9.8.08

Decàleg de l’ètica empresarial

Versión en castellano más abajo


Amb el pretext de l’Any ADEG 2006, dedicat a l’ètica empresarial i les bones pràctiques, l’Associació va editar el document «Decàleg de l’ètica empresarial».

Llavors, un grup de treball format per persones empresàries i directives va debatre a fons la redacció d’aquest document. Com a resultat, avui i molt sovint, diferents organitzacions empresarials i institucions públiques demanen a l’ADEG els continguts del Decàleg.

En més d'una ocasió, l'hem fet servir en els cursos sobre RSE organitzats per Responsabilitat Global, especialment quan ens hem adreçat a pimes.

Al web de l'ADEG ens recorden la seva existència i el detall és que ho facin ara, en una conjuntura econòmica poc favorable, i precisament amb aquest motiu ens en suggereixin la seva lectura. Podeu visitar-lo a http://www.adeg.cat/

Decàleg: www.adeg.cat/cat/publicacions_decaleg.php


El llegat de l'Any ADEG 2006: Decàleg de l'Ètica empresarial

Una empresa actua d’acord amb l’ètica empresarial quan, a més a més de generar riquesa (valor afegit) i de vetllar per la seva continuïtat, ho fa amb actituds i maneres que garanteixen una missió en què els valors i els objectius prioritaris són:

1 Considerar que el més important són les persones
Respectar en tot moment la seva dignitat i seguretat, sense discriminació de cap mena, formin part dels públics interns de l’empresa, dels públics que hi estan en contacte o dels públics de l’entorn.

2 Promoure la integritat, l’honestedat i la justícia
De les persones dins l’organització, pel que fa al seu tracte amb treballadors, clients, proveïdors o d’altres persones, així com pel que fa a la relació amb d’altres organitzacions. Promoure especialment la motivació, la fidelització, l’aprenentatge i la formació permanent de tots i cadascun dels individus.

3 Complir amb rigor i puntualitat els compromisos
Els adquirits amb treballadors, clients, proveïdors i d’altres persones, així com amb les administracions i d’altres organitzacions, mitjançant el manteniment d’un sistema viu de qualitat global.

4 Mantenir una comunicació i una informació transparent i verídica
És la base de la confiança entre persones, marca la diferència en la capacitat de interdependència i és l’essència del treball en equip. Ha de ser la que calgui, per a cadascun dels agents econòmics i socials interessats, entre els quals hi ha accionistes, creditors, clients, treballadors i Administració pública.

5 Superar els mínims que exigeix la legislació
Complir les lleis, els reglaments i les normes que siguin aplicables, tant a l’empresa com pel que fa als seus productes i/o serveis, superant els mínims en seguretat i sostenibilitat, tant o més per convicció que per obligació.

6 Realitzar publicitat comercial verídica i responsable
Sense enganys que falsegin les prestacions reals dels productes i/o serveis. Observar una política de continuïtat i prestigi a llarg termini, per sobre del benefici immediat a curt termini.

7 Respectar i defensar els drets humans
Com a comportament responsable de l’empresa tot fomentant les activitats educatives i la integració de les persones més desafavorides de la comunitat.

8 Observar el màxim compromís amb l’entorn
No degradar-lo i respectar el medi ambient, sense perdre mai de vista la continuïtat de la vida en el nostre planeta.

9 Assegurar la continuïtat de l’empresa
Tot donant un veritable servei que contribueixi al bé comú i alhora promoure la creativitat compartida, traduïda en innovacions rendibles.

10 Crear riquesa suficient
Generar riquesa (valor afegit) per retribuir adequadament els treballadors (treball) i els propietaris (pel capital i el risc assumit) i atendre els deures fiscals; així com col·laborar en el progrés de la societat civil (país) on està arrelada i viu l’empresa.

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: