22.5.07

XV Congrés Estatal d'Ètica de l'Economia i de les Organitzacions


El bon govern d'una organització abasta més aspectes que el correcte funcionament dels òrgans de direcció. En la base del bon govern hi ha una clara dimensió ètica, que es reflecteix tant a les característiques personals dels qui intervenen en el govern de l'organització, com a les dinàmiques que es creen en les seves activitat.

El XV Congrés Estatal d'Ètica de l'Economia i de les Organitzacions, la branca espanyola de la European Business Ethics Network (EBEN), abordarà què significa el bon govern, com es porta a terme, quines són les seves condicions, les seves implicacions i les seves conseqüències.

Entre altres temes, el congrés tractarà sobre models, codis de conducta, pràctiques, estructura de responsabilitats, relació amb els grups d'interès i altres aspectes relacionats amb el bon govern de les organitzacions.

0 comentaris: