14.7.15

El Govern inicia la constitució del Pacte Nacional per a la transició energètica amb l’objectiu de definir un nou model energètic per a Catalunya

El Consell Executiu també va donar llum verda el 7 de juliol passat al document de bases per constituir el Pacte Nacional per a la transició energètica, i ha donat pas al “procés de diàleg social i polític” amb les forces polítiques, els agents econòmics i els representants de la societat civil per concertar-ne el contingut i assolir el major consens possible en la definició d’un nou model energètic per a Catalunya.
 
La vicepresidenta i portaveu del Govern, Neus Munté, va assegurar que el Govern és “conscient” que “l’energia incideix directament en la competitivitat de l’economia catalana, en el benestar social dels ciutadans i en el medi ambient”. Per aquest motiu, ha afegit, “esdevé un factor cabdal per aconseguir un desenvolupament sostenible”.
 
Per això, el Pacte Nacional per a la transició energètica resultant ha de definir els principis del futur model energètic català i les línies bàsiques d’actuació en matèria de política energètica, d’acord amb els objectius establerts per la UE per als anys 2020 i 2030, i afrontar els grans reptes que té Catalunya en matèria d’energia, com són la gran dependència dels recursos fòssils i els impactes creixents sobre el medi de l’actual model energètic. L’aplicació d’aquestes bases requerirà l’elaboració d’un nou Pla de l’Energia el i el Canvi Climàtic de Catalunya.
 
El document de bases proposat pel Govern identifica dues grans fases en el procés de transició energètica de Catalunya. Una primera ha de permetre la gestió de la transició energètica, tot garantint l’abastament energètic i exercint la governança del model existent, mentre que una segona fase ha de suposar el desplegament d’un nou model energètic català. En aquest sentit, s’identifiquen tres aspectes imprescindibles a tenir en compte: la seguretat i competitivitat del subministrament energètic; l’accés a l’energia com un dret fonamental, i el canvi climàtic com a amenaça mundial de primer ordre.
 
Per efectuar aquesta transició energètica, s’estableixen sis eixos estratègics d’actuació de la nova política energètica que han de permetre que Catalunya esdevingui una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i baixes emissions de carboni.
 
Eix 1. Garantir el dret fonamental a l’accés a l’energia, la defensa dels drets dels consumidors i la participació de la societat en la definició del nou model energètic
 
Es proposa treballar per assegurar un model energètic democràtic i socialment inclusiu, amb mesures com ara el desenvolupament de normativa específica en matèria de pobresa energètica,
 
Eix 2. Garantir l’abastament energètic amb qualitat i fiabilitat en el seu subministrament
 
El document identifica estratègies com són la diversificació de l’aprovisionament energètic, tant de l’exterior com de l’oferta energètica interior; la reducció de la dependència energètica exterior tot prioritzant l’autoabastament i articulant noves mesures de gestió de la demanda; i l’establiment d’objectius de qualitat i fiabilitat del subministrament. També s’apunta la necessitat de desenvolupar un marc jurídic estable i segur que estimuli les inversions en aquest àmbit.
 
Eix 3. Maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables
 
Amb el propòsit d’assolir una economia no dependent dels combustibles fòssil l’any 2050 i de treballar per un model energètic basat al cent per cent en energies renovables a llarg termini, s’estableixen línies de treball com una planificació territorial integrada de la implantació de les energies renovables, la definició d’un marc jurídic adient per al seu desenvolupament, o  l’avaluació dels diferents recursos autòctons renovables de Catalunya, de cara al seu aprofitament energètic.
 
Eix 4. Assolir el màxim nivell d’estalvi i eficiència energètica en l’economia i societats catalanes
 
El document proposa canalitzar les actuacions de foment de l’estalvi i l’eficiència energètica en tots els sectors consumidors a partir d’institucions potents, com una Agència d’Energia, treballar de manera integrada amb l’estratègia SmartCAT en la millora de la gestió de la demanda, la promoció de l’economia circular o aconseguir reduir el consum d’energia de la Generalitat un 25% en relació amb el 2007, entre d’altres.
 
Eix 5. Fomentar la recerca i la innovació energètica com a vectors d’eficiència i de creació d’activitats empresarials
 
Amb l’objectiu de convertir les tecnologies energètiques sostenibles en eines de generació de valor per al país, s’enumeren diferents actuacions encaminades a la generació de coneixement en matèria d’estalvi i eficiència energètica, principalment, i a la seva transferència al món de l’empresa. L’impuls de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i d’altres centres de recerca, el desenvolupament de la mobilitat elèctrica o l’avanç en xarxes elèctriques intel·ligents són alguns dels àmbits en què es fixa l’interès.
 
Eix 6. Exercir les competències plenes en matèria d’energia per part de les institucions catalanes en el marc de la UE
 
El complet desenvolupament del nou model energètic català requereix que es duguin a terme les actuacions necessàries perquè les institucions catalanes puguin exercir les competències plenes en matèria d’energia en el marc de la Unió Europea. En aquest sentit, el document identifica les legislació bàsica que caldria desenvolupar, i també inclou les referències a un nou model de governança d’acord amb l’informe núm. 9 (“L’abastament d’aigua i energia”) del Llibre blanc de la Transició Nacional de Catalunya i les línies a impulsar en matèria de recerca i innovació.
 
Un comitè coordinador interdepartamental, presidit pel secretari d’Empresa i Competitivitat, Pere Torres, pilotarà el procés de concertació del  document de bases amb les forces polítiques, agents socials i representants de la societat civil. Les propostes incorporades en el document de bases per al Pacte Nacional de la transició energètica donen també compliment a les diferents mocions i resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya en matèria d’energia, i completen les diferents actuacions del Govern en l’àmbit de la política energètica.
 
Font: gencat

0 comentaris: