16.7.15

Assemblea General de les Nacions Unides: El turisme sostenible com a instrument de reducció de la pobresa i protecció del medi ambient


14 de gener 2015
 
L'Assemblea General de les Nacions Unides adopta una resolució transcendental, que reconeix la contribució del turisme sostenible a l'eradicació de la pobresa, el desenvolupament de les comunitats i la protecció de la biodiversitat.
Fent èmfasi en la necessitat d'optimitzar els beneficis econòmics, socials, culturals i ambientals que es deriven del turisme sostenible, especialment en els països en desenvolupament, la resolució, titulada «Promoció del turisme sostenible, inclòs l'ecoturisme, per a l'eradicació de pobresa i protecció del medi ambient», exhorta al sistema de les Nacions Unides que promogui el turisme sostenible com a instrument que pot contribuir a que s'assoleixin els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.
La resolució, significativament més àmplia en el seu abast que les anteriors sobre el tema, parteix d'una altra resolució que van aprovar ja les Nacions Unides el 2012 sobre l'ecoturisme i s'inspira en un informe preparat per l'OMT. D'acord amb les recomanacions de l'OMT, subratlla la importància d'unes polítiques, directrius i reglamentacions nacionals adequades per promoure el turisme sostenible, inclòs l'ecoturisme, i encoratja als estats membres de les Nacions Unides i a les institucions financeres internacionals a donar suport a projectes de turisme sostenible que permetin la creació d'empreses de petita i mitjana grandària, la promoció de cooperatives i la facilitació de l'accés a serveis financers inclusius, com ara microcrèdits, per part de grups desfavorits, comunitats locals o pobles indígenes.
La resolució es va adoptar per consens i va comptar amb l'impressionant patrocini d'un nombre total de 107 estats membres, entre ells el Marroc, que com en ocasions anteriors va ser el patrocinador principal, i en aquesta capacitat va dirigir tot el procés de negociació fins arribar a una conclusió satisfactòria.
«L'OMT es congratula d'aquest important reconeixement de la capacitat del turisme de promoure el desenvolupament sostenible a tot el món», va dir el secretari general de l'OMT, Taleb Rifai. «L'ampli suport a aquesta resolució és fidel reflex de la creixent sensibilització respecte al paper vital que el turisme exerceix en un futur sostenible per a tots i obre les portes a polítiques nacionals propícies ja que el finançament internacional pugui arribar al turisme sostenible».
La resolució fa que el turisme ocupi una sòlida posició en l'agenda de les Nacions Unides per al desenvolupament després de 2015, ja que demana a l'OMT i a altres agències de les Nacions Unides que formulin «[...] recomanacions sobre formes de promoure el turisme sostenible, inclòs l'ecoturisme, com a instrument per combatre la pobresa i promoure el desenvolupament sostenible», i que les presentin en el 71è període de sessions de l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2016.

0 comentaris: