14.7.15

El Govern aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017

El Govern ha aprovat el Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017, que estableix els objectius prioritaris del Govern en matèria de transparència de l’activitat pública, dret d’accés a la informació i documentació públiques, obligacions de bon govern i foment de la participació ciutadana i mesures de govern obert.
 
La portaveu Munté ha subratllat l’“important canvi de cultura” que suposa l’adopció de mesures de transparència, un objectiu amb el qual el Govern està “fortament compromès” i en el qual és “pioner”, amb la llei aprovada pel Parlament. Unes mesures, ha recordat Munté, que li han fet merèixer la  màxima puntuació -100 sobre 100- de Transparency International.
 
El document, previst per la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que va entrar en vigor l’1 de juliol d’enguany, ha estat coordinat pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública, adscrit al Departament de Governació i Relacions Institucionals.
 
El Pla estratègic en polítiques de transparència 2015-2017 s’estructura en sis eixos de treball:
 
Eix 1: Impuls de la transparència en l’activitat pública
 
Es busca el doble objectiu d’assolir la màxima exigència en el compliment de les obligacions dels serveis públics i d’afavorir una major participació dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques. Entre les actuacions més rellevants de l’eix, figura la posada en marxa del Portal de Transparència de Catalunya; la publicació de programes i plans; l’establiment d’un sistema d’accés públic en línia al Registre Públic de Contractes i la seva adaptació per informar de la contractació menor, i el control financer d’ajuts i subvencions.
 
Eix 2: Accés a la informació pública
 
Actuacions dirigides a garantir l’exercici del dret d’accés a la informació pública per part dels ciutadans, regulat per la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. L’òrgan que vetlla pel compliment d’aquest dret és la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, que té l’encàrrec de resoldre els conflictes i configurar una línia doctrinal sobre el tema. Entre d’altres mesures, cadascun dels departaments de la Generalitat han designat unitats responsables d’informació i s’han adoptat solucions tecnològiques per gestionar les dades i les sol·licituds d’informació.
 
Eix 3: Bon govern
 
Es despleguen mesures per establir principis i obligacions sobre la qualitat dels serveis i els principis ètics que han de regir l’actuació dels alts càrrecs i la resta de personal al servei de l’Administració, amb l’objectiu que aquesta funcioni amb la màxima transparència i garantia de retiment de comptes. Aquestes disposicions també afecten els grups d’interès que poden influir en la definició de les polítiques públiques. També s’inclouen en aquest eix les mesures de simplificació normativa i de participació.
 
Eix 4: Foment del govern obert i la participació ciutadana
 
Es defineixen mesures per incentivar la col·laboració dels ciutadans en la definició de les polítiques públiques i establir un major control davant del retiment de comptes i l’exigència de responsabilitats. Es desenvolupen instruments de participació i col·laboració ciutadana en els afers públics. El portal Participa gencat és l’eina fonamental per facilitar la interacció de l'Administració amb la ciutadania mitjançant la participació ciutadana, basat en propostes del Govern als ciutadans per  ser debatudes i rebre aportacions.
 
Eix 5: Responsabilitat i mesures de foment d’aplicació de la Llei
 
La llei catalana de transparència implanta un sistema de garanties a través d’un règim administratiu de recursos que incorpora règim sancionador. Aquest model es complementa amb una supervisió externa a càrrec de la Sindicatura de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es preveu també l’impuls d’un programa de suport financer, tecnològic i jurídic per a ens locals, especialment els de menor dimensió.
 
Eix 6: Formació, divulgació i sensibilització
 
Es dóna continuïtat a les iniciatives de difusió i formació prèvies a l’aprovació de la Llei 19/2014, amb l’aprovació d’un programa específic de formació per a alts càrrecs, servidors públics i entitats implicades a càrrec de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Complementàriament, el Departament de Governació i Relacions Institucionals desplega el pla de comunicació de transparència per divulgar els nous drets que emparen els ciutadans i conscienciar els subjectes de la Llei de les exigències de la norma.

Font: gencat

0 comentaris: