31.8.08

Carta a Cobralia

En data de 31 d'agost de 2007 vaig enviar la carta certificada que adjunto a sota a l'empresa Cobralia, Servicios Integrales de Recuperación. Mai vaig rebre'n resposta. La manca de resposta suposava que d'alguna manera la meva situació era incerta ja que en qualsevol cas podia rebre la consideració de morós.

COBRALIA, Servicios Integrales de Recuperación


Benvolguts senyors,

He rebut el seu REQUERIMENT amb número de referència 52212364H (COBRALIA.-TE2007023291), en referència a un suposat deute amb la companyia Telefònica de 80,18€.

Els informo que es tracta d’un error ja que no existeix cap deute per la meva part ni cap servei prestat per la companyia telefònica. Per a més informació els detallo que:

  1. En data 18-08-05, vaig enviar un fax a TERRA NETWORKS, seguint les instruccions donades per telèfon per personal de la pròpia companyia, sol·licitant la BAIXA del servei.

  1. Al mes de setembre vaig rebre dues trucades. Malauradament sembla que els tècnics no van poder entendre les meves explicacions ja que incomprensiblement la trucada, feta amb destinació a Catalunya, la feien persones que no tenien cap domini de la llengua catalana. A més, tampoc cap sensibilitat ja que una senyora senzillament ens va penjar el telèfon essent impossible cap altra argumentació ni passar-nos a cap altre tècnic.

  1. Al mes de setembre també vaig rebre un correu electrònic de la companyia. En data 08-09-2005 m’informen que “De no hacer efectivo el pago en los próximos 10 (diez) días, nos veremos obligados a suspenderle el servicio”. En data 14-09-2005 i veient que potser no ha quedat clara la sol·licitud (?): “En resposta al seu correu, els comunico que efectivament el compte de correu JMCMTG@teleline.es s'ha de donar de baixa”. Cal fer notar que l’intercanvi d’informacions era sobre si s’havia de donar de baixa o no i no se’m va indicar que hi havia la intenció de facturar-me tot l’any següent.

  1. No s’ha fet cap ús del servei i aquest en tot cas va deixar de prestar-se a 01-10-05. En data 01-09-05 vaig notificar a tota la meva base de dades (clients, contactes) que el correu jmcanyelles@teleline.es havia deixat d’existir. De fet, des del 01-08-05 no vaig fer servir aquesta adreça per enviar cap correu (excepte els dirigits al servei de Teleline amb l’únic objectiu de facilitar la identificació). Per tant, aquest és un servei que no va arribar a prestar-se pròpiament. És sorprenent que les advertències de la Companyia anessin totes en la línia de “donar de baixa el servei” quan això és el que efectivament estava jo demanant.

Finalment, els vull fer notar que tinc molt d’interès en aquest judici, en el qual allò que caldrà aclarir no és si s’ha de pagar per un servei efectivament no prestat i del qual, a més, em vaig donar de baixa d’acord amb les especificacions indicades, sinó que del que haurem de parlar és de la capacitat de la Companyia Telefònica i les seves filials de complir amb el marc legal vigent i especialment el que l’obliga a estar en condicions de prestar el seus serveis en llengua catalana.


Una última indicació, en aquest cas respecte a COBRALIA. Enviar una carta d’aquest tipus sense certificar ho considero d’una baixa professionalitat. En tot cas, els volem demanar que d’acord amb la legislació vigent, en endavant, se’ns adrecin en llengua catalana, ja que la relació que COBRALIA manté amb el sotasignant és només en virtut del fet de ser una empresa subcontractada per Telefònica, amb la qual vaig demanar de ser atès en català. Com que vostès són una empresa subcontractada, no essent de la meva incumbència el país on tinguin la seva seu o oficines, han de mantenir amb aquest client les mateixes condicions, ja que altrament no estan complint el marc legal vigent, de la qual cosa els informo.
Josep Maria Canyelles i Pastó
Responsabilitat Global  www.responsabilitatglobal.com
Document d’Identitat ...
Carrer ...
08800 Vilanova i la Geltrú
Catalunya


Vilanova i la Geltrú, 31 d’agost de 2007

0 comentaris: