils, refrigeradors? Sabem que no són biodegradables. Aquí estem parlant d'un altre tipus de re-plantejament.

Podem reciclar metalls preciosos, polímers i aliatges, perquè mantenen les seves qualitats i segueixen sent útils més enllà de la curta vida dels productes individuals.

Què passa si els productes d'avui dia es converteixen en els recursos del demà? Això un sentit comercial.

En lloc d'aquesta cultura de "tirar" i "reemplaçar", a la qual ens hem acostumat, n'adoptem una de "retornar" i "renovar", on els productes i els components estan dissenyats per a ser desmuntats i regenerats.

Una solució potser per repensar la forma en què veiem la propietat.

Què tal si en realitat mai hem estat amos de les nostres tecnologies? Nosaltres simplement les lloguem als fabricants.

Ara posarem aquests dos cicles junts. Imagineu si poguéssim dissenyar productes que poguessin tornar als seus creadors, els seus materials tècnics sent re-utilitzats i també els seus components biològics, incrementant el valor agrícola. Imagineu que aquests productes són fabricats i transportats utilitzant energies renovables. Aquí tenim un model que crea la prosperitat a llarg termini.

I la bona notícia és que ja hi ha empreses per aquí, que estan començant a adoptar aquesta forma de funcionar. En l'economia circular, no es tracta de canviar el fabricant d'un producte. Es tracta que totes les empreses que formen la nostra infraestructura i l'economia s'uneixin.

Es tracta de l'energia, es tracta de repensar el sistema operatiu en si. Tenim una oportunitat fantàstica per obrir noves perspectives i nous horitzons.

En comptes de quedar-se atrapat a les frustracions del present, amb la creativitat i la innovació realment podem RE-PENSAR i RE-DISSENYAR nostre futur.
www.necesitodetodos.org[es] RE-PENSAR EL PROGRESO: "ECONOMÍA CIRCULAR"
Los sistemas vivientes han existido desde hace millones de años y permanecerán por muchos más.

En el mundo viviente no hay ningún vertedero. Los materiales fluyen en su lugar; los desperdicios de una especie son alimento para otras, la energía es proporcionada por el sol, las cosas crecen, luego mueren y los nutrientes regresan al suelo seguramente. Y eso funciona.

Sin embargo, como seres humanos hemos adoptado un planteamiento lineal. Tomamos, usamos y disponemos. Sale un nuevo teléfono, entonces nos deshacemos del viejo; nuestra lavadora se avería, así que compramos otra. Cada vez que lo hacemos, estamos agotando el suministro limitado de los recursos y a menudo produciendo residuos tóxicos. Esto simplemente no funcionará a largo plazo. Entonces ¿Qué podría funcionar?

Si aceptamos que el modelo cíclico del planeta funciona ¿Podemos cambiar nuestra forma de pensar para que nosotros también operemos la economía circular?

Vamos a empezar con el ciclo biológico. ¿Cómo nuestros residuos pueden construir el capital en lugar de reducirlo? Al re-pensar y re-diseñar los productos y los componentes. Y el empaque que llevan. Podemos crear materiales seguros y biodegradables que ayudan a producir más cosas. Como dicen en las películas: "No hay recursos que se han perdido en la elaboración de este material".

¿Qué pasa con las lavadoras, teléfonos móviles, refrigeradores? Sabemos que no son biodegradables. Aquí estamos hablando de otro tipo de re-planteamiento.

Podemos reciclar metales preciosos, polímeros y aleaciones, por lo que mantienen sus cualidades y siguen siendo útiles más allá de la corta vida de los productos individuales.

¿Qué pasa si los productos de hoy en día se convirtieron en los recursos del mañana? Eso tiene un sentido comercial.

En lugar de esta cultura de "tirar" y "reemplazar", a la cual nos hemos acostumbrado, vamos a adoptar una de "retornar" y "renovar", donde los productos y los componentes están diseñados para ser desmontados y regenerados.

Una solución tal vez para re-pensar la forma en que vemos la propiedad.

¿Qué tal si en realidad nunca hemos sido dueños de nuestras tecnologías? Nosotros simplemente las arrendamos de los fabricantes.

Ahora vamos a poner estos dos ciclos juntos. Imagínense si pudiéramos diseñar productos que pudieran regresar a sus creadores, sus materiales técnicos siendo re-utilizados y también sus componentes biológicos, incrementando el valor agrícola. imagínense que estos productos son fabricados y transportados utilizando energías renovables. Aquí tenemos un modelo que crea la prosperidad a largo plazo.

Y la buena noticia es que ya hay empresas por ahí, que están empezando a adoptar esta forma de funcionar. En la economía circular, no se trata de cambiar al fabricante de un producto. Se trata de que todas las empresas que forman nuestra infraestructura y la economía se unan.

Se trata de la energía, se trata de repensar el sistema operativo en sí. Tenemos una oportunidad fantástica para abrir nuevas perspectivas y nuevos horizontes.

En vez de quedarse atrapado en las frustraciones del presente, con la creatividad y la innovación realmente podemos RE-PENSAR y RE-DISEÑAR nuestro futuro.
www.necesitodetodos.org